Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці ХХ ст. (загальний огляд)
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (знання особливостей розвитку й основних течій європейської поезії першої половини XX ст. та її найвідоміших представників; поглиблені знання про модернізм та авангардизм; навички визначення провідних тенденцій у поетичному мистецтві);

■ ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійної роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; читацьку активність, світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: модернізм, авангардизм, експресіонізм, дадаїзм, колаж, сюрреалізм, футуризм, імажизм, герметизм, поетизм, неокласицизм.

Міжпредметні зв'язки: історія, мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети та видання творів (Ґ. Тракля, П. Елюара, Ф. Ґ. Лорки, Т. Еліота, Ю. Тувіма та ін.); репродукції картин представників модернізму; ілюстративний, роздавальний матеріал та презентація за темою уроку, медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Шукаючи нові засади зображення світу та відтворення людських почуттів, поети на початку ХХ ст. віддавали перевагу формі над змістом. Зміни форми спричинили відповідні зміни змісту: дехто з митців ішов від змісту, що деформувало класичну, традиційну форму, а інші намагалися повністю зруйнувати колишні сталі форми, змісти та ідеї, уважаючи їх застарілими й такими, що не відповідають новій добі. Саме тому митці поетичного слова вдалися до активного експериментування з формою та засобами вираження, оскільки вони щиро бажали засобами мистецтва віднайти та зберегти світ краси й людяності. Сьогодні ми розпочинаємо докладніше знайомитися з такою творчістю.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналізування контрольної роботи

(Учитель разом з учнями аналізує результати контрольної роботи за темою «Модернізм».)

2. Інтелектуальна розминка

- Завершіть речення.

Сукупність мистецьких течій, які своїми естетичними програмами і творчою практикою заперечували реалізм, традиційні форми творчості, спрямовували свої зусилля на пошук нових естетичних принципів,— це... (модернізм).

Твори, у яких оспівано мужність, подвиг, романтику пригод, а сюжету притаманні напруженість, елементи небезпеки, боротьби, де відбуваються таємничі або надприродні події, належать до... (неоромантизму).

Імітування безпосереднього передавання хаотичного мислення людини в літературі має назву... (потік свідомості).

Тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного й потворного, трагічного і комічного,— це… (гротеск).

Течія у мистецтві, головним у якій є відтворення світосприйняття створенням виразних, яскравих, але умовних, деформованих образів, часто поданих у фантастичному чи гротескному ракурсі, а дійсність зображено у зіткненні протилежностей, — це... (експресіонізм).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів).

Повідомлення учнів за індивідуальним домашнім завданням

- За повідомленнями однокласників запишіть до зошитів відомості про основні течії європейської поезії ХХ ст.

Очікуваний зміст повідомлення

Основні течії європейської поезії ХХ ст.

Авангардизм (від фр. avant gardisme, від avant garde — передовий загін) — антитрадиційний напрям у літературі й мистецтві ХХ ст., зорієнтований на руйнування звичних художніх форм і канонів.

Дадаїзм (у перекладі з фр. dada — гра в конячки, іграшковий коник, перен.— дитячий белькіт) — авангардистська літературно-мистецька течія, у якій абсолютизовано авангардистські принципи, заперечено будь-які авторитети й традиції.

Колаж (від фр. ullage — дослівно наклеювання) — технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введенні у твір різних за фактурою та кольором предметів; у широкому розумінні колаж — це включення за допомогою монтажу у твори літератури, театру, кіно, живопису, музики різностильових об’єктів або тем для посилення естетичного ефекту.

Сюрреалізм (від фр. surrеalisme — надреалізм) — авангардистська течія, представники якої наголошували на важливості у творчій практиці підсвідомого та несвідомого, використовували прийоми автоматичного письма, правила випадковості, сновидіння тощо.

Імажизм (від фр. mage — образ) — модерністська течія у зарубіжній літературі, провідним у якій є поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору. Імажиністи впроваджували верлібр (вільний вірш).

Герметизм — течія в італійській поезії, яка спиралася на принципи закритого, ізольованого від світу мистецтва; для нього характерна спрямованість до виявлення символічних можливостей поетичного слова, що має передати читачеві найширші контексти зовнішнього та внутрішнього світів. Унаслідок багатозначності образів герметичний твір припускав водночас кілька тлумачень, що досить часто унеможливлювало його осягнення у межах традиційної логіки.

Поетизм — модерністська течія, що поширилася у 1920- 1930-ті рр.; увібрала естетичний досвід сюрреалізму та футуризму, проте більшою мірою, ніж європейський авангард, вона була орієнтована на широкий читацький загал.

Кубізм — авангардна течія в образотворчому мистецтві початку XX ст., яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об’єкти на стереометричні складові. Сучасники (Ґійом Аполлінер та ін.) називали творчість кубістів орфізмом, ліризмом, спроможним сформувати новий художній світ із ніякого завдяки ірраціональному неміметичному1 акту. Кубізм уплинув на інші види мистецтв, зокрема на літературу. Так, М. Жакоб уважав, що сенс літературного твору міститься у ньому самому, а не в довколишньому світі.

2. Повідомлення учнів за індивідуальним домашнім завданням

(Учні виступають із повідомленнями про найвідоміших представників європейської поезії ХХ ст.)

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Інтерактивний прийом «вільне письмо»

- За правилами інтерактивного прийому «Вільне письмо» запишіть свої думки щодо теми «Поезія першої половини ХХ ст.».

Методичний коментар. Пропонований різновид роботи допомагає сконцентрувати власні думки завдяки їхньому записуванню без зупинки. Для роботи надається 5-10 хвилин. Упродовж цього терміну учні записують свої думки щодо запропонованої теми, не припиняючи іншої роботи на уроці. До уваги не беруть стиль та орфографічні чи пунктуаційні помилки. Принцип роботи полягає в тому, що в учнів з’являється можливість зафіксувати свої емоції, не соромлячись їх. «Вільне письмо» («Письмо для себе», «Написання есе») варто використовувати на етапі усвідомлення матеріалу та під час вивчення ліричних творів і творів філософського змісту. Охочі зачитують написане перед однокласниками.

1 Слово походить від міметизм — різновид мімікрії, що виявляється в подібності тварин одного виду до тварин іншого виду, які мають спільні за будовою захисні засоби від ворогів (наприклад, зозуля схожа на яструба).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Найбільше мене сьогодні вразило...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити значення записаних упродовж уроку термінів, опрацювати матеріал підручника за темою уроку.

Випереджальне (індивідуальне, для 1-2 учнів): підготувати повідомлення про життя Ґійома Аполлінера.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.