Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” - Франція - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас II семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості символізму й імпресіонізму в ліриці помежів'я ХІХ-ХХ ст.; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; культуру писемного мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва літературної течії, що відзначається витонченим відтворенням особистих вражень та мінливих миттєвих почуттів:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) романтизм.

2. Поет, якого вважають предтечею символізму:

а) В. Вітмен;

б) Ш. Бодлер;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

3. Найхарактерніша ознака лірики П. Верлена:

а) філософічність;

б) раціоналістичність;

в) соціальна спрямованість;

г) музикальність.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Твір, який уважають віршованим маніфестом символізму:

а) “Поетичне мистецтво”;

б) “Зосередження”;

в) “Голосівки”;

г) “Осіння пісня”.

5. Ім’я митця з найменшим терміном поетичної творчості:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) А. Рембо;

г) В. Вітмен.

6. Ознаки, характерні для творів Ш. Бодлера:

а) модернізм та реалізм;

б) романтизм та реалізм;

в) модернізм та романтизм;

г) символізм та реалізм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Представники символізму як літературної течії:

а) Ш. Бодлер;

б) П. Верлен;

в) В. Вітмен;

г) А. Рембо;

д) С. Малларме.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте творчість митця, якого наприкінці життя оголосили “королем поетів”. Відповідь обґрунтуйте.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Назва однієї з течій раннього модернізму кінця ХІХ ст., у якій широко застосовано художній символ, що є ознакою мінливого “життя душі” й пошуку “вічної істини”, суттєвим моментом буття, основою художнього світу, зверненням до вічних ідей:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) реалізм.

2. Поет, який через свою творчість зазнав судових переслідувань:

а) В. Вітмен;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) Ш. Бодлер.

3. Назва збірки П. Верлена, що стала його літературним дебютом:

а) “Романси без слів”;

б) “Сатурнічні поезії”;

в) “Вишукані свята”;

г) “Мудрість”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Поет, вірш якого став своєрідним маніфестом символізму:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

5. Автор збірки “Квіти зла”:

а) Ш. Бодлер;

б) А. Рембо;

в) П. Верлен;

г) С. Малларме.

6. Імпресіонізм та символізм — це течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму;

г) класицизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Назви віршів П. Верлена:

а) “Голосівки”;

б) “Зосередження”;

в) “Осіння пісня”;

г) “Сентиментальна прогулянка”;

д) “Поетичне мистецтво”;

е) “Гімн красі”.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

8. Схарактеризуйте втілення традицій романтизму й модернізму в поезії Ш. Бодлера. Відповідь обґрунтуйте.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене у попередніх класах про драматургію та драматичні твори.

Випереджальне (групове; 5 домашніх груп): підготувати повідомлення про особливості та представників драматургії порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (1-ша група — “драму ідей”, 2-га — “драму-дискусію”, 3-тя — лірико-психологічну драму, 4-та — символістську драму, 5-та — українську “нову драму”).

Примітка. Об’єднання в групи, визначення складу груп та розподіл запитань для опрацювання можна доручити 5 учням із високим рівнем навчальних досягнень або неформальним лідерам класу.