РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (ПИСЬМОВОГО). СКЛАДАННЯ ТЕЗ ЗА ТЕМОЮ «АВАНГАРДИЗМ 1910-1920-х рр. ТА ЗДІЙСНЮВАНА НИМ «РЕВОЛЮЦІЯ В МИСТЕЦТВІ», ЙОГО ОСВНОІНІ ТЕЧІЇ» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (ПИСЬМОВОГО). СКЛАДАННЯ ТЕЗ ЗА ТЕМОЮ «АВАНГАРДИЗМ 1910-1920-х рр. ТА ЗДІЙСНЮВАНА НИМ «РЕВОЛЮЦІЯ В МИСТЕЦТВІ», ЙОГО ОСВНОІНІ ТЕЧІЇ» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблене розуміння основних тенденцій мистецького розвитку першої половини XX ст.; знання понять «футуризм», «кубізм», «дадаїзм», «експресіонізм», «імпресіонізм», «сюрреалізм», «неоромантизм» та їхніх характерних ознак; навички визначення течій); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в парі та в колективі; інформаційні: навички роботи з підручником та вміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Основні терміни та поняття: футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, імпресіонізм, сюрреалізм, неоромантизм.

Обладнання: підручники, словники літературознавчих термінів, репродукції та видання творів різних течій мистецтва (зокрема, літератури), портрети представників літератури першої половини ХХ ст.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Перша половина ХХ ст. у літературі — це активний пошук митцями нових способів самовираження, нових шляхів відтворення подій і думок. Одні письменники прагнули відтворювати життя у звичних для сприйняття формах, реалістично й без прикрас, інші — через метафоричність та алегорію передавати суперечливу сутність людини, яка намагається пояснити світ та своє місце в ньому. Зміни у розумінні дійсності, у системі ціннісних пріоритетів та у сприйнятті самої «людської природи» сприяли змінам у художньому мисленні. Саме про такі зміни ми дізнаємося сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ Як ви розумієте слова О. Блока, який писав про початок ХХ ст.: «Утрачено рівновагу між людиною і природою, між життям і мистецтвом, між наукою і музикою, між цивілізацією і культурою»?

♦ Із чим ви асоціюєте культуру початку ХХ ст.?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Давно відомо, що форми художнього зображення розвиваються не за законами історії, а за законами мистецтва, кожен митець створює власний, неповторний художній світ. У літературі ХХ ст. є те, що об’‎єднує,— любов до людини, уболівання за її долю, прагнення захистити і духовний світ людини, і світ узагалі. Свобода творчості сприяла виникненню нових літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування: імпресіонізму, естетизму, сюрреалізму, символізму, експресіонізму та інших, сукупність яких називають модернізмом.

2. Робота з теоретичним матеріалом підручника та літературознавчими словниками (робота в парах; запис до зошитів).

♦ Опрацювати матеріал підручника та літературознавчих словників за запропонованою темою. Тезисно оформити та записати основні положення опрацьованого матеріалу Звернути увагу на літературні течії ХХ ст.

3. Цитування занотованих тез

4. Робота в малих групах

♦ Підготувати презентацію відповідної літературної течії з використанням фрагментів творів різних течій літератури та портретів митців (кожна з груп готує презентацію однієї течії).

5. Презентаця результатів роботи груп

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

♦ Доберіть слова-асоціації до опрацьованого на уроці матеріалу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Занотувати опрацьовані терміни до словничка, уміти їх пояснити.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про життя, творчість та про романтичну концепцію кохання у прозі О. Купріна (бажано — із використанням мультимедійних засобів)

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 2

Футуризм (у перекладі з латин. — майбутнє) — одна з течій модернізму в літературі початку XX ст., принципами якої є руйнування норм морфології та синтаксису, звуконаслідування, використання образів-символів тощо. Футуристи закликали «додушити» буржуазну культуру, «скинути з пароплава сучасності» класиків, творити нову мову й нову літературу. Футуризм започаткував італійський письменник Ф. Марінетті. У Росії футуристами були В. Хлєбников, В. Каменський, брати Бурлюки, В. Маяковський, в Україні — М. Семенко.

Кубізм, кубофутуризм. Прагнучи привернути до себе увагу, групи футуристів вигадували собі різні назви: в Англії з’‎явилися вортицисти й імажиністи, у Франції — кубісти, пароксисти, симультаністи та ін. У живописі та скульптурі кубісти намагалися створити образи, які б розкладалися на геометричні фігури чи складалися з них.

Дадаїзм (у перекладі з фр. — дитячий іграшковий коник, перен. — дитячий белькіт) — авангардистська течія в літературі та мистецтві Західної Європи початку XX ст., що сповідувала нігілізм та антиестетизм. Дадаїсти зводили літературу до безглуздих словосполучень і звуків (дитячого белькіту), живопис — до колажів із клаптів кольорового паперу, примітивних дитячих малюнків. До цієї течії належали французькі поети Т. Тцара, Л. Арагон, П. Елюар, німецький поет Р. Гюльзенбек.

Експресіонізм (у перекладі з фр. — вираження) — одна з течій авангардизму, підґрунтям якої є філософія інтуїтивізму А. Берґсона, згідно з якою мета мистецтва — не відображення дійсності, а вираження її неповторного авторського бачення. Для експресіоністів є характерним лірико-суб’‎єктивне осмислення дійсності. Виник у Німеччині й Австрії.

Імпресіонізм — художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

Сюрреалізм (у перекладі з фр. — надреалізм) — одна з течій модернізму, що виникла у Франції. Ґрунтується на філософії інтуїтивізму, східних містико-релігійних ученнях та фрейдизмі. Сюрреалісти закликали звільнити людське «Я» від «пут» матеріалізму, логіки, моралі, традиційної естетики. На їхню думку, митцеві слід спиратися на досвід несвідомого вираження духу — сни, галюцинації, марення, щоб проникнути по той бік людської свідомості, осягнути безкінечне й вічне До групи сюрреалістів належали письменники Ф. Супо, Р. Дено, Т. Тцара та ін.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.