КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ «ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ «ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про модернізм у літературі початку ХХ ст., його представників; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. «Гранатовий браслет» О. Купріна — це взірець:

а) символізму;

б) романтизму;

в) реалізму;

г) модернізму.

2. Автобіографічність новели «Перевтілення» Ф. Кафки простежується:

а) у схожих із героєм снах;

б) у професії комівояжера;

в) у складних взаєминах із батьком;

г) у тяжкій хворобі, що спричинила перевтілення.

3. За жанром «Гранатовий браслет» О. Купріна — це:

а) повість;

б) роман;

в) новела;

г) оповідання

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Засновниками європейської модерністської прози вважають:

а) М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку;

б) О. Купріна, І. Буніна, М. Горького;

в) Ф. Ніцше, З. Фройда, К. Юнга;

г) Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору М. Пруста:

а) «Замок»;

б) «Улісс»;

в) «У пошуках утраченого часу»;

г) «Дублінці».

6. Якого змісту набуває символ комахи у творі Ф. Кафки «Перевтілення»?

а) Утрата життєвих перспектив;

б) тваринне існування звичайної людини;

в) гіперболізовані самотність і відчуження;

г) абсурдність людського життя.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Абсолютизація суб’‎єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму;

г) натуралізму

8. Яке розпорядження щодо гранатового браслета дав господині квартири Желтков?

а) Передати Вірі Миколаївні;

б) взяти його як платню за квартиру;

в) повісити браслет на ікону;

г) подарувати незнайомій дівчині.

9. Характерною рисою художнього світу Ф. Кафки є:

а) критичний аналіз соціоісторичних умов життя;

б) зображення конфлікту людини з таємничою та абсурдною владою, що постає в образах батька, богів, імператорів, суддів, службовців;

в) спрямованість у минуле індивідуального та національного життя, колишніх цивілізацій;

г) піднесене змалювання соціально-психологічного типу «маленької людини».

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань

а) Розкрийте своєрідність купрінської концепції кохання у творі «Гранатовий браслет». За допомогою яких засобів автор досягає ліричного звучання деяких його епізодів?

б) У чому виявляються риси модерністської поетики у «Перевтіленні» Ф. Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. «Перевтілення» Ф. Кафки — яскравий приклад твору епохи:

а) символізму;

б) романтизму;

в) реалізму;

г) модернізму

2. Символом усепереможного кохання в повісті «Гранатовий браслет» є:

а) княгиня Віра;

б) Аносов;

в) князь Шеїн;

г) Желтков.

3. Зазначте жанр твору «Перевтілення» Ф. Кафки:

а) повість;

б) роман;

в) новела;

г) есе

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Традиції класичного реалізму з художніми тенденціями порубіжжя ХІХ-ХХ ст. у своїй творчості поєднали:

а) М Пруст, Дж Джойс, Ф Кафка;

б) О. Купрін, І. Бунін, М. Горький;

в) Ф. Ніцше, З. Фройд, К. Юнг;

г) Г. Ібсен, А. Чехов, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору Ф. Кафки:

а) «Замок»;

б) «Улісс»;

в) «У пошуках утраченого часу»;

г) «Дублінці».

6. Що є визначальним для композиції твору Ф. Кафки «Перевтілення»?

а) Історія «перевтілення» людини в комаху;

б) родинний конфлікт та його наслідки;

в) три сутички, три тури боротьби Ґреґора Замзи з оточенням;

г) порушення часово-просторових і причинно-наслідкових зв’‎язків між подіями

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Що об’‎єднує М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку як митців?

а) Літературний жанр;

б) мистецький напрям;

в) художній метод;

г) тематика творчості

8. Позначте, яку пропозицію щодо Ґреґора Замзи внесла його сестра:

а) його потрібно спекатися;

б) не можна його ображати;

в) його присутність слід терпіти;

г) зараз він найбільше потребує уваги та піклування

9. Окресліть коло творчих інтересів Ф. Кафки:

а) до «природної людини», не зіпсованої суспільними порядками;

б) до гармонійної людини з багатим внутрішнім світом;

в) до гуманістичних ідеалів та шляхів їхнього утвердження;

г) до універсальних взаємин особистості зі світом, загальних питань духовного буття

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань

а) Чи є закономірним трагічний фінал твору «Гранатовий браслет» О. Купріна? Чи можна погодитися з тим, що смерть Желткова означає смерть кохання? Який моральний та символічний зміст має смерть Желткова?

б) У чому полягає символізм «Перевтілення» Ф Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене про модернізм.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про основні течії європейської поезії ХХ ст. та про її найвідоміших представників.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 8

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Обмін думками»

♦ Чому Кафка створив таке страхітливе оповідання?

♦ Чи мав він право так песимістично і безнадійно оцінювати світ?

♦ Отже, ким є Ґреґор Замза — людиною чи комахою?

♦ Як бути з кількісним складом «комах» серед людей? Ми всі такі чи тільки окремі з нас?

2. Слово вчителя (узагальнення)

<...>