Тематика, проблематика, композиція збірки “Листя трави”. Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки “листя трави” з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Тематика, проблематика, композиція збірки “Листя трави”. Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки “листя трави” з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена - США - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання тематики, проблематики, композиції збірки В. Вітмена “Листя трави”; розуміння зв'язку поезії митця з романтичними традиціями та філософією трансценденталізму; навички аналізування поетичного тексту, виразного читання; мовлення; логічне мислення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: уміння працювати в групі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: трансценденталізм.

Обладнання: портрет В. Вітмена, збірка “Листя трави”, роздавальний матеріал.

Я вітаю всіх, хто живе на землі...

В. Вітмен

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перехресне опитування

· У чому полягають особливості світогляду В. Вітмена?

· Яке значення для його творчості мала подорож країною?

· Дайте визначення поняття верлібр.

· Які особливості верлібру?

2. Декламування поетичних творів

(Учні декламують напам’ять обрані ними фрагменти “Пісні про себе” В. Вітмена.)

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ви вже знаєте: збірка “листя трави” В. Вітмена сприймається як цілісний твір, що має оригінальну будову та містить окремі цикли. Перекладач поезії Вітмена Лесь Герасимчук відзначив: тема книги — це сам Вітмен, сюжет — людина і Всесвіт, ідея — вічне й неухильне торжество людини. Тому сьогодні пропоную докладніше познайомитися з поетичним словом видатного американського митця.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Трансценденталізм — напрям філософії, який вивчає те, що перебуває поза межами досвіду, що неможливо пізнати за допомогою досвіду. Відомий у світі завдяки американському трансценденталізму — новим ідеям у літературі, релігії, культурі й філософії, які зародилися у Новій Англії у I половині XIX ст. Трансценденталісти не сприймали буржуазної цивілізації.

2. Творчо-аналітична робота (у групах)

· У 5 групах: 1-ша, 2-га, 3-тя групи — після аналізування запропонованих учителем віршів зі збірки В. Вітмена “Листя трави” дати відповіді на запитання; 4-5-та — узагальнити тему.

Примітка. Для роботи у 4-й і 5-й групах доцільно об’єднати учнів, схильних до аналізування й узагальнення.

Запитання

Очікувана відповідь

1-ша група. Вірш 13

■ Кого зображує автор?

■ Чи можна робити висновки про ставлення ліричного героя дозображуваного?

■ Які світоглядні ідеї поет зобразив у цьому вірші?

■ Яким є авторське ставлення до життя?

■ Як ви розумієте рядки “Я шаную зелене, бузкове й вінки кучеряві,— усе це сповнене змісту”?

■ Які художні прийоми використовує автор?

Вірш починається зі змалювання з великою симпатією афроамериканця, що їде на підводі. У вірші відображено ідеї гуманізму. Для автора не має значення раса людини. Він стверджує: “Я голублю життя усюди, куди б не ступало воно — вперед чи назад,— однаково”. Природа для Вітмена — це складний і прекрасний організм, а людина як дитя природи має з повагою ставитися до нього. Серед прийомів зображення — анафора: “Я захоплений...” , “Я голублю життя...” тощо; синонімічний паралелізм (коли кожен другий рядок є дещо зміненим повтором першого): “Я вірю в їхнє крилате прагнення до мети, / Я визнаю біле, червоне і жовте...”

2-га група. Вірш 26

■ Який прийом використовує автор?

■ У чому виражено поліфонію вірша?

■ Що втілює ця поліфонія?

Використано прийом поліфонії: ліричний герой слухає голоси пташок, людей різного віку й роду занять, шурхіт жита, “балаканину вогнів, хрускіт розпалених дрів”, звуки музичних інструментів тощо. Усі ці звуки зливаються в дивовижну оперу. ця поліфонія втілює думку про те, що “ось воно — існування

3-тя група. Вірш 31

■ Якою є головна думка поезії?

■ Із якою метою зображено красу природи?

■ Назвіть прийом, який найчастіше використовує автор. Наведіть приклади.

■ Навіщо автор використовує цей прийом?

Головна думка: природа постає в усій своїй красі. Ліричний герой прагне показати своє злиття з природою, адже людина також є її складовою. Найчастіше автор використовує анафору: “І мурашка... / І звичайна ропуха...”, “Даремно...”. Завдяки широкому застосуванню цього прийому автор досягає емоційної насиченості вірша

4-та група. Сюжет та художні особливості “Пісні про себе”

■ Що ви можете сказати про сюжетну лінію “Пісні про себе”?

■ Яка думка є провідною? Назвіть теми та мету твору.

■ Чи тотожний ліричний герой авторові?

■ Який філософський зміст містить “Пісня про себе”?

“Пісня про себе” не має сюжету в загальноприйнятому значенні, але вона містить ліричний центр: рух думок, почуттів надає цілісності образу ліричного героя. Суб’єкт оповіді близький постаті творця книги, але не тотожний їй; центральний образ — узагальнена людська особистість, типізована через самого себе. Поетичне “я”, образ Волта Вітмена — це типізований персонаж, який уособлює характерні риси американців. “Я” поета належить до “усіх епох і всіх земель”. Провідні мотиви визначити неможливо; можна сказати, що це твір про людину, природу, життя в усьому його розмаїтті. Це думки, почуття, роздуми автора, голоси природи і, узагалі, голос самого життя, що, зливаючись зі Всесвітом, набуває космічних масштабів

5-та група. Особливості поетики В. Вітмена

■ У чому полягає новаторство Вітмена?

■ Знайдіть ознаки романтизму в творах поета.

■ На які деталі звертає увагу митець, описуючи людину?

■ Що можна сказати про лексику віршів Вітмена?

■ Проаналізуйте художні прийоми й поетичний стиль митця

В. Вітмена називають поетом-новатором тому, що він суттєво оновив тематику поезії. Поміж тем його творів слід назвати оспівування життя, людини, демократії, людства (“мільйонних мас”), краси природи тощо.

У поезії Вітмена можна знайти ознаки романтизму: образи моря, ночі, зірок, які традиційно використовували романтики. Природа у Вітмена — живий організм, а все живе має душу. Поет вірить у рівність людей, в існування “наддуші”, частинки якої є в кожного живого організму й завдяки чому існує нерозривний зв’язок людини та природи. У цьому виявилися ознаки його трансценденталістичного світогляду.

Якщо романтики із задоволенням змальовували обличчя, волосся й особливо очі, що є віддзеркаленням людської душі, то Вітмен зображує різні органи тіла: живіт, стегна, вигини ніг, хребет тощо. Але в його творах це не натуралізм, оскільки “божественне сяйво від нього [тіла] струмує з голови до ніг”.

Мова збірки “Листя трави” шокувала сучасників поета, оскільки в цих віршах автор насмілився поставити поряд слова різних стилів, дозволив собі змішати лексику іншомовну, книжкову, наукову з розмовною. Узагалі мова поезії надзвичайно емоційна, образна. Змін зазнала також форма творів. Поет прагнув відійти від класичних форм віршування, тому відмовився від традиційних розмірів, рим, надаючи перевагу вільному віршу — верлібру. В. Вітмен часто використовує анафори, синонімічний паралелізм, питальні й окличні речення, повтори. Неабияку роль у ритмомелодиці відіграють паузи. Їх може бути кілька у віршованому рядку, де автор виокремлює головні склади, довкола яких групуються ритмічні одиниці. Ритмічність віршів підсилено однорідністю їх синтаксичної будови. Ритми змальовують симфонію життя та водночас складну картину людського буття

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли епіграф до уроку?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Ґронування” (запис до зошитів)

· За принципом ґронування складіть схему до постаті В. Вітмена.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, підготуватися до контрольної роботи за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.