ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НОВЕЛІ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ». ОБРАЗ ҐРЕҐОРА ЗАМЗИ ЯК ГРОТЕСКНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ «АВТОПОРТРЕТ» ПИСЬМЕННИКА Й СИМВОЛІЧНЕ УОСОБЛЕННЯ ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» XX ст. - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НОВЕЛІ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ». ОБРАЗ ҐРЕҐОРА ЗАМЗИ ЯК ГРОТЕСКНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ «АВТОПОРТРЕТ» ПИСЬМЕННИКА Й СИМВОЛІЧНЕ УОСОБЛЕННЯ ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» XX ст. - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров'язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: «маленька людина», новела, притча, гротеск.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, видання його творів, ілюстрації до новели «Перевтілення», словники літературознавчих термінів.

У ставленні до ближнього є щось від молитви, у ставленні до себе — від пошуку, молитва дає сили для пошуку.

Ф. Кафка

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

♦ Яким ви побачили кафкіанський світ, життя і переконання письменника?

♦ Як ви розумієте зізнання Кафки: «Я живу у своїй родині більш чужий, аніж найчужіший»?

Учитель. Відомий драматург Ежен Йонеску якось сказав: «Провідною темою творчості Кафки є людина, яка загубилася в лабіринті та не має дороговказної нитки. Однак, якщо людина більше не має дороговказної нитки, то лише тому, що більше не бажає її мати. Звідси — її відчуття провини, страху й абсурдності історії». Сьогодні спробуємо зрозуміти причини, через які Ґреґор Замза (а отже — і сам Франц Кафка) відмовився від «рятувальної дороговказної нитки», через що він відчужився від світу

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Теорія літератури (запис до зошитів)

♦ Визначте жанр твору Ф. Кафки «Перевтілення». (Новела.)

♦ Що таке новела? Що її відрізняє від оповідання? (Новела (від італ. Novella — новина) — малий, порівняно з оповіданням, прозаїчний жанр, що відзначається гострим, динамічним сюжетом, досить часто парадоксальним, відсутністю описовості, композиційною суворістю. Увесь життєвий матеріал у новелі зводиться у фокус однієї події. Новелістичний сюжет побудовано на різких антитезах і метаморфозах, на раптових перетвореннях однієї ситуації на іншу. Особливу увагу приділено діяльному, а не споглядальному боку людського буття).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя (художня своєрідність та символізм назви новели «перевтілення»)

— Новела «Перевтілення» більше тяжіє до притчі. Притча — це невелика повчальна розповідь у дидактико-алегоричному жанрі літератури, що несе моральну чи релігійну мудрість Особливістю притчі є те, що повчальний характер у ній не знаходиться на поверхні. Істина відкривається кожному в певному ракурсі, залежно від самої людини, її світосприйняття.

«Кафка говорить образами, тому що мислить образами», — пише друг і біограф письменника Макс Брод. Метаморфоза у Кафки — це теж біль і страждання, але дороги назад, у людську сутність, у героя Кафки немає: врятувати його нікому, тому що по суті його ніхто не любить, заради нього ніхто не жертвуватиме собою.

2. Умовність кафкінського твору

♦ Що здалося вам незвичайним у творі Ф. Кафки?

♦ Як змальовано дійсність у новелі «Перевтілення»?

♦ У яких творах ви стикалися з умовністю зображення?

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Гротеск (у перекладі з фр. гротеск — химерний) — тип художньої образотворчості, заснований на фантастиці, сміху, химерному поєднанні та контрасті фантастичного і реалістичного, прекрасного і потворного, трагічного і комічного. Гротескний світ — світ аномальний, неприродний, заснований на припущенні; саме таким його уявляє автор.

♦ З якою метою Кафка використовує умовність і гротеск?

4. Рольова гра (технологія ситуативного моделювання)

Учні мають розповісти про те, що сталося в сім’‎ї Ґреґора Замзи, від імені самого Ґреґора, членів його родини (батька, сестри), служниці, постояльців. Далі триває обговорення у формі бесіди: учні й учитель ставлять запитання учасникам рольової гри, оцінюють події, що сталися в сім’‎ї Ґреґора.

5. Робота з текстом художнього твору

♦ Якою є головна метафора твору? (Перетворення людини на комаху, чудовисько.)

♦ Чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення? (Розмір тіла — розмір душі. Пригніченість, зневіра, відчай, зацькованість — це від комахи; розуміння близьких, любов до них, спогади дитинства, юності — це від людини. Залишаючи Ґреґорові розмір тіла людини, Кафка ніби дає йому шанс на повернення до колишнього стану, яке могло б, напевне, статися завдяки любові й терпінню ближніх, але не сталося. У жорстокому світі самотня людина-комаха приречена на загибель.)

♦ Які художні деталі використано у творі? Процитуйте та поясніть їхню роль. (Позолочена рамка на малюнку дами — фальш світу, про який мріє герой; висока конторка, на якій сидить шеф,— символ влади та відстані між начальником та підлеглим; гігантська комаха з кволими лапками — німий відчай зрадженого життя та ін.)

♦ Зачитайте епізоди, що розкривають внутрішню боротьбу Ґреґора та його спроби осмислити своє становище.

6. Постановка та розв'язання проблемного питання

♦ Ким, на вашу думку, є Ґреґор Замза після перевтілення — людиною чи комахою? Про що свідчить його перевтілення? (Факт перевтілення свідчить про зміни: психічні; фізичні (хвороба) — раптове прозріння, осяяння, нове розуміння життя або втрата сенсу життя, упевненості в собі тощо.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Робота з епіграфом до уроку

♦ У чому ви вбачаєте автобіографічність новели «Перевтілення»?

♦ Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки (хворий на СНІД чи іншу невиліковну хворобу; людина, що страджає на алкогольну, наркотичну чи гральну залежність тощо) Що б ви їй порадили?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Схарактеризувати образи головних персонажів новели Ф. Кафки «Перевтілення», дібрати цитати до цих характеристик. Знайти елементи міфотворчості у новелі