ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Цей методичний посібник створено відповідно до оновленої Програми Міністерства освіти і науки України із зарубіжної літератури 2016 року для 11-річної школи. Містить календарне планування за семестрами для двох програм (рівень стандарту та академічний рівень) та розширені плани-конспекти уроків із зарубіжної літератури для 10-го класу. Наведено зразки уроків різних типів - як традиційних, так і нетрадиційних. Кожній темі передує чітка мотивація. Запропоновано значну кількість різноманітних прийомів та засобів відповідно до сучасних педагогічних технологій, а також із урахуванням досягнень вікової психології. Значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу у викладанні.

Одна з найактуальніших вимог реформи сучасної освіти - компетентнісний підхід до викладання навчальних предметів, що нині активно запроваджує Міністерство освіти України. Такий підхід передбачає володіння методиками компетентнісного навчання, розуміння сутності нової української школи.

Компетенція — це сукупність знань, умінь та навичок, які необхідні для конкретної роботи; здатність та готовність ефективно застосовувати знання на практиці, у конкретній ситуації. «Компетентна у певній галузі людина володіє відповідними знаннями та здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано судити про цю галузь та ефективно діяти в ній».

Зарубіжна література посідає особливе місце поміж предметів шкільного курсу, дає учням знання про світобудову, ставить акцент на смислових та світоглядних аспектах, допомагає визначити ціннісні орієнтири. Тож зарубіжна література як шкільна дисципліна може стати дієвим засобом у різнобічному розвитку особистості учнів, формуванні в них ключових компетенцій.

Сучасна програма із зарубіжної літератури спрямовує роботу вчителя на розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися; спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; інформаційно-комунікаційної; соціальної та громадянської; загальнокультурної), а також на формування предметної літературної компетентності, складниками якої є комунікативна, емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна та інші компетенції особистості.

Загальнокультурні компетентності (пізнання особливостей національної та загальнолюдської культури, духовно-моральних основ життя, традицій окремих народів, розуміння ролі науки і релігії в житті людини, їхнього впливу на світ).

Ціннісно-смислові компетентності (ціннісні орієнтири, досвід самопізнання, осмислення учнем свого місця у світі).

Ціннісно-смислові компетентності під час вивчення літератури передбачають: здатність до власної інтерпретації вивчених художніх творів; розуміння авторської позиції та своє ставлення до неї; застосування духовно-морального досвіду в життєвих ситуаціях. Впровадження інтерактивних вправ «Мікрофон», «Мозковий штурм» та міні-диспутів, допомагає реалізовувати ціннісно-смислові компетентності у викладанні зарубіжної літератури.

Пізнавальні компетентності (постановка мети, планування, аналіз, рефлексія, самооцінювання навчально-пізнавальної діяльності; здобування знань безпосередньо із власних спостережень за реальним життям, уміння діяти в нестандартних умовах, розв’‎язувати проблеми евристичними методами).

Це ситуативні завдання, визначення актуальності творів давнини для нашого часу, інтерактивна вправа «Мозковий штурм», порівняння літературних стилів та напрямів, образів героїв.

Комунікативні компетентності (знання мов, володіння різноманітними соціальними ролями в колективі, вміння представити себе, обґрунтовувати, толерантно доводити свої думки).

Порівняння різних видів перекладів творів зарубіжних письменників, розв’‎язання проблемних питань, літературні ігри, мандрівки у світ твору допомагає у реалізації цього виду компетентностей.

Соціальні компетентності (мати чітку громадянську позицію та толерантно відстоювати її; бути патріотом своєї батьківщини; уміння жити й працювати в колективі, у команді, у групі, повноцінно жити в суспільстві, брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно розв’‎язувати життєві ситуації). Для розвитку соціальних компетентностей запроваджують інтерактивну вправу «Займи позицію», роботу в групах, у парах.

Моральні компетентності (готовність, здатність та потреба жити за загальнолюдськими моральними законами).

Власне предметна літературна компетентність (розрізнення родів і жанрів, визначення художніх прийомів та засобів, елементів сюжету й композиції, визначення їхньої ролі у розкритті теми та ідеї твору; уміння аналізувати, висловлювати свої почуття та враження, інтерпретувати тощо).

Завдання і прийоми, спрямовані на розвиток літературної компетенції: складання паспорта-характеристики письменника, героя літературного твору; їхнього портфоліо, візитівки.

Емоційно-ціннісна компетентність. Під час оцінювання творів, персонажів, мистецьких епох необхідно прагнути, щоб діти не залишалися байдужими, виявляли емоції та вміли їх пояснити (і позитивні, і негативні).

Для розвитку емоційної компетенції можна використовувати такі завдання: відтворення настрою, враження, почуття від музики, архітектури, кіно; змалювання внутрішнього світу літературного героя в кольоровій палітрі; розучування ролей в окремих драматичних творах або уривках; створення твору-імпровізації під музику; виписування із твору найбільш яскравих рядків, які сподобались учневі; опис почуттів, які народилися під впливом даного поетичного твору; прийом «палітра емоцій» (із поданого переліку вражень, почуттів підкреслити три слова, що відповідають вашому стану душі: задумливість, співчуття, легкий смуток, захоплення, спокій, переживання, радість, журба, розчарування, світла печаль, умиротворення).

Урок — це відкрита соціально-педагогічна система для здобуття учнями якісної освіти. Компетентність наших вихованців формується впродовж активної діяльності, тому самонавчання, самостійна робота учнів удома - запорука успішного навчання, здобуття життєво необхідних компетенцій. Компетентнісний підхід реалізується за умови поєднання учителем на уроках зарубіжної літератури доброзичливої, сприятливої атмосфери «занурення» кожного школяра у творчість письменника з мотивацією учнів до саморозвитку, їхньою активною читацькою та творчою діяльністю, діалогічністю уроку, емоційним сприйняттям навчального матеріалу та міжмистецьких зв’‎язків.

Численні довідкові та додаткові матеріали полегшать учителеві пошук відповідної інформації.

У посібнику також запропоновано матеріали для поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, а також для проведення тематичного оцінювання (тестування) упродовж навчального року з урахуванням трьох рівнів складності.

наше видання стане в пригоді не лише вчителям-початківцям, а й досвідченим педагогам, оскільки надає можливість обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення школярів, що розвиває спостережливість, пам’‎ять, зв’‎язне мовлення, культуру спілкування та естетичний смак, дозволяє якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури.

Тож, шановні колеги, бажаємо вам успіхів і творчої наснаги!

З повагою, автори