ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. АВАНГАРДИЗМ В ЛІТЕРАТУРІ. ДОЛЯ РЕАЛІЗМУ. ЕЛІТАРНА ТА МАСОВА КУЛЬТУРА - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. АВАНГАРДИЗМ В ЛІТЕРАТУРІ. ДОЛЯ РЕАЛІЗМУ. ЕЛІТАРНА ТА МАСОВА КУЛЬТУРА - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання основних тенденцій суспільно-історичного та мистецького розвитку першої половини XX ст.; знання понять «модернізм», «авангардизм», літературних течій, видозмін реалізму, елітарної та масової культури; навички визначення провідних тенденцій у мистецтві); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: модернізм, авангардизм, елітарна та масова література.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрети найвідоміших представників літератури першої половини XX ст. різних напрямів, репродукції картин представників модернізму, ілюстративний та роздавальний матеріал, аркуші паперу ф. А1, маркер.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «ХХ ст. здається полем величезного експерименту, зорганізованого Історією, який лишив нам або руїни, або смутну рівнину «споживацької цивілізації»»,— так сумно наголошував на невтішних підсумках здобутого людством у ХХ ст. досвіду відомий знавець зарубіжної літератури Л. Андреєв. Однак, зовсім не таким уявлялося нове століття тим, хто вітав його настання, адже з новою епохою було пов’‎язано надії на побудову нового соціуму, який розширить людські можливості й забезпечить загальний добробут. Саме про бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу початку ХХ ст. та його вплив на культурний і літературний процес, зміну світоглядних та естетичних систем, виникнення нових літературних напрямів, стилів і жанрів ми говоритимемо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

♦ Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про першу половину ХХ ст.

Учні роблять стислі записи на дошці або аркуші паперу ф. А1.

Очікуваний результат

Перша світова війна, революції, громадянські війни, тоталітарні режими, Друга світова війна; дослідження психології людини; створення клітинної та еволюційної теорій; винайдення телефону, радіо, кінематографа; широке використання електроенергії.

♦ На вашу думку, як згадані події вплинули на мистецтво? (Спонукали митців до пошуку нових шляхів осмислення дійсності, форм і суті її відображення)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

2. Інтерактивний прийом «Броунівський рух» (робота в групах; запис до зошитів)

Коментар. «Броунівський рух» — інтерактивний прийом, за допомогою якого за невеликий проміжок часу учні вивчають значний за обсягом теоретичний матеріал і повідомляють його зміст однокласникам. Інакше кажучи — «навчаючись сам, навчаю решту». Учні класу об’‎єднуються у групи. Кожна група отримує картку з текстом, дібраним учителем. Після прочитання й обговорення вмісту картки учасники переходять до інших груп, повідомляючи їм здобуту інформацію. Перехід від групи до групи завершується після того, як кожен учень класу ознайомиться з усім теоретичним матеріалом, що вивчається.

Картка № 1. Суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст. та його неоднозначні зв’‎язки з культурним і літературним процесами.

Картка № 2. Доля реалізму в літературі ХХ ст. (з одного боку — продовження традицій літератури попередніх епох, з іншого — пошуки нових засобів і форм художнього вираження, взаємодія з модернізмом).

Картка № 3. Розвиток модернізму й авангардизму як провідних тенденцій літературного процесу першої половини ХХ ст.

Картка № 4. Особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму. Картка № 5. Роздвоєння культурного процесу на елітарну та масову культури як характерна ознака культурної ситуації ХХ ст.

Картка № 6. Значення понять авангардизм та модернізм.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

♦ Як суспільно-історичні події вплинули на розвиток культури та літератури у першій половині ХХ ст. ?

♦ Розкажіть про долю реалізму в літературі ХХ ст.

♦ Поясніть значення термінів авангардизм та модернізм. Що сприяло їхній появи у мистецтві та літературі?

♦ Розкажіть про елітарну та масову літератури. У чому полягає їхня відмінність? (Елітарна та масова література — дві течії сучасного літературного процесу. Елітарні твори (від фр. еlite — краще, добірне) вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори потребують активного, освіченого й розвиненого читача, який би, ознайомлюючись із текстом, долучався до певної співтворчості. Масова література — це розважальна й дидактична белетристика, яку друкують великими накладами. Вона є складовою «індустрії культури». Використовуючи стереотипи масової свідомості й популістську стратегію завойовування публіки, а також примітивізуючи художні відкриття «високої» літератури, такі твори передбачають спрощене, «комфортне» читання; їхні типові ознаки — пригодницький або вульгаризований романтичний сюжет, що має зовнішню напружену динаміку і часто щасливий фінал — хепі-енд.)

♦ Як ви вважаєте, наскільки вільним був розвиток культури та літератури в першій половині ХХ ст.?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Особливо важливим у літературі першої половини ХХ ст. я вважаю...».

Коментар. Інтерактивну вправу «Мікрофон» доречно використовувати для підбиття підсумків уроку як відповідь-узагальнення від кожного учня. Тривалість відповіді обмежена у часі (зазвичай її формулюють одним реченням або однією фразою, що не мають повторюватися) Учні передають одне одному уявний мікрофон. Висловлюється той, у кого в руках знаходиться цей мікрофон.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти опорні схеми опрацьованого на уроці матеріалу