Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій - ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій - ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння значення художньої літератури для розвитку суспільства й особистості, національних та загальнолюдських духовних цінностей, утілених у творах літератури й мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення літературної освіченості з метою саморозвитку; математичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й колективі; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати джерела інформації, презентувати власні здобутки; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: автор, читач, інтернет, коло читання.

Міжпредметні зв'язки: українська література, українська художня культура (мистецтво), інформатика.

Обладнання: аркуш ф. А1 та маркер.1

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Розвиток комп’ютерних технологій та систем телекомунікації для людей ХХІ століття не тільки зумовив революційні зміни в науковій сфері, а й значно вплинув на духовну сферу людського буття. Сьогодні комп’ютеризація — не тільки джерело збагачення засобів образної виразності, а й нова форма впливу на наші відчуття, що трансформує людську чуттєву практику. Дехто навіть уважає книгу анахронізмом, який поступився місцем інтернету й соціальним мережам. Пропоную сьогодні з’ясувати, чи правильним є подібне твердження.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

· Які літературні твори ви читали влітку?

· Що спонукало вас до читання (рекомендації вчителя чи знайомих, прагнення цікавого дозвілля, щось інше)?

· Ви віддали перевагу паперовій, електронній чи аудіокнизі? Чому саме?

· Висловіть ваше ставлення до екранізацій літературних творів. Наведіть приклади.

· Чи складно сьогодні знайти та прочитати літературний твір, який вас зацікавив? Відповідь обґрунтуйте.

· Чи потрібна вам узагалі художня література?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— “На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово,— читаємо в Євангелії від Івана.— Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього” (1:1-3). Ці слова не тільки відсилають нас до того джерела, звідки бере початок ріка часу, а й підкреслюють силу та значущість усього сказаного. як ви знаєте, слово література походить від латинського літера — тобто все те, що написано літерами. Пізніше цей термін набув іще одного значення: написане на папері письменниками. Кожне явище природи, навколишнього світу, кожен вияв людської душі, кожен винахід, мрії людства відображено в книгах: їх справедливо вважають записаною мудрістю народу. Людина звертається до книг у тяжкі й урочисті миті свого життя. Поміркуймо над тим, що книга означає для кожного з нас, яке значення вона має для людства.

2. Розвиток зв'язного мовлення (усно)

· Презентуйте вашу улюблену книгу за таким планом:

■ автор, назва;

■ основна суть, проблематика;

■ який епізод (образ) справив найбільше враження й чому;

■ чому ви порекомендували б прочитати цю книгу.

3. Евристична бесіда

· Як ви вважаєте: навіщо читати книжки?

· Чи можна обійтися без художньої літератури?

· Література — один із видів мистецтва (мистецтво слова). Чи згодні ви із цим твердженням?

· Чи самодостатній цей вид мистецтва? Відповідь обґрунтуйте.

· У чому цінність художньої літератури?

· Чи впливає література на розвиток людства? Якщо так, то поясніть, як саме.

· Наскільки вагомою є сила слова?

4. Інтерактивний прийом “Дискусійна сітка Елвермана” (робота в парах)

· У парах розв’яжіть проблему й заповніть відповідними аргументами стовпці “Так” і “Ні” в “Таблиці Елвермана”.

Так

Проблема (тема)

Ні

...

За доби цифрових технологій художня книга втрачає своє значення

...

Примітка. Стратегія “Дискусійна сітка Елвермана” (“Сітка Елвермана”, “Таблиця Елвермана”, “Павутиння дискусій”) спрямована на формування в учнів уміння всебічно аналізувати запропоновану проблему (тему), організовувати коректну дискусію й формувати чітку позицію щодо обговорюваної проблеми (теми) на рівні дібраних аргументів. Проблему слід сформулювати так, щоб учні мали змогу розв’язати її, навівши однакову кількість аргументів та контраргументів. Цю роботу можна організувати в парах або групах, а результати обговорювати всім класом.

5. Завершальне слово вчителя

— Сучасний читач, озброєний ґаджетами, прагне одночасно читати, писати, слухати, говорити. Отже, він віддає перевагу спрощеному отриманню й передаванню інформації. Тому одні читачі сприймають текст шляхом його читання, інші — прослуховуючи аудіокнигу. Але дехто віддає перевагу скороченому переказу чи екранізації. Звісно, останні втрачають зв’язок як з автором, так і з твором.

Микола Реріх. Голубина книга

Зрозуміло, що за кожної нової літературної доби зазнавав змін зв’язок між читачем та художнім твором, однак підсвідоме ставлення завжди було сталим. Навіть епоха цифрових технологій не зіпсувала справжнього читача, адже немає значної різниці: читати книгу в електронному вигляді чи на папері — суть передусім у змісті, за допомогою якого вибудовується індивідуальний, особливий зв’язок читача з твором. Якщо людина прагне вдумливого читання, то неважливо, на якому матеріальному носії вміщено літературний твір.

Літературні твори спонукають читача думати, аналізувати, порівнювати, робити висновки й доходити власного розуміння світу та свого місця в ньому.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Я вважаю, що художня літератури для людства має (не має) значення, тому що...”.

Примітка. Стратегія “Мікрофон” передбачає відповідь-узагальнення кожного учня; тривалість відповіді обмежена у часі (зазвичай учні формулюють одним реченням або однією фразою, що не має повторюватися); уявний мікрофон учні передають одне одному по черзі; висловлюється лише той, у кого “мікрофон”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити визначення термінів переклад, переспів, підрядний переклад.

______________­______________­____________

1 Тут і далі: підручники та словники (літературознавчих термінів, тлумачні, етимологічні та ін.) є невід’ємною складовою уроку літератури; доречним також є демонстрування мультимедійної презентації (за наявності медіазасобів); проте не зазначатимемо їх щоразу в обладнанні уроку.