Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації - ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації - ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (усвідомлення ролі художньої літератури в розвитку суспільства й особистості; розуміння значення національних і загальнолюдських духовних цінностей, утілених у творах літератури й мистецтва; уміння аналізувати; критичне мислення; естетичний смак); ключові (математичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; інформаційну: навички роботи із джерелами інформації; уміння презентувати власні досягнення; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал.1

Не повинно бути сліпих до краси, глухих до слова та справжньої музики,

черствих до добра, безпам'ятних до минулого.

А для цього потрібні знання, потрібна інтелігентність, що даються культурою.

Д. С. Лихачов

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом

· Як ви розумієте вислів радянського філолога, культуролога, мистецтвознавця Д. С. Лихачова? Що означає бути сліпими до краси?

· Чому Дмитро Сергійович Лихачов вважає, що культура дає знання й інтелігентність, необхідні для виховання чутливості до краси?

· Що допомагає виховати культурну, інтелігентну особистість? (Читання книжок.)

· Французький просвітитель Вольтер писав: «Увесь світ, за винятком лише диких націй, керується книгами». Як ви розумієте цей вислів?

2. Слово вчителя

— Початок нового тисячоліття відзначено інтенсивним науково-технічним прогресом, активним розвитком ЗМІ й особливо телебачення, що потужно впливають на духовне, емоційне, інтелектуальне життя людей. За цих умов роль і значення літератури суттєво змінюються, а письменники, навіть найавторитетніші, перестають бути володарями дум.

У ХХІ ст. нерідко можна почути думку про те, що сьогодні важливіші інформаційно-цифрові технології, а книгу навіть називають анахронізмом, що повільно відійшов у минуле... Хіба можна погодитися із цим твердженням?

Сучасний англійський письменник-фантаст Ніл Ґейман у статті «Чому наше майбутнє залежить від читання» розмірковує про роль читання художньої літератури для прогресу людства й наводить вражаючі факти . Він пише, що в книгах кожен може знайти щось «життєво важливе для існування у цьому світі». Світ не обов’‎язково залишатиметься таким: усе може змінитися. Література може показати людині інший світ, влаштувати людині подорож туди, де та ніколи не була. Письменник стверджує: «Якщо ви не цінуєте бібліотек, ви не цінуєте інформації, культури чи мудрості. Ви глушите голоси минулого та шкодите майбутньому».

Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як можна зробити дітей розумнішими. Його відповідь була простою та мудрою: «Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм ще більше казок».

Оксфордські вчені довели, що в процесі читання тренуються пізнавальні здібності мозку, активізуються ті його частини, які решту часу зазвичай не задіяні . Під час читання кров надходить у відділи мозку, пов’‎язані зі здібностями до концентрації та пізнання. Телевізійна передача, фільм або комп’‎ютерна гра цього ефекту не викликають. Отже, книга — це безмежний світ, необхідний для розвитку й виховання інтелігентної та культурної особистості.

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з підручником (запис до зошитів)

· Опрацюйте статтю підручника «Оригінальна та перекладна література». Заповніть правий стовпець таблиці «Основні вимоги до перекладу художньої літератури».

Очікуваний результат

Основні вимоги до перекладу художньої літератури

Точність

Перекладач зобов’‎язаний донести до читача цілком усі думки, висловлені автором. При цьому слід зберегти не тільки основні положення, а й нюанси та відтінки вислову. Піклуючись про точність передавання вислову, перекладач водночас не має нічого додавати від себе, доповнюючи або пояснюючи думку автора

Стислість

Перекладач не має бути багатослівним: думки слід викладати максимально стисло й лаконічно

Ясність

Лаконічність та стислість мови перекладу, однак, жодною мірою не мають шкодити ясності викладу думки, легкості її розуміння. Слід уникати складних і двозначних зворотів, що утруднюють сприйняття. Думку варто викладати просто та зрозуміло

Літературність

Переклад має повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови

2. словникова робота (запис до зошитів)

Оригінал (у перекладі з латин. — первісний, природний) — це 1) художній твір, переклад якого здійснюється; 2) текст, створений мовою, якою володіє та яку обрав автор.

Переклад — 1) передавання змісту усного висловлювання чи письмового тексту засобами іншої мови; 2) текст, відтворений засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту й форми.

Художній переклад — це відтворення засобами рідної мови особливостей іноземного літературного тексту в нерозривній діалектичній єдності його змісту й форми. Це один із найвагоміших виявів міжлітературної взаємодії.

Ідіостиль (індивідуальний стиль) — система змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного автора, яка робить унікальним утілений у цих творах авторський спосіб мовного вираження. Індивідуальні особливості стилю письменника практично неможливо з’‎ясувати без більш-менш широких зіставлень: 1) із літературною мовою його часу як нормою, на тлі якої виявляються специфічні ознаки своєрідності, що певною мірою відхиляються від неї; 2) з індивідуальними стилями інших письменників — сучасників чи попередників. Жодне серйозне дослідження стилю письменника без цих зіставлень неможливе.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Чому художній твір є носієм загальнолюдських цінностей?

· Що таке оригінал, переклад, художній переклад?

· Чим різняться оригінал та переклад?

· Поміркуйте: чи залишається незмінним зміст творів, перекладених з інших мов?

· Назвіть українських майстрів художнього перекладу.

2. Творча робота (у групах)

· Прочитайте вислови: 1-ша група — «Культуру неможливо успадкувати, її необхідно завоювати» (французький письменник Ж.-А. Мальро), 2-га група — «Жодна видатна національна література не розвивається поза живою і творчою взаємодією з літературами інших народів, і ті, хто думає піднести свою рідну літературу, стверджуючи, немовби вона виросла виключно на місцевому національному ґрунті, тим самим засуджують її навіть не на «блискучу ізоляцію», а на провінційну вузькість і самообслуговування» (український літературознавець В. М. Жирмунський). Як ви зрозуміли ці вислови? чи згодні ви з ними?

(Представники груп коментують вислови. Учитель заохочує учнів до дискусії.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Як ви розумієте вислів Ф . Жанліса «Люди, які читають книги, завжди керуватимуть тими, хто дивиться телевізор»? Відповідь аргументуйте.

2. Інтерактивний прийом «Незавершене речення»

· Завершіть речення:

• «Мені вже було відомо...»;

• «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;

• «Відтепер я знатиму про...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати теоретичний матеріал уроку за підручником; повторити вивчене про античність та Гомера за конспектом 9-го класу; прочитати поему Гомера «Одіссея».

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення про життя Гомера.

______________­______________­____

1 Тут і далі: для уроку літератури обов’‎язковими є підручники, словники, наочність (за можливості — мультимедійна презентація й відповідні медіазасоби), проте не зазначатимемо їх щоразу в обладнанні уроку.