ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Цей методичний посібник створено відповідно до оновленої програми Міністерства освіти і науки України із зарубіжної літератури для 10-го класу, чинної з 2018/19 навчального року1. Видання містить календарне планування за семестрами (рівень стандарту) та розширені плани-конспекти уроків із зарубіжної літератури для 10-го класу. Запропоновано значну кількість різноманітних прийомів та засобів сучасних педагогічних технологій, ураховано вікову психологію підлітків Кожній темі передує чітка мотивація, що реалізує компетентнісний підхід до викладання згідно з вимогами Нової української школи.

Одна з найактуальніших вимог реформи сучасної освіти — компетентнісний підхід до викладання навчальних предметів, що нині активно запроваджує Міністерство освіти України. Такий підхід передбачає опанування вчителем методик компетентнісного навчання, розуміння сутності нової української школи.

Зарубіжна література посідає особливе місце поміж шкільних дисциплін і є дієвим засобом у різнобічному розвитку особистості учнів, формуванні в них ключових компетентностей, даючи знання про світобудову, звертаючи увагу на смислові та світоглядні аспекти, допомагаючи знайти ціннісні орієнтири.

Сучасна програма із зарубіжної літератури спрямовує роботу вчителя на розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також на формування предметної літературної компетентності (комунікативної, емоційно-ціннісної, літературознавчої, загальнокультурної, компаративної та ін.)

Урок — це відкрита соціально-педагогічна система для здобуття учнями якісної освіти Компетентність наших вихованців формується впродовж активної діяльності, тому самонавчання, самостійна робота учнів удома — запорука успішної освіти, здобуття життєво необхідних компетентностей Компетентнісний підхід реалізується за умови поєднання учителем на уроках зарубіжної літератури доброзичливої, сприятливої атмосфери занурення кожного школяра у художній текст із мотивацією учнів до саморозвитку, їхньою активною читацькою та творчою діяльністю, діалогічністю уроку, емоційним сприйняттям навчального матеріалу та міжмистецьких зв’‎язків.

У посібнику наведено матеріали для поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, а також для проведення тематичного оцінювання (тестування) упродовж навчального року з урахуванням кількох рівнів складності. Плани-конспекти побудовано у такий спосіб, що основну роботу на уроці виконують учні: учитель лише забезпечує успішну групову комунікацію, дає учням змогу застосувати вже набуті навички для опанування нових знань. Багато уваги приділено груповим формам роботи, виконанню індивідуальних завдань, залученню учнів до проведення уроку, прийомам критичного мислення й активним методам навчання, рольовим іграм, бесідам з елементами дискусії, міжлітературним і міжпредметним зв’‎язкам, сучасним засобам подання матеріалу (з опорою на візуальну пам’‎ять).

Це видання стане в пригоді не лише вчителям-початківцям, а й досвідченим педагогам, оскільки надає можливість обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення школярів, що розвиває спостережливість, пам’‎ять, зв’‎язне мовлення, культуру спілкування й естетичний смак, дозволяє якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури.

Наведений тут матеріал творчий учитель може використовувати повністю або частково, доповнюючи його власними напрацюваннями та зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу. Для полегшення звітності плани-конспекти уроків розташовано на окремих аркушах з берегами для нотаток.

Тож, шановні колеги, бажаю вам успіхів і творчої наснаги!

З повагою, авторка


1 Складено за: Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту / авторський колектив програми: голова — учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти — д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи — учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.