РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. РОЗКВІТ РЕАЛІСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. РОЗКВІТ РЕАЛІСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розкрити особливості мистецтва XIX ст.; показати цілісність, безперервність літературного процесу; розвивати навички характеристики художнього напряму; пробуджувати інтерес до мистецтва XIX ст.; виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, портрети письменників XIX ст., виставка їхніх творів; ілюстрації до найвидатніших наукових досягнень цієї доби.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Російський поет Йосип Мандельштам писав: «К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвождён к земле». Начало столетия ещё пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми и грузными полуполётами, конец столетия покоился уже неподвижно - прикрытый огромной палаткой непомерных крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению. Гигантские крылья девятнадцатого века... - это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху».

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Броунівський рух» (робота в групах)

♦ Використовуючи матеріали підручника, складіть розповідь за темою «Паспорт ХІХ століття» (робота в групах).

1-ша група. «XIX століття в історії».

2-га група. «XIX століття в науці й техніці».

3-тя група. «XIX століття в особистостях».

2.Колективна творча робота «Портрет XIX століття»

(Учні «ланцюжком» називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Можливі варіанти: багате, цікаве, різнобарвне, визначне.)

2. Бесіда

♦ Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття XІX ст. у науці й техніці чи в культурі?

♦ Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки?

Коментар учителя

Дарвін увів у науку низку принципів, які запозичила література:

• принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака);

• принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які впливають на формування характеру персонажа);

• принцип детермінації (соціальна детермінація героя).

4. Колективне опрацювання теми «Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв'язок із розвитком природничих наук»

Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв'язок із розвитком природничих наук

Течії реалізму

Умови, обставини дійсності, що зображують

Герой і прийоми його зображання

Проблема, конфлікт

Доба Відродження (XVI ст.)

Вільне царство природи, суспільство без забобонів

Краса тіла гармонійно поєднується з багатством душі й розуму. Самоцінність людини, її поетизація

Між гуманістичним та середньовічним ідеалами

Доба Просвітництва (XVIII ст.)

Природні обставини, умовно правдоподібні ситуації

Людина розумна, практична; піднесення сили розуму; критика нерозумних дій у сатиричних образах

Між раціональним та стихійним, негативним у людині й суспільстві

Критичний реалізм (XIX ст.)

Типові умови, типові обставини

Типовий представник певного суспільного прошарку, поведінка якого зумовлена соціальними обставинами

Між особистістю та суспільними суперечностями

Соціалістичний реалізм (ХХ ст.)

Дійсність із позицій партійного врядування

Ідеалізована людина соціалістичного суспільства; борець, будівник нового суспільства

Між буржуазними та соціалістичними ідеями

Очікувана відповідь

♦ Література в усі часи свого розвитку не була відстороненою від дійсності, зображувала її й намагалася вплинути на неї.

♦ У центрі реалістичної літератури - людина.

5. Самостійна робота з підручником

♦ Користуючись матеріалами підручника, заповніть таблицю «Письменники ХІХ століття». (Графи таблиці учні заповнюють самостійно.)

Письменники ХІХ століття

Романтики ХІХ ст.

Письменники, які поєднували у своїй творчості риси романтизму та реалізму

Реалісти ХІХ ст.

Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Ґ. Байрон,

А. Міцкевич, В. Гюґо

О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь, В. Вітмен

О. де Бальзак, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, М. Некрасов, Е. Золя, Г. Ібсен, А. Чехов, Дж. Б. Шоу

6. Слово вчителя

Загальна характеристика літератури реалізму

— Перелом в духовному житті Європи був пов’‎язаний з розвитком нового етапу буржуазно-капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вимагали точних знань матеріального світу і, відповідно, розвитку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає визначати філософія позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму - аналіз засобами художнього світосприймання соціальної суті, соціально - політичних суперечностей суспільства. Тому специфікою цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника соціального, а отже, і розкриття соціальної детермінованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відображає суть певного соціально-історичного явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи.

7. Словникова робота

Позитивізм — напрям у науці й філософії. Позитивісти оперують лише даним, фактичним, безсумнівним і обмежують ним свої дослідження. Позитивізм - філософська основа реалізму. Оґюст Конт - автор ідеї трьох стадій розвитку людського знання:

• теологічне знання (людина пояснює світ через дію надприродних сил);

• метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв діяльності якогось трансцендентного духу);

• позитивне знання (науково обґрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання). Мета позитивістської філософії - виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити через природне.

8. Визначення типологічних ознак реалізму (запис у зошити)

• Тяжіння до достовірності, об’‎єктивності;

• звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над «спільними»;

• пізнавальне спрямування (зв’‎язки з природознавством, історією, соціологією, психологією);

• намагання відтворити світ як складну єдність;

• увага до проблем взаємодії людини і середовища, до типових характерів за типових обставин;

• перенесення центру уваги на соціальну сферу;

• поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

• Що таке реалізм?

• Коли з’‎являється реалізм як напрям у світовій літературі?

• Які реалістичні твори ви вивчали на уроках світової та української літератур у 9-му класі?

• Чи пов’‎язаний, на вашу думку, розквіт реалістичної літератури із розвитком природничих наук?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему, розпочати читання новели Стендаля «Ваніна Ваніні».