Контрольна робота за темою Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Контрольна робота за темою Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про літературу доби переходу до модернізму, про взаємодію символізму й імпресіонізму в ліриці; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал (картки із завданнями; 2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМООЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи (по 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,75 бала; усього — 6 балів)

1. Ш. Бодлер започаткував модерністську течію:

а) футуризм;

б) символізм;

в) імпресіонізм.

2. Провідний мотив збірки «Квіти зла»:

а) невідворотності людської долі;

б) несумісності реальності й ідеалу;

в) безрезультатності пошуку краси.

3. «Альбатрос» належить до циклу віршів:

а) «Сплін та ідеал»;

б) «Паризькі картини»;

в) «Квіти зла».

4. Автором збірки «Квіти зла» є:

а) Ш. Бодлер;

б) В. Вітмен;

в) Ф. І. Тютчев.

5. «Пісню про себе» написав:

а) В. Вітмен;

б) А. А. Фет;

в) А. Рембо.

6. Символісти вважали своїм предтечею:

а) Ф. І. Тютчева;

б) В. Вітмена;

в) Ш. Бодлера.

7. Імпресіонізм та символізм — течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму.

8. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:

а) символістів;

б) імпресіоністів;

в) декадентів.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала; усього — 3 бали)

9. Поясніть символіку вірша Ш. Бодлера «Альбатрос».

10. Розкрийте значення поняття декаданс.

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)

11. Виконайте одне із завдань.

а) Проаналізуйте одну з поезій Ш. Бодлера.

б) Напишіть есе «Філософські проблеми, порушені В. Вітменом у віршах збірки «Листя трави»».

II варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,75 бала; усього — 6 балів)

1. У творах Ш. Бодлера присутні ознаки напрямів:

а) модернізму й реалізму;

б) модернізму й романтизму;

в) романтизму й реалізму.

2. Збірку Ш. Бодлера «Квіти зла» відкриває вірш:

а) «Альбатрос»;

б) «До читача»;

в) «Благословення».

3. Провідна тема сонета «Альбатрос»:

а) людина та природа;

б) поет і натовп;

в) мистецтво й поет.

4. Збірку «Листя трави» написав:

а) Ш. Бодлер;

б) В. Вітмен;

в) Ф. І. Тютчев.

5. «Батьком верлібру» часто називають:

а) Ф. І. Тютчева;

б) А. А. Фета;

в) В. Вітмена.

6. До модернізму належать:

а) романтизм та імпресіонізм;

б) імпресіонізм та символізм;

в) символізм та реалізм.

7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

а) декадансу;

б) естетизму;

в) романтизму.

8. Особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, здолати розрив між ідеалом і дійсністю,— такий ліричний герой характерний для:

а) імпресіонізму;

б) символізму;

в) неоромантизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала; усього — 3 бали)

9. Розкрийте значення поняття символізм.

10. Поясніть символіку вірша А. Рембо «Голосівки».

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)

11. Виконайте одне із завдань.

а) Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.

б) Напишіть есе «Бодлер — пізній романтик і один із засновників символізму».

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: почати читати п’‎єсу М. Метерлінка «Синій птах».

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення «Моріс Метерлінк — бельгійський Шекспір».