Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання про символізм як художній напрям; знання провідних мотивів творчості Поля Верлена; уміння аналізувати поетичні твори; навички аналізування літературознавчих текстів; культуру мовлення; аналітичне мислення; декламаційні вміння; творчі здібності; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: модернізм, символізм, імпресіонізм, сугестивність, алітерація, асонанс.

Обладнання: репродукції картин (В. Тернера “Лозанна. Краєвид із Заходу”, Ж.-Б. К. Коро “Порив вітру”, К. Моне “Копиці сіна. останні промені сонця”, К. Піссарро “Червоні дахи”, М. Г. Бурачека “Золота осінь” та інші; за вибором учителя), тексти поезій П. Верлена у перекладах різних авторів.

Є така поезія Верлена,

Де поет себе питає сам

У гіркому каятті: “Шалений!

Що зробив ти із своїм життям?”

М. Т. Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з творчістю відомого французького поета-символіста Поля Верлена й поговоримо про провідні мотиви його лірики. (Тему уроку учні записують до зошитів.) Спочатку пригадаймо, що ми вже знаємо про поета та його творчість.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивний прийом “Мозковий штурм”

· На дошці за ланцюжком запишіть асоціації, які виникли у вас щодо теми уроку.

2. Експрес-опитування

· Прихильником якого літературного напряму був Поль Верлен? (Символізму.)

· Чи можна назвати Верлена одним із батьків символізму? (З одного боку, він справді вплинув на формування течії, з іншого — завжди стояв осторонь від шкіл, теорій і напрямів. Головне для нього — не наслідування абстрактних естетичних принципів, а наявність нової поетичної емоції, нового способу самовираження.)

· Яка збірка П. Верлена стала його літературним дебютом? (“Сатурнічні поезії”.)

· Назвіть відомі вам збірки Верлена. (“Вишукані свята”, “Романси без слів”, “Мудрість”, “Колишнє і недавнє”, “Любов”, “Щастя”, “Задушевні літургії”, “Паралельно”, “Пісні для неї”, “Оди на її честь”.)

· Який твір поета вважають віршованим маніфестом символізму? (“Поетичне мистецтво”.)

· У чому виявляється музикальність поезії Верлена? (Це новий спосіб спілкування з читачем за допомогою натяків, недомовок, загадок, що спонукає до внутрішньої творчості у сприйнятті поезії й до формування здатності сприймати таємницю буття через чуттєвість людини)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Вірші Поля Верлена одразу привернули увагу читачів не стільки своїм змістом, образами та глибиною почуттів ліричного героя, скільки дивовижною витонченістю, вигадливістю поетичної форми, милозвучністю, бездоганною звуковою організацією та спробою музикою слова передати весь діапазон вражень та емоцій. Але його лірика відзначалася не тільки музикальністю, а й живописністю бачення світу. Він постійно шукав і окреслював форми, відтінки, кольори, настрої. Саме про розмаїття поезії Верлена ми зараз поговоримо.

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Сугестія (латин. suggestio, від suggero — навчаю, навіюю) — жанрова специфіка літератури, що базується на нюансованій тональності, додаткових смислових натяках, передчуттях. Звернена до емоційної сфери, до підсвідомості, вона навіює читачеві думки й переживання письменника.

3. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням) із коментуванням учителем. сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учень (учениця) декламує напам’ять вірш П. Верлена “Сентиментальна прогулянка” в перекладі Г. П. Кочура.)

Коментар учителя (демонструє репродукцію картини К. Моне “Копиці сіна. Останні промені сонця”). Споглядання заходу сонця сумом і болем відлунюють у серці ліричного героя. Кривавий захід сонця він асоціює із “жалем кривавим”. Особливо сильним є відчуття самотності й відчаю, що охоплюють героя на межі дня та ночі. За допомогою колірної гами вірша, освітлення, передавання звуків, опису краєвиду автор відображує настрій ліричного героя. Повторення у вірші допомагають змалювати відчуття монотонності й заціпеніння, що заволоділи його душею. Назва вірша натякає на ностальгічні думки автора, здатні викликати на очах сльози, у серці тугу, а видовище “білих ненюфарів” (квітів — супутників смерті) допомагає відчути невимовний жаль.

(Учні декламують напам’ять вірш П. Верлена “Так тихо серце плаче...” у перекладах М. Т. Рильського, М. О. Лукаша.)

Коментар учителя (демонструє репродукцію картини Ж.-Б. К. Коро “Порив вітру”). У поезії відчутні глибока й непоправна туга, тривога та смуток, зумовлені, імовірно, чимось конкретним, що автор не називає. Ми бачимо стан душі ліричного героя, який “печалиться без причин”, у нього “нема любові й зненавиди”, але його переслідує відчуття всесвітньої порожнечі, ладної його поглинути: щось невиразне й погане відбувається у світі, бажання знайти душевний спокій виявляється химерою, яка викликає глибоке відчуття самотності.

Для точнішого передавання почуттів Верлен застосовує прийом алітерації (повторення тих самих приголосних) та асонансу (повторення тих самих голосних). рядки своєю фонетичною будовою відтворюють шум дощу, а систему римування поєднано з розмовним синтаксисом фрази: речення стислі, часто неповні, є вигуки та скарги. Створюється враження, що цей вірш — партитура тривожної мелодії, що наростає від строфи до строфи, щокроку набираючи емоційної сили.

Оскільки ми маємо справу з перекладами віршів, то можемо ознайомитися з баченням поетом-перекладачем конкретної поезії. Цікавий також епіграф у перекладі М. Т. рильського (із творчістю Артюра Рембо ми познайомимося на наступних уроках.)

(Учні декламують напам’ять вірш П. Верлена “Тихе небо понад дахом” у перекладах М. Т. Рильського, М. О. Лукаша.)

Коментар учителя (демонструє репродукцію картини К. Піссарро “Червоні дахи”). Розпочинається вірш зображенням неба, “блакиті, роздолля”, яке справляє на ліричного героя незабутнє враження. Перед ним постає місто, сповнене “шуму життя, дозвілля, втіхи”, простого й тихого світу, але ці картини природи й міста не заспокоюють героя. Ми знову стикаємося з відчуттями туги, душевного тремтіння, неспокою та втрат. Упродовж звучання вірша відчутні хвилі емоцій, що, неначе морські хвилі, раз за разом сповнюють душу героя.

(Учень (учениця) декламує напам’ять вірш П. Верлена “Забуті арієти” у перекладі М. О. Лукаша.)

Коментар учителя (демонструє репродукцію картини М. Г. Бурачека “Золота осінь”). У прочитаній поезії поет звертається до ритмів і образної структури, характерної для французької пісні, водночас удаючись до пошуків нового змісту й нової досконалої форми. Витончені ритмічні малюнки дивують майстерністю. Від решти віршів ця поезія відрізняється неповторним ритмотворенням: рими та звукові повтори вражають чарівними мелодіями висловлених почуттів. Водночас посилюється відчуття олюднення світу природи. Однак у поезії панує сумна, мінорна тональність: ліричний герой не знає спокою.

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про вплив творчості П. Верлена на українських майстрів поетичного слова.)

5. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Охочі декламують напам’ять вірші П. Верлена, обрані ними самостійно.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Розгляньте репродукцію картини В. Тернера “Лозанна. Краєвид із Заходу”. чи є щось спільне між зображеним на цьому полотні та творчістю Поля Верлена? (Символи, відтінки й напівтони, уведені у твори за допомогою асоціацій та аналогій, завдяки своїй загадковості та недомовленості причаровують і гіпнотизують, допомагають “побачити між рядків” ті речі, про які автор прямо не говорить, але які вгадуємо й відчуваємо, якщо глибше проникнути в суть твору.)

2. Творча робота

· Напишіть есе за принципами вільного письма за темою “Поезія П. Верлена й відчуття”. Працюватиме 3-5 хв, після чого охочі зачитають написане.

Примітка. Упродовж 3-5 хв учні записують усі думки щодо визначеної теми, не відриваючи ручки від аркуша. Основна умова — не зупинятися й не обмежувати своєї фантазії. До уваги не беруться помилки, стилістика. Суть роботи полягає в тому, щоб допомогти учням зафіксувати свої емоції, не соромлячись їх. Після завершення роботи учні зачитують написане (вибірково). Замальовки чи окремі тези також приймають до розгляду.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнення вчителя

— Поезія Верлена — це відображення безпосередніх, миттєвих вражень. розмита лінія панує в нього над чітким контуром, відтінок — над яскравим кольором, світлотінь — над світлом, півтон — над виразним тоном. У цьому він навіть ближчий до імпресіонізму, прихильники якого основним своїм завданням уважали відтворення особистісних вражень, миттєвих відчуттів та ін.

Твори Верлена відкрили нові можливості для втілення найскладніших переживань. Творча інтуїція допомогла поетові знайти такі віршовані форми, що поєднали мелодію та зміст, зовнішні образи й відчуття самого поета. Максим Горький у статті “Поль Верлен і декаденти” писав: “Верлен був яснішим і простішим, ніж його учні, у його завжди меланхолійних і пронизаних глибоким жалем віршах було чітко чути крик відчаю, біль чутливої та ніжної душі, яка прагне до світла, прагне чистоти, шукає Бога і не знаходить його, хоче любити людей і не може...”.

2. Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Чи рекомендуватимете ви своїм дітям та онукам прочитати поезії П. Верлена? Чому?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготувати запитання для однокласників за поезіями Ш. Бодлера й П. Верлена (за методикою взаємозапитань).

Випереджальне: підготувати виразне читання поезій А. Рембо (за власним вибором).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.