Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Практичне заняття на тему: Проза Ф. Кафки в контексті модерністської культури
Франц Кафка (1883 - 1924)

План заняття

1. Формування світогляду та творчої манери Ф. Кафки. Унікальність «кафкіанського світу».

2. Мала проза Ф. Кафки: ідея відчуження, абсурд, символіка новели «Перевтілення» . Образ Грегора Замзи та оповідача в новелі.

3. Жанрова природа і трансформація притчевих рис в оповіданнях Ф. Кафки «Вирок», «Дерева», «Міст», «Пасажири залізниці».

4. Міфологизація як художній принцип у романах Кафки «Процес» і «Замок».

5. Місце письменника в літературі ХХ та ХХІ століть.

Література

1. Беньямин В. Франц Кафка. Встреча в лабиринте (Франц Кафка и Николай Гоголь) / В. Беньямин, Ю. Манн - Режим доступа: http://www.kafka.ru/

2. Зарубежная литература ХХ века [сост. и общ. ред. Н.П. Михальской]. - М.: Дрофа, 2003. - С.162-170.

3. Затонський Д. Франц Кафка / Д. Затонський // Вікно в світ. - 1998. - № 1. - С. 76-106.

4. Карельский А. Лекция о творчестве Кафки / А. Карельский // Иностранная литература. - 1995. - № 8. - С. 241-248.

5. Кафка Ф. Процес [пер. з нім.] / Ф. Кафка. - Харків: Фоліо, 2006. - 351 с. (Бібліотека світової літератури).

Рекомендації до практичного заняття

Прочитайте романи Ф. Кафки «Процес» і «Замок», новели «Перевтілення», «Вирок», «Дерева», «Міст», «Пасажири залізниці». У процесі читання відзначайте художні засоби створення, за допомогою яких будується «кафкіанський світ»: притчевість, метафоричність, умовність, абсурдність, міфологічність.

Пам’ятайте про багатозначність творів Ф. Кафки, які інтерпретуються літературознавцями як філософські тексти, історично-соціальна критика, психоаналітичні сповіді, релігійні вагання. Читаючи твори, поміркуйте, що дає підстави для таких взаємовиключних потрактувань.

Д. Затонський писав, що Кафка як письменник створений власною біографією. Знайдіть підтвердження цьому в щоденниках і листах австрійського модерніста («Щоденники 1910-1923», «Листи до Мілени», «Листи до Феліції», «Листи до Оттле та родини»).

Познайомтесь із сайтом «Франц Кафка» (http://www.kafka.ru/), де розміщені німецький та англійський ресурси, представлені американське співтоваристтво письменника, проект «Літературна Прага», флеш-мультфільм «Metamorphosis» та ін.

Повторіть значення філософських і літературознавчих термінів: експресіонізм, абсурд, гротеск, метафора, міфологізм, парадокс, психоаналіз, екзістенціоналізм.

Працюємо з текстом художнього твору

1. Манеру художньої оповіді Ф. Кафки часто порівнюють із спостереженням через збільшуване скло. Віднайдіть приклади такого збільшення образів- деталей у романах і новелах.

2. Наведіть приклади з новели «Перевтілення» , коли прозорість і точність авторської оповіді контрастує зі страхітливим світом фантастичних метаморфоз. Спробуйте поділити текст новели на сцени, порівняйте свій поділ із запропонованим В. Набоковим.

3. Порівняйте урбаністичні пейзажі з новели «Перевтілення» . Відзначте, як письменник передає зміни у сприйнятті головного героя:

«У вікні вже чітко вимальовувався шмат будинку по той бік вулиці, довжелезного, темно-сірого - то була лікарня, - з грубо порубаними одноманітними вікнами по фронтоні; дощ не перестав, але порідшав і падав тепер великими краплями, які можна було розгледіти кожну зокрема» .

«лікарню по той бік вулиці, яку раніше проклинав, так вона йому набридла, тепер взагалі не міг розгледіти і якби не знав напевно, що живе на тихій, але цілком міській вулиці святої Шарлоти, то міг би повірити, що його вікно виходить на якусь пустку, де сіре небо зливається із сірою землею»

(Переклад Євг. Поповича)

4. Проаналізуйте філософський підтекст «Притчи про селянина перед Брамою Закона». Поміркуйте, чому письменник уважав її смисловим ядром роману «Процес».

5. Томас Манн назвав творчість Ф. Кафки поезією сновидінь. Наведіть приклади поетичних снів з творів австрійського письменника.

Завдання для самостійної роботи

1. У новелах і романах Ф. Кафки знайдіть приклади образів-метафор, які персоніфікують внутрішню суть предмета або явища.

2. Схарактеризуйте автобіографічні риси в героях романів і новел Ф. Кафки - Грегора Замзи, Георга Бендемана, Йозефа К. і К.

3. Законспектуйте статтю Д. Затонського «Франц Кафка». Визначте, яке місце в прозі ХХ століття надає український дослідник творчості письменника.

4. Поміркуйте, чому роман Ф. Кафки «Процес» вважають історико- соціальним пророкуванням. Напишіть на цю тему твір-роздум.

5. Порівняйте любовні історії головних героїв романів Ф. Кафки «Процес» і «Замок». Чим вони схожі, у чому полягають відмінності.

6. Простежте розвиток мотиву відчуження у новелах и романах австрійського письменника

7. Запропонуйте власне бачення ілюстрацій до новели «Перевтілення», враховуючий той факт, що сам письменник у свій час поставив категоричну вимогу видавництву «Курт Вольф» не зображувати Грегора у вигляді багатоніжки.

Завдання для індивідуальної роботи

1. Сформулюйте жанрові ознаки «малої прози» Ф. Кафки. Аргументуйте відмінність притчі письменника від класичних зразків цього жанру.

2. Визначте місце людини у створеному письменником художньому світі та реконструюйте концепцію людини в притчах Кафки. Опишіть, що саме визначає характер стосунків світу та суб’єкта в «кафкіанському світі»

3. Простежте мотив перевтілення в світовій літературі, включаючи літературні казки Х.-К. Андерсена, М. Гоголя, Е.-Т. Гофмана, Ф. Кафки.

4. Розкрийте хронотопічне значення образів сходів, дверей, горища, стін у творах Ф. Кафки.

5. Проаналізуйте тему злочину й кари в творах Ф. Достоєвського та Ф. Кафки.

6. Схарактеризуйте особливості епістолярного стилю Ф. Кафки.

7. Порівняйте форми втілення авторської свідомості у романах Ф. Кафки «Процес» і «Замок». Особливу увагу зверніть на образи оповідачів.

Теми для дискусій

1. Прокоментуйте факт: Франс Кафка заповідав своєму другові Максу Броду спалити рукописи його ненадрукованих творів, натомість Брод став головним видавцем, першим біографом письменника й передав це право своїм нащадкам.

2. Федір Достоєвський вважав, що «реальність фантастична», Франс Кафка - що «фантазія реальна». На вашу думку, ці твердження є протилежними чи аналогічними?

3. Володимир Набоков звернув увагу на те, що Грегор Замза перетворився на комаху з крилами, але про це так і не дізнався. Чому В. Набоков так високо оцінив своє спостереження: «ви будете цінувати його все життя. Деякі Грегори, деякі Джони та Дженні не знають, що мають крила».

4. Кафку називають руйнівником гуманістичних принципів літератури. Доведіть чи спростуйте цю думку.

Теми для студентських проектів та презентацій

1. Ілюстратори творів Франса Кафки.

2. Кафка й Мілена (листування письменника з чеською перекладачкою та літератором М. Єсенською).

Рядки, що завжди в серці...

«В мене немає інтересу до літератури, література - це я сам, це моя плоть і кров». (Ф. Кафка)

«Існує мета, але немає шляху; те, що ми називаємо шляхом, - суцільні вагання». (Ф. Кафка)

«Кафкіанський світ - ідея реального світу, його інакомовлення, його метафора». (Д. Затонський)

«Він як голий серед одягнених». (М. Єсенська)

«Франц Кафка - прощальна примара двадцятого століття». (Синтія Озик).

Тести модульного контролю

Тести закритої форми

Початковий рівень

1. Батько Кафки був:

а) художником;

б) юристом;

в) власником галантерейної крамниці*.

2. Прізвище «Кафка» перекладається як:

а) «галка»*;

б) «ворон»;

в) «орел».

3. Ф. Кафка закінчив в університеті:

а) природничий факультет;

б) юридичний факультет*;

в) філологічний факультет.

4. Карлу, героєві роману «Америка», було:

а) 14 років;

б) 15 років;

в) 16 років*.

5. Головний герой роману «Замок» був:

а) землеміром*;

б) суддею;

в) лікарем.

6. Грегор Замза відчув, що перетворився на комаху:

а) вранці*;

б) вдень;

в) вночі.

7. Годинник у кімнаті Грегора показував:

а) пів на шосту;

б) пів на сьому*;

в) пів на восьму.

8. Сумний настрій Грегора підсилювався:

а) сонцем;

б) снігом;

в) дощем*.

9. Батько кинув у Грегора-комаху:

а) яблуко*;

б) абрикос;

в) персик.

10. Як звали сестру Грегора Замзи:

а) Габріель;

б) Грета*;

Середній рівень

1. Розкажіть про головні віхи життєвого і творчого шляху Ф. Кафки.

2. Який рік у житті письменника був найбільш плідним:

а) 1911;

б) 1912*;

в) 1913?

3. Скільки творів було надруковано за життя Ф. Кафки:

а) три*;

б) п’ять;

в) вісім?

4. Які проблеми переважали у творчості письменника:

а) соціальні;

б) політичні;

в) проблеми людської особистості *?

5. Який твір митця є визначальним для розуміння його стилю:

а) «Перевтілення» *;

б) «Ворон»;

в) «У виправній колонії»?

6. Доведіть, що твір «Перевтілення» є психологічною новелою.

7. Кому з героїв «Перевтілення» належать слова: «Я так і знав... Завжди казав,

що так буде, але хіба ви, жінки, послухаєте?»:

а) панові керуючому;

б) квартирантові;

в) батькові*?

8. Який момент «Перевтілення» можна вважати кульмінаційним?

9. Який прийом використовує автор у назві новели «Перевтілення»:

а) метафору*;

б) гіперболу;

в) алегорію?

10. Якою була реакція родини Замзи на смерть Грегора-комахи?

Тести відкритої форми

Достатній рівень

1. Назвіть характерні особливості поетики Ф. Кафки.

2. Розкажіть про стосунки в родині Грегора Замзи.

3. Доведіть, що Ф. Кафка - письменник-модерніст.

4. З’ясуйте, яка роль фантастичного елементу в новелі «Перевтілення».

5. Схарактеризуйте образ Грегора Замзи.

6. Подумайте, чи можна вважати актуальними проблеми, які піднімаються у творах Ф. Кафки.

7. Поясніть, чому автор новели «Перевтілення» більше уваги зосереджує на подіях, а не на душах людей.

8. Прочитайте уривок з тексту новели «Перевтілення»: «Усі троє вийшли з помешкання, чого не робили вже місяцями, і поїхали електричкою на природу, за місто .Вони сиділи самі на весь вагон, заллятий сонцем. Зручно вмостившись, родина обговорювала свої надії на майбутнє, виявилось, що вони не такі вже й погані, якщо їх добре зважити».

Подумайте, свідченням чого є подібний стан членів родини Замзи після смерті Грегора.

9. Поясніть, чому такий незвичний факт, як перевтілення людини на комаху, зображається досить буденно.

10. Знайдіть елементи натуралізму в новелі «Перевтілення».

Високий рівень

1. Наведіть конкретні приклади поєднання реальності та міфотворчості у новелі «Перевтілення».

2. Розкрийте особливості стилю Ф. Кафки на прикладі одного з творів (на вибір студента).

3. Подумайте, у чому полягає особливість втілення теми «маленької людини» у творчості австрійського письменника.

4. В. Набоков, характеризуючи стиль новели «Перевтілення», писав: «Ясність мови, точна і сувора інтонація разюче контрастують з кошмарним змістом розповіді. Його різка, чорно-біла оповідь не прикрашена ніякими поетичними метафорами. Прозорість його мови підкреслює похмуре багатство його фантазії». Чи згодні ви зі слова відомого російського письменника? Аргументуйте свою думку.

5. Подумайте, якою зображена картина світу в романі «Замок».

6. Доведіть, щзо думка про безпомічність людини у цьому світі є головною у новелі «Перевтілення».

7. Поміркуйте, у чому полягає трагізм Грегора Замзи.

8. Доведіть, що у новелі «Перевтілення» використовується мотив метаморфози.

9. Прочитайте уривок з новели «Перевтілення»: «Він часто лежав там довгими ночами, не засинаючи ні на хвилину, і годинами терся об шкіру

дивана чи, не шкодуючи праці, присував крісло до вікна, дерся до проріхи і, впершись в крісло, припадав до підвіконня, що було явно тільки спогадом про почуття визволення. Воно охоплювало його спочатку, коли він визирав із вікна. Насправді ж всі які б то не було віддалені предмети він бачив з дня на день все гірше й гірше...». Проаналізуйте психологічний стан Грегора Замзи. Подумайте, яке символічне значення відіграє у даному епізоді вікно?

10. Висловіть свої судження щодо проблем, що піднімаються у творах Ф. Кафки.