УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас - В. В. Паращич

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас - В. В. Паращич

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

УРОК № 1. Тема. Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу

УРОК № 2. Тема. Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена

УРОК № 3. Тема. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі

УРОК № 4. Тема. Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори

УРОК № 5. Тема. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»)

УРОК № 6. Тема. Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 7. Тема. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу цього періоду

УРОК № 8. Тема. Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури

УРОК № 9. Тема. Європейська модерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення»

УРОК № 10. Тема. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю письменника

УРОК № 11. Тема. Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»

УРОК № 12. Тема. Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність

УРОК № 13. Тема. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер

УРОК № 14. Тема. Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса»

УРОК № 15. Тема. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника

УРОК № 16. Тема. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми

УРОК № 17. Тема. Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики

УРОК № 18. Тема. Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю

УРОК № 19. Тема. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

УРОК № 20. Тема. Розвиток усного зв'язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

УРОК № 21. Тема. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

УРОК № 22. Тема. Життєвий і творчий шлях французького поета Гійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

УРОК № 23. Тема. Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму

УРОК № 24. Тема. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки

УРОК № 25. Тема. Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»

УРОК № 26. Тема. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій

УРОК № 27. Тема. Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму

УРОК № 28. Тема. Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака

УРОК № 29. Тема. Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби»

УРОК № 30. Тема. Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів "срібної доби" В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна»

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 31. Тема. Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття

УРОК № 32. Тема. Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст.

ІI семестр

УРОК № 33. Тема. Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика

УРОК № 34. Тема. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

УРОК № 35. Тема. Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми

УРОК № 36. Тема. Контрольна робота за темами: «Поети "срібної доби" російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт "Життя Галілея"»)

УРОК № 37. Тема. Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

УРОК № 38. Тема. Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»

УРОК № 39. Тема. Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»

УРОК № 40. Тема. Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»

УРОК № 41. Тема. Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»

УРОК № 42. Тема. Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю

УРОК № 43. Тема. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

УРОК № 44. Тема. «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст.

УРОК № 45. Тема. Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі

УРОК № 46. Тема. Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

УРОК № 47. Тема. Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника

УРОК № 48. Тема. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»

УРОК № 49. Тема. Життєвий і творчий шлях відомого колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсії Маркеса

УРОК № 50. Тема. Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

УРОК № 51. Тема. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму»

УРОК № 52. Тема. Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI СТ.

УРОК № 53. Тема. Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики

УРОК № 54. Тема. Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами

УРОК № 55. Тема. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст.

УРОК № 56. Тема. Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму

УРОК № 57. Тема. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

УРОК № 58. Тема. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»

УРОК № 59. Тема. Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»

УРОК № 60. Тема. Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»

УРОК № 61. Тема. Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи

УРОКИ №№ 62-63. Тема. Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища

УРОК № 64. Тема. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 65. Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

УРОК № 66. Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)

УРОК № 67. Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму)

УРОК № 68. Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури кінця XX — початку XXI ст.

УРОК № 69. Тема. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд "Запахи..."», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»

УРОК № 70. Тема. Я — літературно освічена людина

ЛІТЕРАТУРА