Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Срібна доба російської поезії: тенденції, здобутки, долі митців. Пошуки нових принципів та форм поетичної виразності. Течії срібної доби (символізм, акмеїзм, футуризм та ін.). Найяскравіші представники срібної доби російської поезії
Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. - Росія
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (знання про провідні модерністські, авангардистські напрями й течії Срібної доби, їхніх представників; навички виокремлення головних ознак, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички опанування та критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійного пошуку інформації та її систематизування; загальнокультурні: любов до поезії; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети митців Срібної доби, видання їхніх творів (зокрема, О. О. Блока, М. С. Гумільова, В. В. Маяковського), ілюстративний та роздавальний матеріал за темою уроку (опорно-логічні схеми й таблиці), мультимедійна презентація, медіазасоби.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують написані вдома творчі роботи.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— На межі XIX-XX ст. у російській літературі, як у більшості європейських літератур, провідну роль відігравали модерністські течії, що найяскравіше виявились у поезії. Добу модернізму в російській літературі називають Срібною добою. Специфіка Срібної доби полягає в тому, що, здійснюючи творчі пошуки на загальних засадах модернізму наприкінці XIX ст., письменники на початку XX ст. мали самовизначитися щодо актуальних проблем доби. Це позначилось на долі й творчості багатьох діячів Срібної доби. Дехто сприймав революційні події як трагедію свого народу та власну (З. Гіппіус, Д. Мережковський), інші розуміли неминучість цієї катастрофи й закликали до морального очищення людини та суспільства (О. Блок, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цвєтаєва та ін.) або відверто пов’язали свою творчість з ідеями соціалістичної революції (В. Маяковський).

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Основні ознаки Срібної доби

1. Посилена увага до особистості, індивідуалістичної й абсолютно вільної.

2. Спроби сформулювати новий ідеал життя і новий ідеал світосприйняття.

3. Увага до філософії, що пояснює таємниці буття (О. Блаватська та ін.), як результат — перебільшений містицизм мислення, відчуттів.

4. Елегантний еротизм поезії.

5. Зневага до благополуччя і комфорту особистого життя.

6. Абсолютна свобода форми.

3. Робота з підручником (у групах)

♦ Опрацюйте теоретичний матеріал за підручником . Складіть опорну таблицю «Срібна доба російської поезії».

Очікуваний результат

Срібна доба російської поезії

Напрям,

течія

Символізм

Акмеїзм

Футуризм

Новоселянська поезія

Позагрупові поети

Сатирики

Особливості

• Підвищена увага до музики слова;

• звернення до містичної філософії;

• невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

• джерела у французькому класицизмі;

• вишукана, але свіжа й проста поетична мова;

• точний образ;

• деталізування («особистісний мікроскоп»)

• Заперечення спадщини минулого;

• незрозуміла мова, словотворчість;

• соціальний протест;

• епатаж

• Увага до долі російського народу, особливо селянства;

• пісенний характер;

• міфологічність і релігійність

Індивідуальні в кожного митця

Викриття міщанства,

посередності

Представники

Старше покоління:

В. Брюсов, Ф. Сологуб, Д. Мережковський, З. Ґіппіус, К. Бальмонт

Молодше покоління:

О. Блок, Андрій Бєлий, А. Бальмонт

М. Гумільов, С. Городецький, М. Кузмін, А. Ахматова, І. Анненський, О. Мандельштам, Г. Іванов

В. Маяковський, Велимир Хлєбников, Б. Пастернак, М. Асєєв, С. Бобров, Ігор Сєверянін

М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін

І. Бунін, І Анненський, М. Цвєтаєва

Саша Чорний

4. Бесіда

♦ Що таке символізм? У чому полягають естетичні засади цього напряму? Назвіть його представників. (Походить від грец. symbolon — знак, символ, ознака. Одна з течій модернізму, у якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовано художній символ. представниками цього художнього напряму в літературі були А. Рембо, Ш. Бодлер та П. Верлен. У Росії найяскравішими представниками символізму були О. Блок та М. Волошин.)

♦ Розкажіть, що вам відомо про акмеїзм. (Походить від грец. acme — найвищий ступінь чогось, вершина. Модерністська течія в російській поезії 1910-1920-х рр., що виникла як реакція на кризу символізму. її представники (М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам) утворили спілку «Цех поетів», що ставила за мету поетичне вдосконалення через погляд на земне життя у «його красі та потворності». Прагнули повернути слову його пряме значення, образу — графічну чіткість.)

♦ Що таке футуризм? У чому полягають естетичні засади футуризму? Назвіть його представників. (Походить від латин. futurum — майбутнє. Один із напрямів авангардизму ХХ ст., який відзначався неприйняттям одвічних цінностей, позбавленням від упливу будь-яких традицій. Російський футуризм поділяють на: кубофутуризм — Велимир хлєбников та В. Маяковський; егофутуризм — Ігор Сєверянін; «Центрифуга» — поетичне угруповання, яке очолював Б. пастернак. Підґрунтям футуристичного руху в Росії було передчуття майбутнього «світового перевороту», розрив із культурно-літературною традицією; нові принципи поетичної мови (відмова від знаків пунктуації, нові ритми та типи римування, віршована графіка). Виник як реакція на кризу символізму.)

5. Виразне читання й аналізування поетичних творів (робота в групах)

♦ У складі 3 груп прочитайте й проаналізуйте твори поетів Срібної доби:

1-ша група — О. О. Блока «Незнайома», 2-га — М. С. Гумільова «Шосте чуття»; 3-тя — В. В. Маяковського «Послухайте!».

Запитання й завдання для груп

1- ша група

♦ Проаналізуйте портрет Незнайомої. На чому в описі жінки наголошує автор?

♦ Чим постає Незнайома у творі — ідеалом чи ілюзією?

♦ Як ви вважаєте, що у вірші є реальністю — світ банальності чи Незнайома?

♦ Чому саме образ Прекрасної Дами став уособленням символізму О. Блока?

♦ Чим символізм Блока відрізнявся від символізму А. Рембо?

2- га група

♦ Про яке — ще не народжене — почуття йдеться у вірші?

♦ У чому автор вірша вбачає сенс та призначення поезії? Чому вона, на його думку, так потрібна людям?

♦ Чому у вірші, де йдеться про мистецтво (красу), настільки рясно представлено матеріальні образи?

♦ Визначте ознаки романтичного стилю у вірші М. Гумільова.

♦ Ліричний герой М. Гумільова відзначається мужністю, спрямованістю до героїчного. Підтвердьте це, звернувшись до віршів поета («Сумнів», «Африканська ніч», «Сон» тощо).

3- тя група

♦ У якій формі побудовано вірш? Кому він може бути адресований?

♦ Як би ви визначили пафос вірша?

♦ У вірші Маяковський утверджує свою гуманістичну світоглядну позицію. Які мотиви й образи вірша можуть це довести?

♦ Порівняйте початок та фінал вірша яких нових смислових акцентів набувають його початкові рядки, повторюючись у фіналі?

♦ Порівняйте твори О. Блока та В. Маяковського.

♦ Які спільні ідейні та художні риси можна знайти у віршах В. Маяковського і Ґійома Аполлінера?

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Cамостійна робота (за варіантами)

♦ Проаналізуйте поезії видатних представників літератури Срібної доби Назвіть напрям, до якого належить творчість митця/митчині: I варіант — О. Е. Мандельштама «За розбурхану доблесть майбутніх віків...», II варіант — М. С. Гумільова «Канцона», III варіант — М. І. Цвєтаєвої «Вже скільки їх упало в ніч безмежну...» та «Як хороше, що ваш кумир — не я...» («Я рада, що не хвора через Вас...») .

Запитання й завдання для груп

I варіант

♦ Як автор називає свою добу? (Вовкодавом; позбавлений і спокою, і честі, і втіх; бруд, у якому люди: лиш колеса криваві та гнійні.)

♦ Що відчутно: зламаність поета чи протистояння добі? (Ні, він боровся — своєю поезією; можливо, духом і був зламаний, але віршами критикував тогочасний режим.)

♦ Яким є ставлення поета до життя? (прагнення спокою та смерті як полегшення: «Вкрий мене в єнісейських ночей глибині, де сосна до зірок дістає».)

II варіант

♦ Чи можна назвати цей твір чоловічим? (Так. Звертається з проханням до Бога про кращу долю жінки.)

♦ Яким є ставлення митця до жінки? (прирівнює до Божества.)

♦ Чи є у цій поезії прихована іронія (підтекст) на тогочасний режим? (Так. Звертається до Бога з повагою, пише звертання з великої літери. Ця людина глибоко вірує. Шанобливо ставиться до жінки: не як до абстрактної революціонерки, а як до Матері, жінки-коханки, звеличує її красу.)

III варіант

♦ Що об’єднує ці два твори? (Жіноча самотність, відданість коханню. Краса жінки у її слабкості, життєлюбстві, умінню любити, бути вдячною)

♦ Хто героїня поезій? (Це може бути збірний образ Жінки.)

♦ Чому цю поезію можна назвати жіночою? (ніжність почуттів. Емоційний стан передано займенниками «мені», «я», «ви». Дуже мелодійна, м’яка поезія.)

♦ Що є потребою для існування героїні? (Любов — безкорислива, яка потребує тільки одного: спасибі, що ти є, будь, живи — більше нічого.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Підсумкова бесіда

♦ Який період у російській літературі називають золотим?

♦ Як у російській поезії називають добу модернізму?

♦ Назвіть хронологічні межі Срібної доби російської поезії.

♦ Що ви можете сказати про долю поетів Срібної доби?

♦ Які три напрями, течії цієї доби ви можете назвати?

♦ Творчість якого російського поета вважають вершиною російського символізму?

♦ Що стало основою поезії символістів? Як виражали вони свої почуття?

♦ Як по-іншому називали свою течію акмеїсти?

♦ Кого з поетів-акмеїстів ви запам’ятали?

♦ Що означає слово акмеїзм?

♦ Кого з поетів-футуристів ви можете назвати?

♦ Що означає слово футуризм?

2. Рефлексія

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити напам’ять один із віршів О. Блока, М. Гумільова, В. Маяковського (за вибором учнів)

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя та творчість А. А. Ахматової, Б. Л. Пастернака.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 14

НЕЗНАЙОМА

Щовечора над ресторанами,

Де шал гарячий не приглух,

Правує окриками п’яними

Весни хмільний і тлінний дух

Удалині, в нудоті вуличній,

Над заміським затишшям дач,

Ледь золотіє крендель в булочній

І ріже слух дитячий плач.

І кожний вечір, за шлагбаумами,

Заламуючи котелки,

Серед канав гуляють з дамами

На всякий дотеп мастаки

Там кочети скриплять над озером,

І чується жіночий виск,

А в небі, все схопивши позирком,

Байдуже скривлюється диск.

І мій єдиний друг, наморений,

В моїм видніє келишку

І, тайним хмелем упокорений,

Як я, таїть журбу важку.

А там, біля сусідніх столиків,

Лакеї заспані стирчать,

І пияки з очима кроликів

«In vino veritas!»1 кричать.

І кожен вечір, в час умовлений

(Чи це не мариться мені?),

Дівочий стан, шовками зловлений,

Пливе в туманному вікні

Вона повільно йде між п’яними,

І все зажурена, одна,

Духами дишачи й туманами,

Сідає мовчки край вікна

І віють давніми й оздобними

Повір’ями тугі шовки,

І брилик з перами жалобними,

І персні гарної руки.

чудною близькістю закований,

За темну я дивлюсь вуаль —

І бачу берег зачарований,

І чарами пойняту даль.

Мені всі тайнощі довірено

З чиїмось сонцем заодно,

І душу всю мою незмірену

Терпке пронизує вино

І, сколихнувшись, пера струсячі

У мозку тріпотять моїм.

І очі сині-сині, тужачи,

Цвітуть на березі смутнім.

В моїй душі є скарб, і вручено

Від нього ключ лише мені!

Потворо захміліла й змучена,

Це правда: істина — в вині!

Олександр Блок (переклад Михайла Литвинця)

ШОСТЕ ЧУТТЯ

Смакують нам: і келихи вина,

І скибка хліба, що для нас печеться,

І юна жінка, що, немов весна,

Коханню цілковито віддається.

Та що робити з лагіддю світань,

Котрі, заволодівши небесами,

Усе єство, щімке від хвилювань,

Вполонюють безсмертними рядками?

Ой, не пригорнеш їх і не з’їси, —

Ані смаку, ні запаху у рими

Заламуючи руки від краси,

Пече в душі натхнення невловиме. 1

Як на ріці безвусий ще хлопчак

Дівоче тіло бачить у купанні,

То світ йому темнішає в очах

Від муки невиразного жадання

Отак колись і в первісних хвощах

Ревіло гаддя — зболене й безсиле,

Коли луску подерши на плечах,

Бубнявіли і протикались крила...

Пройшли віки. Коли ж уже Господь

Зі скальпелем природи і мистецтва —

Для шостого чуття сформує плоть,

Яку допоки заміняє серце?

Микола гумільов (переклад Наталії Горішної)

1 Істина в вині! (латин.).

ПОСЛУХАЙТЕ!

Послухайте!

Якщо зірки засвічують —

виходить — це комусь треба?

Виходить — хтось хоче, щоб вони 6УЛИ?

Виходить — хтось називає ці плювочки

перлинами неба?

І, надриваючись,

у заметілях полуденного пилу,

ввірвається до Бога,

спізниться боїться,

плаче гірко,

цілує йому жилясту руку,

просить —

щоб неодмінно була зірка! —

присягається —

не витрима цю беззоряну муку!

А потім

ходить ззовні спокійний,

та весь тривожний.

Говорить комусь:

«Адже тепер тобі нічого?

Не страшно?

Без ліхтаря?!»

Послухайте!

Адже, якщо зірки засвічують —

виходить — без них комусь не можна?

Виходить — це необхідно,

щоб кожного вечора

понад дахами

загорялась хоча б одна зоря?!

Володимир Маяковський (переклад Кіри Шахової)