Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.
Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (знання особливостей розвитку й основних течій європейської поезії першої половини XX ст. та її найвідоміших представників; поглиблені знання про модернізм та авангардизм; навички визначення провідних тенденцій у поетичному мистецтві);

■ ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійної роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; читацьку активність; світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети та видання творів (Ґ. Тракля, П. Елюара, Ф. Ґ. Лорки, Т. Еліота, Ю. Тувіма та ін.), репродукції картин модерністів, ілюстративний та роздавальний матеріал за темою уроку, мультимедійна презентація, медіазасоби.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналізування контрольної роботи

2. Бесіда

♦ Як ознаки модернізму виявилися в європейській прозовій творчості кінця ХІХ — першій половині ХХ ст.?

♦ На вашу думку, яким є значення поезії для розвитку духовно-емоційного світу людини?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— На початку XX ст. поетична творчість як один із найпотужніших засобів мистецького самовиявлення розквітає у нечуваному розмаїтті форм, перетворюючись на експериментальний майданчик із докорінного оновлення мистецтва. Можливо, раніше в історії літератури не існувало такого розмаїття поетичних течій, шкіл, творчих програм, що співіснували поруч. Якщо прозу можна порівняти з великим кораблем зі складними надбудовами, то поезія — це легкі вітрильники, що ширяють морями у пошуках щастя, кохання, мрії; інколи складно навіть прочитати написи на їхніх вітрилах ми вирушаємо за ними у віртуальну подорож сторінками поетичних творів. Провідна роль у поезії цього періоду належала авангардистським та модерністським тенденціям. Поетичні експерименти іспанця Федеріко Ґарсії Лорки, француза Поля Елюара, австрійця Райнера Марії Рільке та інших митців сприяли змінам, яких зазнала художня форма вірша. Під упливом синтезу різних мистецтв поезія стала вишуканішою й різноманітнішою.

2. Робота з підручником та наочністю

♦ Опрацюйте теоретичний матеріал підручника та складіть тези за темою уроку.

♦ Самостійно опрацюйте схему «Основні течії європейської поезії ХХ ст.». Занотуйте її до зошитів.

Основні течії європейської поезії XX ст.

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Авангардизм (від фр. avant gardisme, від avant garde — передовий загін) — антитрадиційний напрям у літературі й мистецтві ХХ ст., зорієнтований на руйнування звичних художніх форм і канонів.

Дадаїзм (від фр. dada — гра в конячки, іграшковий коник, перен. — дитячий белькіт) — авангардистська літературно-мистецька течія, у якій абсолютизовано авангардистські принципи, заперечено будь-які авторитети й традиції.

Колаж (від фр. collage — дослівно наклеювання) — технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введенні у твір різних за фактурою та кольором предметів; у широкому розумінні колаж — це включення за допомогою монтажу у твори літератури, театру, кіно, живопису, музики різностильових об’єктів або тем для посилення естетичного ефекту.

Сюрреалізм (від фр. surrеalisme — надреалізм) — авангардистська течія, представники якої наголошували на важливості у творчій практиці підсвідомого та несвідомого, використовували прийоми автоматичного письма, правила випадковості, сновидіння тощо.

Імажинізм (від фр. mage — образ) — модерністська течія у зарубіжній літературі, провідним у якій є поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору. Імажиністи впроваджували верлібр (вільний вірш).

Герметизм — течія в італійській поезії, яка спиралася на принципи закритого, ізольованого від світу мистецтва; характерна спрямованість до виявлення символічних можливостей поетичного слова, що має передати читачеві найширші контексти зовнішнього та внутрішнього світів. Унаслідок багатозначності образів герметичний твір припускав водночас кілька тлумачень та досить часто взагалі не міг бути осягненим у межах традиційної логіки.

Поетизм — модерністська течія, що поширилася у 1920-1930-ті рр.; увібрала естетичний досвід сюрреалізму й футуризму, проте більшою мірою, ніж європейський авангард, вона була орієнтована на широкий читацький загал.

Кубізм — авангардна течія в образотворчому мистецтві початку XX ст., яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об’єкти на стереометричні складові. Сучасники (Ґійом Аполлінер) називали творчість кубістів орфізмом, ліризмом, спроможним сформувати новий художній світ із ніякого завдяки ірраціональному неміметичному1 акту. Кубізм вплинув на інші мистецтва, зокрема на літературу. Так, М. Жакоб уважав, що сенс літературного твору міститься у ньому самому, а не в довколишньому світі.

4. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні розповідають про найвідоміших представників європейської поезії ХХ ст.: Ф. Ґ. Лорку, Поля Елюара, Ґійома Аполлінера.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити теоретичний матеріал за темою уроку.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про Україну в житті та творчості Райнера Марії Рільке, про легенди, пов’язані з Орфеєм, Еврідікою, Гермесом.

1 Слово походить від міметизм — різновид мімікрії, що виявляється в подібності тварин різних видів, які мають спільні за будовою захисні засоби від ворогів (наприклад, зозуля схожа на яструба).