Ґ. АПОЛЛІНЕР «ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА Й ВОДОГРАЙ». РЕАКЦІЯ АПОЛЛІНЕРА НА СИМВОЛІЗМ, СТВЕРДЖЕННЯ АКТИВНО-ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ЖИТТЯ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Ґ. АПОЛЛІНЕР «ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА Й ВОДОГРАЙ». РЕАКЦІЯ АПОЛЛІНЕРА НА СИМВОЛІЗМ, СТВЕРДЖЕННЯ АКТИВНО-ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ЖИТТЯ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та про творчість Ґ. Аполлінера; уміння аналізувати ліричний твір; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: символізм, кубофутуризм, неоромантизм, каліграма, монтаж.

Міжпредметні зв'язки: художня культура.

Обладнання: портрет Ґ. Аполлінера, збірка «Каліграми. Вірші миру та війни», схема за темою уроку.

Знаки пунктуації не мають сенсу, бо справжня пунктуація — ритм і паузи вірша.

Ґ. Аполлінер

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з творчістю Ґійома Аполлінера, адже творчість цього ліричного й епічного поета є важливою сторінкою у розвитку французької поезії ХХ ст. Поетичні засади Аполлінера розкрили нові можливості ліричного самовираження, стверджували епічність художнього бачення, складну й несподівану метафоричність, асоціативність мислення, свободу поетичної мови Аполлінер прагнув створити поезію, яка б завдяки мовному багатоголоссю, напруженості та розмаїттю ритмів відкривала розмаїтість дійсності. Запроваджений Аполлінером термін сюрреалізм став назвою течії в мистецтві, а його традиції знайшли відображення у творчості поетів наступних поколінь.

ІІІ. АКТЦАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

♦ Які факти із життя Аполлінера ви пам’‎ятаєте?

♦ Яким було життя поета?

♦ Про що йдеться у вірші «Міст Мірабо»?

♦ Що таке верлібр?

2. Робота з епіграфом до уроку

3. Читання вірша «Міст Мірабо» напам'ять

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Дружба Ґ. Аполлінера та П. Пікассо «У майстерні Пабло Пікассо»

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Каліграма (фігурний вірш) — вірш, записаний у формі малюнка (графічна загадка, яка стимулює образне мислення, розвиває спостережливість і вміння концентруватися); такі вірші запровадив еллінський поет Сіммій; вони набули поширення в європейській літературі ХVІІ ст.; слово каліграма придумав Аполлінер.

Монтаж — створення єдиного цілого з окремих частин, що добирають за певним планом

3. Робота з текстом літературного твору

1) Виразне читання та аналіз каліграми «Зарізана голубка й водограй»

2) Бесіда за змістом літературного твору

♦ Визначте основну тему й основну думку вірша.

♦ У якій формі написано цей вірш? Чи додає щось до розкриття змісту його малюнок?

♦ Визначте функцію антитези у вірші.

♦ Поясніть образ «раненого» сонця на «багрянистому горизонті».

♦ Кого згадано у вірші? Чому саме? Чи сподівається ліричний герой почути відповіді на свої запитання? Як називається цей художній засіб?

♦ Розкрийте символічне значення образів зарізаної голубки та водограю.

3) Ознайомлення з іншими каліграмами Ґ. Аполлінера зі збірки «Каліграми. Вірші миру та війни»

4. Художні здобутки Ґ. Аполлінера

♦ Самостійно опрацюйте схему. Що нового ви дізналися?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

♦ Елементи яких течій і напрямів відбилися у творчості Ґ. Аполлінера?

♦ Якими новими знахідками завдячує поезія Ґ. Аполлінеру?

♦ Елементи яких видів мистецтва відбилися у творчості поета?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод «Прес»

♦ Яке значення мала творчість Ґ Аполлінера для світової літератури? Коментар. Цей метод допомагає учням навчитися формулювати чіткі, повні й аргументовані відповіді. Відповідь будується за схемою: 1) власна позиція («Я вважаю, що...»); 2) обґрунтування («...тому, що...»); 3) приклад («Наприклад...»); 4) висновки («Отже (тому), я вважаю, що…»).

VII. ДОСВШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати есе «Слово Аполлінера» (або завершити фразу «Новаціями Ґ. Аполлінера у всесвітній літературі є…»); повторити літературні напрями і течії.

2. Індивідуальне (3-4 учні): підготувати повідомлення про історичну ситуацію в Росії на межі ХІХ-ХХ ст., релігійно-філософську думку та тенденції в художній культурі цієї доби.