Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Ґреґора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність
Німецькомовна проза
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров'язбережні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: «маленька людина», новела, притча, гротеск.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Ф. Кафки, видання його творів, ілюстрації до новели «Перевтілення».

У ставленні до ближнього є щось

від молитви, у ставленні до себе —

від пошуку, молитва дає сили для пошуку.

Ф. Кафка

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Відомий драматург Ежен Йонеско зазначав: «Провідною темою творчості Кафки є людина, яка загубилася в лабіринті та не має дороговказної нитки. однак, якщо людина більше не має дороговказної нитки, то лише тому, що більше не бажає її мати. Звідси — її відчуття провини, страху й абсурдності історії». Сьогодні спробуємо зрозуміти, чому Ґреґор Замза (а отже — і сам Франц Кафка) відмовився від «рятувальної дороговказної нитки», відчужився від світу.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Теорія літератури (робота з власними словничками)

- Зазначте жанр твору Ф. Кафки «Перевтілення».

- Що таке новела, у чому полягає її відмінність від оповідання? (Новела (італ. novella — новина) — малий, порівняно з оповіданням, прозовий жанр, що вирізняється гострим, динамічним сюжетом, нерідко парадоксальним, відсутністю описовості, композиційною строгістю. Увесь життєвий матеріал в новелі зведено у фокус однієї події. Новелістичний сюжет побудовано на різких антитезах і метаморфозах, на раптових перетвореннях однієї ситуації на іншу. Особливу увагу приділено діяльній, а не споглядальній стороні людського буття.)

- Яким ви побачили кафкіанський світ, життя й переконання письменника?

- Як ви розумієте зізнання Кафки: «я живу у своїй родині більш чужий, аніж найчужіший»?

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя (запис до зошитів)

— Художня своєрідність та символізм назви новели «Перевтілення». Новела «Перевтілення» більше тяжіє до притчі. Притча — це невелика повчальна розповідь у дидактико-алегоричному жанрі літератури, що несе моральну чи релігійну мудрість. Особливістю притчі є те, що повчальний характер в ній не лежить на поверхні. Істина відкривається кожному в певному ракурсі, залежно від самої людини, її світосприйняття.

«Кафка говорить образами, тому що мислить образами»,— писав друг та біограф письменника Макс Брод. Метаморфоза у Кафки — це теж біль і страждання, але дороги назад, у людську сутність, у героя Кафки немає: врятувати його нікому, тому що по суті його ніхто не любить, заради нього ніхто не жертвуватиме собою.

2. Творчо-аналітична робота

- Що видалося вам незвичайним у творі Ф. Кафки?

- Як змальовано дійсність у новелі «Перевтілення»?

- У яких творах ви помічали умовність зображення?

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Гротеск (у перекладі з фр.— химерний) — тип художньої образності, заснований на фантастиці, сміху, химерному поєднанні й контрасті фантастичного та реалістичного, прекрасного і потворного, трагічного і комічного.

Гротескний світ — світ аномальний, неприродний, заснований на припущенні, і саме таким його уявляє автор.

- На вашу думку, з якою метою Кафка використовує умовність і гротеск?

4. Рольова гра (технологія ситуативного моделювання)

(Учні мають розповісти про те, що сталося в родині Ґреґора Замзи, від імені самого Ґреґора, членів його родини (батька, матері, сестри), служниці, постояльців. Далі триває обговорення у формі бесіди: учні й учитель ставлять запитання учасникам рольової гри, оцінюють події, що сталися в родині Ґреґора.)

5. Робота з текстом художнього твору

- Назвіть головну метафору твору. (Перетворення людини на комаху, чудовисько.)

- чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення? (Величина тіла — величина душі. Пригніченість, зневіра, відчай, зацькованість — це від комахи; розуміння близьких, любов до них, спогади дитинства, юності — це від людини. Залишаючи Ґреґорові розміри тіла людини, Кафка ніби дає шанс йому на повернення до колишнього стану, яке могло б, напевне, статися завдяки любові й терпінню ближніх, але не сталося. У жорстокому світі самотня людина-комаха приречена на загибель.)

- Які художні деталі використано у творі? Процитуйте та поясніть їхню роль. (Позолочена рамка на малюнку дами — фальш світу, про який мріє герой; висока конторка, на якій сидить шеф,— символ влади та відстані між начальником та підлеглим; гігантська багатоніжка з кволими лапками — німий відчай зрадженого життя тощо.)

- Зачитайте епізоди, які розкривають внутрішню боротьбу Ґреґора та спроби осмислити своє становище.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

- Ким, на вашу думку, є Ґреґор Замза після перевтілення — людиною чи комахою? Про що свідчить його перевтілення? (Факт перевтілення свідчить про зміни: психічні; фізичні (хвороба) — раптове прозріння, осяяння, нове розуміння життя або втрата сенсу життя, упевненості в собі тощо.)

2. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Поясніть, як ви розумієте вислів Ф. Кафки, що є епіграфом до нашого уроку.

- На вашу думку, чому цей вислів запропоновано як епіграф уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Бесіда-узагальнення

- У чому ви вбачаєте автобіографічність новели «Перевтілення»?

2. Ситуативна вправа

- Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки (хвора на СНІД чи іншу невиліковну заразну хворобу; людина з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежністю тощо). Що б ви їй порадили?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Схарактеризувати образи головних героїв новели Ф. Кафки «Перевтілення», дібрати цитати до цих характеристик, знайти елементи міфотворчості у новелі.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.