Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо “Голосівки”. Образ ліричного героя у вірші “Моя циганерія” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо “Голосівки”. Образ ліричного героя у вірші “Моя циганерія” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання життя, творчості й особливостей поетичного світу французького символіста А. Рембо; розуміння специфіки символів у творах митця; навички психологічного й художнього аналізування поетичних творів; навички сприйняття інформації на слух; культуру мовлення; аналітичне мислення; декламаційні вміння; творчі здібності; читацьку активність; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: модернізм, символізм.

Обладнання: портрет А. Рембо, видання його творів, ілюстрації до них, репродукції картин художників-мариністів (за вибором учителя).

Хто прагне проникнути глибше поверхні, той ризикує.

І хто розкриває символ, ризикує.

По суті, Мистецтво — дзеркало, що зображає того,

хто в нього дивиться, а зовсім не життя.

О. Уайльд

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з епіграфом

· Як ви вважаєте, чи існує зв’язок між висловлюванням О. Уайльда та творчістю А. Рембо? Якщо існує, то який?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усне словесне малювання

· Опишіть Артюра Рембо як людину та як поета: яким ви його уявляєте? На підготовку маєте 1 хв, потім охочі усно відповідатимуть.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Посилена лекція” (запис до зошитів)

· За допомогою тез у перший стовпець “Таблиці порівняння первинних і вторинних знань” запишіть усе відоме вам про А. Рембо. Працюватимемо паралельно на дошці й у зошитах. Потім ви прослухаєте інформацію про життя поета. Можете занотовувати найголовніше до зошитів. Після цього заповніть другий стовпець таблиці. На роботу ви маєте 3-5 хв, після чого охочі зачитають свої записи.

Таблиця порівняння первинних і вторинних знань

Це мені було відомо

Це для мене нове

...

...

Текст лекції вчителя

На початку свого нетривалого літераторства (з 17 до 20 років) Артюр Рембо перебував під впливом творчості Шарля Бодлера. Перехід до символізму стався дуже швидко і вперше спостерігається в поезії “ П’яний корабель”, у якій втілено жагу свободи, захоплення стихією моря і водночас страх перед нею, усвідомлення своєї внутрішньої відчуженості від оточення, від усього сталого та стабільного. Саме у цей період поет написав “Останні вірші”, “Крізь пекло” й “Осяяння”, провідною ознакою яких є прозовість. Рембо дещо відхиляється від передавання змісту словами: поетична ідею він висловлює зоровими асоціаціями, ритмом, логічною незв’язністю фрагментів, звуковими сполученнями. До метафор поет звертається дуже рідко, фантасмагорії виникають завдяки наданню предметам чужих їм якостей та функцій (у нього “зірки гудять, як дзвони”, “тіні кам’яніють”, “тверді тіла течуть” тощо). Характерним для його поезії є несподіване зіткнення (іноді шокуюче) речей, епізодів, ситуацій, між якими навмисне рвуться причиново-наслідкові, часові, просторові або логічні зв’язки. Це призводить до виникнення ефекту затемненого тексту, який не можна зрозуміти, а потрібно лише відчути його, довіритися йому. Прикладом є вірш А. Рембо “Марина” — перший твір у французькій літературі, написаний вільним віршем(верлібром.)

Принципи символізму поет задекларував у сонеті “Голосівки”, який починається визначеннями:

“А” — чорний, білий — “Е”, червоний — “І”, зелений —

“У”, синій — “О”. Колись я ваші таємниці

Розкрию...

Образні асоціації досить переконливі: біле — “білина парів, наметів, дрож яглиці, / Шпилі льодовиків, безбарвні суверени”; червоне — “гарних губ нестримний сміх шалений, / Що повен каяття чи гніву, слід кровиці”; зелене — “жмури, хлюпання божественне затоки, / череди на луках, зморшок спокій”. Поет намагається відмовитися від слова як смислової одиниці й викликати суб’єктивні, непевні почуття, підмінивши логічний зміст кольоромузикою, звуками та барвами. Слово не розповідає, не говорить, а звучить співзвуччям кольорів.

А. Рембо усвідомлював свій шлях у поезії як “вічне блукання й поривання у нетрях духу”. Усе, що надходило ззовні (загально-прийнятні норми моралі або універсальні закони розуму, здоровий глузд або добрий смак), він сприймав як нестерпні пута, що заважають порухам його душі й тіла. Поет не терпів не лише жодного насильства, а й “приручення до середовища”, почуваючись істотою, що належить до “іншої раси”, “чужинцем” у світі, настільки ж неприємним для оточення, наскільки й воно було неприємним йому.

Тому поезії Рембо властиві поривання до втечі й бунтарства. “Я той, хто страждає, і хто збунтувався”,— писав митець в “Осяяннях”. Ідеться про бунт не тільки проти зовнішнього світу, а передусім проти себе, оскільки найбільше він ненавидів саме своє “я” — продукт виховання психологічних, моральних, інтелектуальних звичок. Це “я” для нього не вичерпувало людської сутності, воно — маска, за якою ховаються інші, невідомі ірраціональні сили, що творять дійсну сутність людини та потребують звільнення.

2. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує напам’ять поезію А. Рембо “Голосівки”.)

3. Інтерактивний прийом “Кубування” (робота В групах)

· У 2 групах за правилами прийому “Кубування” проаналізуйте поезії А. Рембо: 1-ша група — “Голосівки”, 2-га — “Моя циганерія”.

Правила прийому “Кубування”

1. Опишіть.

2. Порівняйте.

3. Доберіть асоціації.

4. Проаналізуйте (що містить, чим відзначається).

5. Поясніть, як та для чого його застосувати.

6. З’ясуйте, що в ньому доброго й що поганого: за та проти. (Кількість аргументів за та проти має бути однаковою.)

Примітка. Особливу увагу слід приділити першим “чотирьом

граням” (“Опишіть”, “Порівняйте”, “Доберіть асоціації”, “Проаналізуйте”). Формулюючи відповіді, учні зауважують, що одразу після першого прочитання поезії складно було зрозуміти її зміст. Тільки усвідомивши образні асоціації, вони почали моделювати цілісну картину, утілену митцем. Описуючи “побачене”, одні змальовували прекрасний гірський пейзаж, інші — людину як складову природи. Учні відзначили намагання поета відмовитися від слова як смислової одиниці та спробу викликати непевні, суб’єктивні почуття за допомогою звуків і кольору.

4. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує напам’ять поезію А. Рембо “Моя циганерія”.)

5. Аналіз тексту поетичного твору

· Чому поезія А. Рембо має назву “Моя циганерія”?

· Поясніть своє розуміння змісту вірша.

· Яким є настрій вірша?

· У який спосіб митець змалював у творі картини природи?

· Які художні засоби застосував автор?

6. Узагальнення вчителя (запис до зошитів)

— У вірші “Моя циганерія” А. Рембо змалював поетичний спосіб свого життя. Сміливий і безвідповідальний юнак, геній і “фертик”, якому “по коліно море”, з дірками в кишенях (тобто без грошей), а в голові “лиш рими”, мандрує без мети. Голод і холод його не бентежать, у нього є найвище для поета щастя — хмеліти від “вересневого вечора” і “капарити вірші, згорнувшись у калачик”. Небо для нього — як господарство у доброго селянина, бо “як зозулясті кури, сокочуть в небі зорі”. Його найбільша любов — Муза, для якої він і раб, і володар.

7. Словникова робота (запис до зошитів)

Циганерія в перекладі означає “богема”, людина богеми.

Фертом іти — хвацько, бадьоро, безжурно.

Ленник — васал, підданець.

Купати — штурхати ногою.

8. Теорія літератури (запис до зошитів)

Естетичні погляди А. Рембо

■ Поет стверджував волю духу людини, проголошував необхідність творити у вільному злеті слів і асоціацій.

■ роль поета на землі — бути пророком, ясновидцем. Поет мав пізнати велику таємницю Всесвіту й розповісти про неї людям.

■ Поет не має права бути буденним, йому призначено побачити вічне життя, тому його душа мала триматися якнайдалі від загалу.

■ Поезія — магічна сила, інтуїція, багата фантасмагорія.

■ Поезія має йти вперед “до незвіданих висот і невідкритих глибин”.

9. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням про українські переклади творів А. Рембо.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учитель демонструє репродукції картин художників-мариністів.)

· Розгляньте репродукції картин. які асоціації у вас виникають щодо творчості Рембо?

2. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Ґронування” (запис до зошитів)

· За принципом ґронування складіть схему до однієї з поезій А. Рембо (за вибором).

Примітка. Можна складання ґрон замінити складанням сенканів на ті самі теми.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: дати розгорнуту письмову відповідь на запитання “Чи актуальні проблеми, порушені в поезіях А. Рембо?”.

Випереджальне (індивідуальне; 6-7 учнів): підготувати повідомлення про С. Малларме, декламування напам’ять його поезій (“Дар поезії”, “Лебідь”, “Блакить”, “Привид”, “Квіти”).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.