СРІБНА ДОБА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: РОЗМАЇТТЯ НАПРЯМІВ, ТЕЧІЙ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

СРІБНА ДОБА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: РОЗМАЇТТЯ НАПРЯМІВ, ТЕЧІЙ - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про провідні модерністські, авангардистські напрями й течії Срібної доби, їхніх представників; навички виокремлення головних рис, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички засвоєння та критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійного здобуття інформації та її систематизування; загальнокультурні: любов до поезії, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: Срібна доба, символізм, акмеїзм, футуризм, імажинізм, «новоселянська поезія».

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія, художня культура.

Обладнання: портрети митців Срібної доби, видання їхніх творів, ілюстративний матеріал, опорно-логічні схеми й таблиці та презентація за темою уроку, словники літературознавчих термінів, медіазасоби.

Знемога духу, прагнення до позамежного, пронизує нашу добу...

В. Маяковський

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні за бажанням зачитують свої творчі роботи.

2. Колективне ґронування за темами «Аполлінер», «Рільке»

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. На межі ХІХ-ХХ ст. у російській літературі, як і в більшості європейських літератур, провідну роль відіграють модерністські течії, що найяскравіше виявились у поезії. Епоху модернізму в російській літературі називають Срібною добою (назву було обрано за аналогією із Золотою добою, яку ототожнювали з ХІХ ст., здебільшого — з пушкінською творчістю). Специфіка Срібної доби полягає в тому, що, здійснюючи творчі пошуки на загальних засадах модернізму, письменники на початку ХХ ст. мали визначитися щодо актуальних проблем епохи. Це позначилося на долі та творчості багатьох діячів цієї доби Саме про них ми сьогодні й говоритимемо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Це був час, коли дерево культури збагачувало своїми плодами не тільки національну, а й світову духовну скарбницю. Свій «ренесанс» переживала російська релігійно-філософська думка, широке міжнародне визнання здобули російські театр і балет, нові зірки зійшли на музичному небосхилі, небаченим розмаїттям нових напрямів, течій і шкіл вибухнуло образотворче мистецтво. Дух усебічного оновлення панував і в російській ліриці І все це — попри те, що в країні було зруйновано звичні устої, та й сама держава перебувала на межі руйнації...

2. Політична ситуація в Росії на межі ХІХ-ХХ ст.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Російська релігійно-філософська думка

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

4. Огляд розвитку російської художньої культури на межі ХІХ-ХХ ст.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

5. Теорія літератури (запис до зошитів)

Основні ознаки Срібної доби

• Посилена увага до особистості, індивідуалістичної та «абсолютно вільної».

• Спроби сформулювати новий ідеал життя і новий ідеал світосприйняття.

• Увага до філософії, що пояснює таємниці буття (О. Блаватська та ін. ), як результат — перебільшений містицизм мислення, відчуттів.

• Елегантний еротизм поезії.

• Зневага до благополуччя і комфорту особистого життя.

• Абсолютна свобода форми.

6. Срібна доба російської поезії: найвидатніші представники та художні здобутки (робота в групах)

Коментар. Матеріал для опрацювання добирає вчитель.

Очікуваний результат

Група

Течія

Особливості

Представники

1-ша

Символізм

• Підвищена увага до музики слова;

• звернення до містичної філософії;

• невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

• Старше покоління:

В Брюсов, Ф Сологуб, Д. Мережковський, З. Гіппіус, К. Бальмонт;

• молодше покоління:

О. Блок, А. Бєлий

2-га

Акмеїзм

• Джерела у французькому класицизмі;

• витончена, але свіжа й проста поетична мова;

• точний образ;

• деталізування («особистісний мікроскоп»)

М Гумільов, С Городецький, М . Кузмін, А. Ахматова, Інокентій Анненський, Осип Мандельштам, Г. Іванов

3-тя

Футуризм

• Заперечення спадщини минулого;

• незрозуміла мова, словотворчість;

• соціальний протест;

• епатаж

В. Маяковський, В. Хлебников, Б. Пастернак, М. Асєєв, С. Бобров,

І. Северянін

4-та

Імажинізм

• Проголошення образа самоціллю творчості;

• нехтування змістом твору;

• каскад дивовижних художніх засобів;

• використання вишуканого сплетіння метафор, епітетів, порівнянь та інших тропів

В. Шершеневич, С. Єсенін, А. Марієнгоф

5-та

«Новоселянська поезія»

• Увага до долі російського народу, особливо селянства;

• пісенний характер;

• міфологічність і релігійність

М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін

Примітка. Фізично було знищено М. Гумільова, Осипа Мандельштама; змушені були емігрувати Д. Мережковський, З. Гіппіус. Наклали на себе руки М. Цвєтаєва, С. Єсенін, В. Маяковський. Зазнали переслідувань Б. Пастернак, А. Ахматова

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Я побачив (побачила) Срібну добу російської поезії...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене.

2. Індивідуальне (1-2 учні): підготувати повідомлення про О. Блока, використовуючи різні джерела інформації (зокрема, інтернет-ресурси).