ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ БОРИСА ПАСТЕРНАКА, НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ СТОСУНКІВ ПОЕТА З ФУТУРИЗМОМ. «ЗИМОВА НІЧ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ БОРИСА ПАСТЕРНАКА, НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ СТОСУНКІВ ПОЕТА З ФУТУРИЗМОМ. «ЗИМОВА НІЧ» - ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та футуризм; знання про життя та творчість Б. Пастернака; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі, лідерські здібності; інформаційні: уміння знаходити і критично осмислювати потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: футуризм.

Обладнання: портрети та видання творів Б. Пастернака, аудіозапис (пісня на слова Б. Пастернака «Зимова ніч»), медіазасоби.

Його груди заповнені природою до межі. Здається, уже з першим своїм подихом він вдихнув, втягнув її всю — і раптом захлинувся нею і все подальше життя з кожним новим віршом (подихом) видихає її, але ніколи не видихне.

М. Цвєтаєва

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

1) Зачитування есе «А ви змогли б?..» (за бажанням)

2) Читання поезій В. Маяковського напам'ять (за бажанням)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Слово вчителя

Це — загуслий заливистий свист,

Це — при березі лускіт льодинок,

Це — умерзлий у темряву лист,

Це — кількох солов’‎їв поєдинок.

Це — солодкий притихлий горох,

Це — усесвіту сльози в лопатках,

Це — з пюпітрів і флейт — Фігаро

Круто валиться градом на грядку...

Б. Пастернак «Визначення поезії» (переклад А. Кичинського)

— Так про поезію міг сказати тільки Майстер, який тонко відчував єдність та нерозривність людини і світу, людини і природи, мистецтва і життя. Усі щойно названі речі були для нього єдиними й основними. Лірика Пастернака, з поезією якого ми сьогодні починаємо знайомство, сповнена майже язичницького поклоніння природі, у ній постійно наявні образи сліз від захвату і внутрішнього трепету.

2. Робота з епіграфом до уроку

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Борис Леонідович Пастернак — російський поет, прозаїк, перекладач, лауреат Нобелівської премії, людина з досить складною долею, якій вистачило мужності та сили духу протистояти натиску ідеології, зберегти вірність високому покликанню поета. Сенс буття, призначення людини, сутність світу — ось проблеми, які хвилювали митця-мислителя впродовж його творчого шляху.

2. Огляд життя та творчості Б. Пастернака

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Вічні теми в поезії Б. Пастернака

Учитель. Філософська насиченість — одна з визначальних рис поезії Б. Пастернака. Поезію Пастернак розумів як відображення життя творчої особистості. Безумовна вимога справжньої поезії — свобода митця. Провідні теми його поезії можна визначити як вічні: людина та її буття, людина та історія, людина та суспільство, людина та природа, людина та мистецтво, людина та кохання.

Як справжній митець Пастернак бачить світ і людину в ньому у складних взаємозв’‎язках, тому в межах одного вірша можуть з’‎являтися різні мотиви.

Сутність творчого процесу — одна з провідних тем поезії Пастернака, до якої він повертається впродовж усього творчого життя. Ця тема віддзеркалює і зміни у ставленні до поезії та мети творчості. Поезія, душа, творчість — для нього ці поняття світоглядні, з роками ці мотиви набувають драматичного звучання.

Важливу роль відіграє також вічна біблійна тема. Образ Христа в його творчості — символ людини, готової до самопожертви у боротьбі зі злом. Але, як кожній людині, їй властиві сумніви і страх, які слід подолати Біблійні мотиви поет використовує для визначення високої духовної суті людини, різноманітних проявів цієї духовності. Часто тему кохання Пастернак також передає за допомогою біблійних мотивів. За Пастернаком, справжнє кохання підносить людину, може врятувати духовний світ, у мороці життя стати єдиним світлом. Таке справжнє кохання дається людині як нагорода і водночас вимагає самопожертви.

4. Виразне читання поезії Б. Пастернака «Зимова ніч»

♦ Визначте основний прийом, який автор використав у вірші.

♦ Якого характеру набувають образи заметілі та свічки через протиставлення?

♦ Які кольори асоціюються з цими образами?

♦ У чому полягає смисл цих образів?

♦ З якою метою автор використовує прийом рефрену, у центрі якого — образ свічки?

♦ Який ще значущий образ-символ уведений до вірша?

5. Прослуховування аудіозапису пісні на слова Б. Пастернака

6. Постановка та розв'язання проблемного питання

♦ Чи виявив себе Б. Пастернак прихильником футуризму у цьому вірші? Відповідь обґрунтуйте.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Експрес-опитування

♦ У якій родині народився Борис Пастернак?

♦ З ким із відомих особистостей зустрічався?

♦ У яких університетах навчався?

♦ Під впливом яких модерністських течій формувалася творчість Б. Пастернака?

♦ Чим займався Б. Пастернак у період творчої кризи?

♦ Чому поет відмовився від Нобелівської премії?

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Для поетичного світу Б. Пастернака характерні...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника, вивчити одну із поезій Б. Пастернака напам’‎ять (на розсуд учнів).

2. Індивідуальне (для охочих): підготуватися до виразного читання поезій «У всьому хочу я дійти...», «Гамлет».