Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Бертольд Брехт - драматург-новатор. «Епічний театр» Б. Брехта: теоретичн і засади
Проблема війни та миру в літературі XX ст. - Німеччина
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про антивоєнну сутність літератури середини ХХ ст.; знання про життя та творчість Б. Брехта й особливості його «епічного театру»; розуміння понять «епічний театр», «ефект відчуження»; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; аналітичне й образне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її, сприймати інформацію на слух; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Б. Брехта, видання його творів, словники літературознавчих термінів, роздавальний матеріал за темою уроку, мультимедійна презентація, медіазасоби.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні розповідають про рух Опору в Європі, наслідки Другої світової війни.)

2. Бесіда

♦ Із чим пов’язані активні пошуки засобів виразності у світовій літературі другої половини ХХ ст.?

♦ Назвіть жанри інтелектуальної прози та драматургії, що виникли у цей період, наведіть приклади.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Німецький письменник Бертольд (Бертольт) Брехт був сміливим новатором у царині драматургії. Результатом його творчих пошуків та художньої практики стала теорія «епічного театру», яку він виклав у численних статтях, що вийшли друком у 1920-1930-ті рр. У цих працях Брехт критикує тогочасне модерністське мистецтво й викладає основні положення своєї теорії щодо акторської гри, побудови драматичного твору, музики, декорацій, використання кіно тощо. Свою драматургію Брехт називає «неаристотелівською»,«епічною», тому що Аристотель у своїй «Поетиці» вимагав обов’язкового емоційного вживання актора в образ. Письменник наголошував: ««Епічний театр» апелює не стільки до почуттів, скільки до розуму глядача».

2. Робота з підручником (запис до зошитів)

♦ Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал підручника за темою уроку складіть порівняльну таблицю драматичного театру й «епічного театру».

Очікуваний результат

Порівняльна таблиця драматичного театру й «епічного театру»

Драматичний театр

«Епічний театр»

Дія

Розповідь

Залучає глядача до сценічної дії, змушуючи витрачати власну активність

Робить глядача спостерігачем, але пробуджує його активність

Дає глядачеві змогу виявляти почуття

Примушує глядача ухвалювати рішення

Переживання

Світогляд

Глядач співпереживає

Глядач вивчає

Гіпноз

Аргументування

Сприймання консервується

Сприймання переходить у пізнання

3. Слово вчителя

— Одним зі стрижневих принципів теорії та практики «епічного театру» Брехта став «ефект відчуження». Митець, застосовуючи цей ефект, позбавляє вже відоме явище звичності, побутової заяложеності, показує його в несподіваному ракурсі. Свою теорію, що спирається на традиції західноєвропейського «театру вистави», Брехт протиставляв ще й «психологічному театру» («театру переживання»), який пов’язують з ім’ям К. С. Станіславського. Проте й сам драматург нерідко послуговувався прийомами російського режисера Станіславського.

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Інтерактивна вправа «Вільний мікрофон»

♦ Продовжте речення:

• «Я уявляю собі Брехта таким...»;

• ««Епічний театр» — це.».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Творча робота

♦ Доповніть висловлювання І. Фрадкіна необхідними словами та прокоментуйте вислів: «Теорія «епічного театру» була теорією універсальною, тобто ... всі галузі театрального мистецтва й узагальнювала принципи, на яких ... творчу роботу драматурга, режисера, актора, художника, композитора, аж до гримера й освітлювача».

Для довідок: охоплювала, побудовано; знаходила, змальовано; відвідувала, скориговано; чергувала, знайдено.

2. Рефлексія

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати п’єсу «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта.