Еволюція головного героя роману О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Роль фантастики й символіка у творі. Традиції і новаторство митця в жанрі роману - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Еволюція головного героя роману О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Роль фантастики й символіка у творі. Традиції і новаторство митця в жанрі роману - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання традицій і новаторства О. Уайльда в жанрі роману; розуміння філософсько-естетичної й моральної проблематики роману «Портрет Доріана Ґрея», ролі фантастики й символіки у творі; уміння аналізувати літературні образи; аргументовано доводити свою думку, посилаючись на різні джерела інформації; потребу у високих естетичних ідеалах; розуміння того, що справжня краса невіддільна від моралі; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

· Прокоментуйте парадокси О. Уайльда про мистецтво. (Відповіді учнів.)

Висновок учителя. «Портрет Доріана Ґрея» — роман про красу зовнішню та внутрішню, про їх співвідношення в людині. Письменник проголосив своєрідний культ краси, стверджуючи, що мистецтво вище за життя, що не воно породжує дійсність, а дійсність має наслідувати мистецтво, яке вище за життя.

2. Евристична бесіда

· Назвіть письменників, які порушували у своїх творах питання сутності краси.

· Як ви розумієте основний естетичний принцип Парнаської школи поезії «мистецтво для мистецтва»?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. О. Уайльд — теоретик естетизму. У його теоретичних працях важливу роль відіграють зовнішній епатаж, антивікторіанська бравада, тяжіння до парадоксів. З їхньою допомогою письменник прагне знищити догматичні погляди, стереотипи щодо мистецтва наріжний принцип естетики письменник формулює так: «Мистецтво не виражає нічого, окрім самого себе!». О. Уайльд стверджує, що «мистецтво — це наш духовний протест, наша галантна спроба вказати природі на її істинне місце».

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Визначте філософсько-естетичні питання, порушені в романі О. Уайльда. (У «Портреті Доріана Ґрея» порушено філософсько-естетичні питання про велич краси, про сенс кохання, про відповідальність за скоєне, про силу гріха, про сенс життя.)

2. Постановка та розв'язання проблемного питання

· Визначте шляхи розв’‎язання автором філософських питань, порушених у романі (Відповіді учнів.)

(Учитель спрямовує обговорення, за необхідності допомагає учням.)

3. Слово вчителя

— «Портрет Доріана Ґрея» — маніфест декадансу й модернізму. Водночас цей роман — викриття цього маніфесту: це роман про людину, яка щиро повірила в цей маніфест.

4. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У трьох групах схарактеризуйте героїв «Портрет Доріана Ґрея» та їхні стосунки: 1-ша група — Доріана Ґрея, 2-га — взаємини Доріана Ґрея та Генрі Воттона, 3-тя (за запитаннями) — взаємини Доріана Ґрея й Сібіл Вейн.

(Методичний коментар. У 3-тю групу доречно об’‎єднати учнів із найнижчим рівнем навчальних досягнень.)

Запитання для 3-ї групи

· Хто така Сібіл Вейн?

· Як О. Уайльд передає в романі настрої двох закоханих?

· Зіставте описи першого враження Доріана від Сібіл Вейн із тим, що вона говорить про Прекрасного Принца.

· Як кохання вплинуло на Доріана?

· Якими йому починають здаватися теорії Генрі Воттона?

· Чим Сібіл пояснювала свою погану гру на сцені?

· Як розцінював Доріан свої вчинки стосовно Сібіл під час розставання?

· За допомогою чого автор передає боротьбу совісті й самолюбства в душі героя?

· Чому Доріан не сприймає реального життя?

· Як це співвідноситься з естетичними принципами О. Уайльда, викладеними в «Передмові» до твору?

· Чому герої не зрозуміли одне одного?

· У який спосіб письменник розв’‎язує проблему співвідношення мистецтва й життя на прикладі історії кохання Сібіл та Доріана?

· Як трагедія взаємин Сібіл та Доріана позначилася на портреті? Чому?

Очікуваний результат

1-ша група

Доріан Ґрей — юнак, наділений неймовірною красою. Постать його неоднозначна: у ній поєднуються тонкий естет і навіть романтик із порочним, безжальним злочинцем. Ці дві протилежні сторони його характеру перебувають у постійному протистоянні. Герой роману вміє цінувати не тільки майстерність талановитого художника, а й музичні твори Він по кілька разів слухає п’‎єси Ваґнера, Шумана, колекціонує старовинні предмети мистецтва, відчуває найвищу насолоду від спілкування з прекрасним. Це — декадентський варіант вислову Ф. М. Достоєвського про те, що світ врятується красою. На початку свого життєвого шляху Доріан був здатний на справедливу оцінку власних вчинків, на щире каяття. Потрапивши під вплив ідей гедонізму, які проповідував лорд Генрі, Доріан Ґрей присвячує своє життя насолоді й пороку. Два герої — Доріан і лорд Генрі — понад усе ставлять саме красу. І коли життя суперечить їхнім естетичним переконанням, то вони не зважають на життя. Вони не хочуть розуміти, що кожний крок людини у реальному житті обов’‎язково має і моральний сенс. Зовнішність відіграє фатальну роль у долі героя. Адже ніхто не вірить у його каяття, адже неможливо допустити думку про його порочність. Це випливає з того, що порочна людина не може зберегти своєї краси.

2-га група

Лорд Генрі чудово знав, що порок знищує красу, накладає на обличчя людини страшний відбиток. Тому він неодноразово говорив Доріанові про необхідність зберегти свою душу, підкреслюючи думку про те, що для насолоди життям потрібен душевний спокій, який дає тільки чисте сумління. Герой пам’‎ятає про ці слова, тому відголоски загубленої совісті відчутні в словах Доріана навіть тоді, коли він утратив більшість своїх позитивних рис. Час від часу в лорда Генрі виникають сумніви, він постійно перевіряє свого друга, але ці перевірки виявляються марними, адже він не бачить портрета. Лорд Генрі хотів, щоб Доріан Ґрей зробив мистецтвом власне життя, адже він проповідував принцип нерозривної єдності краси й моралі, але це прагнення зазнало нищівної поразки.

5. Узагальнення вчителя

— Любов — це своєрідна єдність краси внутрішньої і зовнішньої. На жаль, ця єдність виявилася недоступною Доріанові Ґрею, він не зрозумів ту, яка його по-справжньому кохала. Юнак сам розрушив цю єдність, коли відсторонився від Сібіл. Дівчина запропонувала Доріанові те, про що мріяв лорд Генрі: кохання, яке стало б мистецтвом у реальному житті. Саме тому Сібіл утратила здатність грати на сцені. А Доріан не хоче кохати просто дівчину: вона має бути видатною актрисою, тобто мати естетичну цінність. І вперше на портреті Доріана Ґрея з’‎явилася жорстока зморшка. Найбільші ж переживання у поціновувача краси викликала не смерть дівчини, а неестетичні подробиці дій слідчих, викладені в газеті.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

Учитель. Попри те що роман написаний наприкінці XIX ст., він за своєю проблематикою й ідеологією цілком належить до XX ст., а за художньою мовою — до європейського модернізму. Дія розгортається в Англії кінця XIX ст., але в нього введені фантастичні мотиви, які зближають твір із готичними романами, тобто романами жахів. Отже, «Портрет Доріана Ґрея» — готичний філософський роман, написаний у декадентському стилі.

Поняття інтелектуальний жанр (інтелектуальний роман, інтелектуальна драма) виникло в літературі наприкінці XX ст. як позначення художніх творів, у яких увагу автора сконцентровано не стільки на зображенні самого життя, скільки на ідейних, теоретичних суперечках, які точаться між героями. Інтелектуальними, тобто насиченими глибокою думкою, є майже всі визначні твори світової літератури. Але, як стверджував російський критик В. Г. Бєлінський, художник тим і відрізняється від ученого, що мислить образами,а не силогізмами. І в «Гамлеті» В. Шекспіра, і у «Фаусті» Й. В. Ґете думки письменника розкрито через характери героїв, а характери й події психологічно вмотивовано. Термін інтелектуальний роман, або роман-концепція, застосовують до творів, у яких хоча й окреслено характери й події, але сутність виявляється не в них, адже автор міркує не стільки образами, скільки поняттями: роман перетворюється на притчу.

2. Практична робота

· Визначте ознаки інтелектуального роману в «Портреті Доріана Ґрея».

3. Слово вчителя

— Пізно вночі, наодинці із самим собою в розкішному лондонському особняку Доріан кидається з ножем на портрет, прагнучи знищити його. Слуги, які піднялися на крик, виявляють у кімнаті мертве тіло старого у фраку та портрет, не підвладний часу, у своїй сяючій величі так завершується роман-притча про людину, для якої «в інші хвилини зло було лише одним із засобів здійснення того, що він вважав красою життя». Чисте мистецтво виявляється проповіддю моралі. Декадентський проект Оскара Уайльда зазнає краху «Портрет Доріана Ґрея» виявляється послідовним запереченням ідей, виражених у маніфесті-передмові.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершальне слово вчителя

— Для Безіла Голворда портрет стає і змістом, і формою, тому що втілив його заповітну мрію. Доріан Ґрей для художника — не просто натурник. Він — його ідеал, його божество. Безіл щодня бачиться з ним і малює його портрети один за одним. Він уже не може жити без Доріана. Так починається процес міфологізації людини людиною.

В образі Доріана Ґрея втілено риси кількох героїв античної міфології:

• Адоніса (бог родючості, що перевершував красою богів-олімпійців. Це вродливий юнак, у якого закохалася Афродіта);

• Ганімеда (прекрасний хлопчик, виночерпій богів-олімпійців);

• Париса (яскравої краси син Пріама, царя Трої. За допомогою Афродіти він украв дружину царя Спарти Менелая — прекрасну Єлену);

• Нарциса (син річкового бога Кефісса й німфи Ліріопи. Побачивши у воді своє відображення, він закохався у нього й не міг відвести від нього очей, аж поки не помер).

Доріан стає жертвою своєї максималістської пристрасті — любові до самого себе. Загальне забарвлення злочинів Доріана — абсолютна аморальність. Думки винятково про свою особистість її ж і руйнують. Знову відбувається фантастичне перевтілення, і все повертається на свої місця: портрет сяє красою, а на Доріановому обличчі проступають сліди усіх скоєних ним злочинів — вигляд мертвого Доріана Ґрея жахливий, неестетичний. Усупереч власній програмі Уайльд не лише зобразив душевну кризу свого героя, а й привів його до покарання.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «Найцікавішим для мене сьогодні було...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Самостійно прокоментувати філософсько-естетичні й моральні проблеми, порушені О. Уайльдом у романі «Портрет Доріана Ґрея».

ДОДАТОК ДО УРОКУ

На допомогу вчителеві

Це цікаво!

30 листопада 2000 р. до 100-річчя від дня смерті О. Уайльда в Лондоні спорудили пам’‎ятник письменникові, а в Британській бібліотеці відкрили виставку, присвячену творчості митця. Експозиція містила численні листи, рукописи, світлини, перші видання книг О. Уайльда та інші цікаві експонати. В організації виставки активну участь узяв онук письменника: до цієї дати Мерлін Холланд видав друком «Повне зібрання листів Оскара Уайльда».

Особливо зворушив відвідувачів конверт із пасмом волосся молодшої сестри Оскара, яка померла в 10 років. Тридцять три роки цей конверт супроводжував Уайльда в усіх подорожах, у в’‎язниці й вигнанні, навіть у день смерті митця. За словам онука, Мерліна Холланда, Оскар Уайльд, «попри всі свої недоліки, був феноменом».

Уайльд мав добре поставлений голос приємного тембру, що додавало принад його мовленню, а головне — у будь-якій ситуації він швидко знаходив влучне та яскраве слово, завжди був цікавим і вправним співрозмовником. Письменник зазначав: «Художник живе, лише висловлюючи себе».