РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей формування нових художніх напрямів і течій на порубіжжі ХІХ-ХХ ст., видатних представників цієї доби; знання термінів модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм; розуміння основних тенденцій мистецького розвитку останньої третини ХІХ — початку ХХ ст.; культуру мовлення; аналітичне мислення; читацьку активність; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; пізнавальну активність; навички самостійної роботи; навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: навички самостійного опрацювання інформації; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації набутих знань, умінь та навичок (урок розвитку мовлення).

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Обладнання: репродукції творів образотворчого мистецтва, портрети літераторів межі ХІХ-ХХ ст.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Розчарування в дійсності й реалістичному способі її художнього відтворення зумовило поширення новітніх філософських теорій та появу нових художніх напрямів, що дістали назви декадентських, авангардних і модерністських. Цими термінами позначали якісно нові, передові явища в літературному процесі, пов’язані із занепадом і кризою суспільної думки та культури, із пошуком позитивних ідеалів, звертанням у цих пошуках до Бога й віри, до містичного та ірраціонального. Сьогодні ми детальніше познайомимося з модернізмом та його ранніми течіями.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Про які новітні течії кінця ХІХ — початку ХХ ст. ви вже знаєте?

· Пригадайте, що означає термін естетизм. Назвіть його ознаки. Хто був прихильником естетизму?

· Що ви можете сказати про символізм? Від якого слова походить цей термін?

· На вашу думку, чому в мистецтві порубіжжя століть виникли нові течії й напрями?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Кожен митець створює власний, неповторний художній світ. Протестуючи проти застарілих ідей та форм, модерністи шукали нові шляхи й засоби художнього відображення дійсності, прагнучи докорінного оновлення літератури. Модернізм став справжньою художньою революцією й міг пишатися епохальними зрушеннями в літературі, винайденням далеких асоціацій, універсалізацією конкретного художнього прийому та перетворенням його на загальний естетичний принцип, збагаченням художньої творчості завдяки викриттю прихованого змісту життєвих явищ, відкриттям ірреального й непізнаного.

Модернізм — це соціальне бунтарство, а не тільки революція у царині художньої форми, адже він спонукав до виступу проти жорстокої соціальної дійсності й абсурдності світу, проти гноблення людини, обстоюючи її право бути вільною особистістю. Модернізм протестував проти грубого матеріалізму, проти духовного виродження та вбогості, тупої самовдоволеної ситості. Однак, протестуючи проти реалізму, модернізм не заперечував усіх його досягнень, а навіть використовував їх, розвиваючи та збагачуючи.

2. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу (робота В парах; запис до зошитів)

· У парах опрацюйте теоретичний матеріал підручника й літературознавчих словників за темою уроку. Тезово оформіть і запишіть основні положення, звертаючи особливу увагу на течії раннього модернізму — символізм, імпресіонізм, неоромантизм. Наприкінці роботи охочі зачитають занотовані ними тези.

3. Творчо-аналітична робота (у малих групах)

· У малих групах підготуйте міні-презентацію однієї з літературних течій помежів’я XIX-XX ст., використовуючи фрагменти літературних творів та портрети митців.

Примітка. Учитель пропонує кожній малій групі тему для роботи, зважаючи на рівень навчальних досягнень її учасників.

4. Презентація групами результатів роботи

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивний прийом “Асоціативний кущ”

· Доберіть слова-асоціації до опрацьованого на уроці матеріалу.

2. Інтерактивний прийом “Однією фразою...”

· Однією фразою по черзі підбийте підсумок уроку.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: занотувати опрацьовані терміни до словників та вміти їх пояснити, повторити особливості творчості В. Вітмена (за опорним конспектом I семестру).

Випереджальне (індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Ш. Бодлера.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.