Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019


Передмова

Цей методичний посібник створено відповідно до чинної з 2019 року програми із зарубіжної літератури, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407. Видання містить календарне планування за семестрами за рівнем стандарту та розширені плани-конспекти уроків (як традиційних, так і нетрадиційних) із зарубіжної літератури для 11-го класу. Авторка пропонує різноманітні прийоми й засоби роботи відповідно до сучасних педагогічних технологій з урахуванням досягнень вікової психології. Значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу у викладанні як однієї з найактуальніших вимог реформи сучасної освіти. Такий підхід передбачає володіння методиками компетентнісного навчання, розуміння сутності Нової української школи.

Компетентнісний підхід реалізується за умови поєднання вчителем на уроках доброзичливої атмосфери з мотивацією учнів до саморозвитку, їхньою активною творчою діяльністю, діалогічністю уроку, емоційним сприйняттям навчального матеріалу й міжмистецьких зв’язків. Педагогові варто зважати на те, що компетентнісний підхід тісно пов’язаний з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, зокрема у старшій школі.

Зарубіжна література посідає особливе місце поміж шкільних предметів: вона дає учням знання про світобудову, акцентує увагу на смислових та світоглядних аспектах, допомагає сформувати ціннісні орієнтири тощо.

Мета розвитку компетентностей на уроках зарубіжної літератури — це виховання, зокрема:

• читача (систематично читає, розуміє прочитане й відчуває насолоду від процесу читання, змісту або форми художнього тексту; уміє розповісти й описати враження про прочитане, висловити свою думку);

• літературного критика (знає та вміє різнобічно аналізувати, тлумачити художній зміст творів літератури, визначати їхні переваги й недоліки);

• літературознавця (застосовує здобуту літературну освіту для дослідження історії літератури, життя та творчості окремих письменників, взаємозв’язків творів із конкретною історичною добою, досліджує закони розвитку літератури як особливої форми духовної діяльності людини);

• дослідника проблем (використовує літературну освіту для орієнтування у проблемах сьогодення, розуміє вчинки оточуючих, віддає перевагу моральним цінностям);

• письменника (застосовує знання з літератури як творець власних художніх текстів). Пропоноване видання допоможе розв’язати ці завдання.

Плани-конспекти складено у такий спосіб, що основну роботу на уроці виконують учні: учитель лише забезпечує успішну групову комунікацію, дає учням змогу застосувати вже набуті навички для опанування нових знань Значну увагу приділено груповим формам роботи, виконанню індивідуальних завдань, залученню учнів до проведення уроку, прийомам критичного мислення й активним методам навчання, рольовим іграм, бесідам з елементами дискусії, міжлітературним та міжпредметним зв’язкам, сучасним засобам подання матеріалу (з опорою на візуальну пам’ять).

У посібнику наведено матеріали для поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, а також для проведення тематичного оцінювання (тестування) упродовж навчального року з урахуванням мінімум двох рівнів складності.

Це видання стане в пригоді не лише вчителям-початківцям, а й досвідченим педагогам, оскільки дає змогу обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення школярів, що розвивають спостережливість, пам’ять, зв’язне мовлення, культуру спілкування й естетичний смак; а також забезпечує якнайповніше розкриття виховного потенціалу художньої літератури.

наведений тут матеріал творчий учитель може використовувати повністю або частково, доповнюючи власними напрацюваннями та зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу. Для полегшення звітності плани-конспекти уроків розташовано на окремих аркушах з берегами для нотаток.