«СМІШНІ ДРІБНИЦІ» «СТРОКАТИХ ОПОВІДАНЬ» АНТОНИ ЧЕХОНТЕ - Головні засоби творення комічного та їхня роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору. Комічний зміст імен в оповіданні А. Чехова «Хамелеон»

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Мета: з'ясувати сенс авторського задуму оповідання «Хамелеон», значення засобів комічного у розкритті авторського задуму; визначити елементи композиції художнього твору, поглибити знання про роль художньої деталі у творенні образу і характеру. Прищеплювати відчуття комізму, розвивати аналітичне ставлення до компонентів художнього твору. Вчити формуванню власної думки щодо прочитаного, висловленню особистого ставлення до проблем, що порушуються у мистецьких творах.

Тип уроку: вивчення художнього твору.


Хід уроку


1. Вступне слово вчителя. Обґрунтування теми уроку.

Перш ніж взятись за перо, письменник вирішує безліч питань, які постають перед творчою уявою митця.

1. Що я хочу сказати читачу? (Ідея твору).

2. Про яку історію розповісти, щоб виразити свою ідею? (Тема твору).

3. Де буде відбуватися дія і коли?(Час і простір у творі).

4. З ким буде відбуватися дія?(Система образів).

5. Що призведе до загострення суперечностей між інтересами і поглядами персонажів? (Конфлікт).

6. Як побудувати оповідь (з чого розпочати, чим закінчити, хто буде оповідачем, яка буде структура оповіді)? (Композиція).

Вирішення цих питань і складає єдиний композиційний принцип.


1.1. Словникова робота (записати у зошити або роздрукувати кожному учневі).

Композиція (від лат. composition — розташування, складання) — побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів. Завдання композиції - неперервний рух художньої думки і почуття. Кожен композиційний елемент повинен працювати на головну ідею твору. Тільки тоді художній твір буде сприйматися читачем цілісно.

Конфлікт (від лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби. Конфлікт може втілюватись у художній структурі твору як протиставлення (опозиція) характерів. Обрання автором шляхів вирішення конфлікту виявляє задум автора.

«Смішні дрібниці» в оповіданнях А. П. Чехова відіграють характеротворчу функцію. Характер твориться через опис вчинків персонажів. Прізвища, імена, портретні деталі, мовлення — все має комічний відтінок. Комічне — від грецьк. komikos — смішний.

Методичний коментар. Психолого-вікові особливості учнів не дають змоги подати комічне як естетичну категорію. Тому обмежуємось лише значенням слова.

До засобів комічного належать:

Іронія (грецьк. еігопеіа — лукавство, глузування, удавання) — засіб художньої виразності, який виражає глузливо критичне ставлення митця до того, що він зображує. Це насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою.

Гумор (лат. humor — волога, рідина) — різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах. Автор гумористичного образу симпатизує тому, про кого розповідає.

На відміну від гумору, сатира (лат. satira, від satura — суміш, усяка всячина) — форма комічного, гостре, осудливе осміяння негативного, що засуджує і викриває головні, істотні недоліки в образі, явищі. Автор не симпатизує герою чи явищу, а обурюється, засуджує його.


2. З'ясування значень імен, характеристика персонажів (перевірка домашнього завдання).


2.1. Які прізвища в оповіданні «Хамелеон» мають учасники дійства?

Очумелов — від рос. «очуметь» — втратити глузд, втратити розуміння, одуріти — натяк на...

Пічугін — від рос. «пичуга» — невеличка пташка — натяк...

Хрюкін — від звуконаслідування «хрю-хрю». Звуки якої тварини наслідуються?

Єлдирін — від розмовного рос. «елда» — щось великого розміру...

Жигалов — вибудуємо ряд: рос. «прожигать жизнь» (разг.) — вести беспорядочный, легкомысленных! образ жизни; « прожигатель жизни» (разг.) — легкомысленный бездельник, кутила.

Згадайте, на Минулому уроці ми вже вели розмову про цей прийом: товстий з оповідання «Товстий і тонкий» — Миша, тонкий — Порфирій.

• Який засіб комічного прослідковується в іменах героїв?

Отже, в іменах персонажів, які мають безпосередній зв'язок із вчинками і характером персонажів, закладено гумор, іронію. Очумєлов втратив здоровий глузд через чиношанування. Подумайте, чи випадково автор зробив його поліцейським наглядачем. Адже завдання поліції - охороняти закон, берегти порядок...

Хрюкін — золотар, майстер тонкої професії — і раптом «свиня», як каже Очумєлов.

Генерал — служитель Вітчизни — і Жигалов.

Єлдирін — городовик — щось здорове і безкорисне.

2.2. Зверніться до тексту і обґрунтуйте «говорящие имена».


2.3. З якою метою автор звертається до такого прийому? На які риси характеру персонажів вказують розшифровані імена?

2.4. Прослідкуйте, які деталі зовнішності роблять персонажів відповідними їх прізвищам.

«І скажи, щоб його не випускали на вулицю... Він, може, дорогий. А якщо кожна свиня йому в ніс цигаркою тикатиме, то може й зіпсувати» (с. 54 підручника).

З давніх часів існувала думка про те, що ім'я впливає на характер людини, несе в собі певну закодовану інформацію. В ті далекі часи люди могли мати декілька імен. Одне отримували при народженні, інше людині давали, коли вона виявляла свої таланти, здібності, досягала чогось, третє — для чужинців, бо вважалося, що знати справжнє ім'я — володіти її душею. Ім'я мало певний сакральний (утаємничений) зміст. Тому письменники стали використовувати такий художній прийом, як «імена, що говорять», який допомагає розкрити задум митця.


3. Використання жестів як засобу характеристики персонажа. Особливості конфлікту оповідання.

Зверніть увагу на текст оповідання: «Очумєлов робить півповорот ...бачить він, стоїть... чоловік у розстебнутій жилетці і, піднявши догори праву руку, показує натовпові закривавлений палець... та й сам палець має вигляд знамення перемоги» (с. 53 підручника).

Спробуйте повторити цей жест.


3.1. Що він означає?

Цей жест означає перемогу ще з часів проведення гладіаторських боїв у Римській імперії. Великий палець правої руки, піднятий вгору - перемога, життя, опущений донизу - поразка, смерть. Хрюкін же виставив палець зовсім з інших причин. Художній прийом говорити або через пластичний засіб показувати протилежне тому, що мається на увазі, насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою, називається... (Іронія).


3.2. Чи можемо ми стверджувати, що жест, показаний Хрюкіним, висловлює протилежні почуття, ніж ті, які в цей жест закладені традицією? Доведіть прикладом з тексту, що саме в цій сцені оповідання зароджується конфлікт.


3.3. Визначення поняття «конфлікт».

Зверніться до своїх записів. Що таке конфлікт? В чому полягає конфлікт оповідання?

В основі конфлікту покладена завжди якась суперечність, протистояння, проблема. Винуватець конфлікту — пес, який вкусив Хрюкіна. Золотар демонструє палець натовпу, жаліється наглядачу. Отже, не йдеться про перемогу. Зміст жесту не збігається з текстом - народжується іронія. У цьому випадку іронія автора-творця.

Які образи оповідання «конфліктують»?


4. Характеристика Очумєлова.

• Яку назву має оповідання?

• Хто такий хамелеон? За допомогою зверніться до підручника.


4.1. Словникова робота (за підручником, с. 55).

Хамелеон — це ящірка, що змінює колір шкіри відповідно зовнішнього середовища з метою маскування під нього, для захисту.

4.2. Кого з персонажів оповідання названо хамелеоном і чому?

Якщо ящірка змінює колір шкіри, а Очумєлов протягом оповіді змінює своє рішення стосовно собаки, покарання, провини Хрюкіна, то що слугує шкірою Очумєлову?

«Зніми-но, Єлдирін, з мене пальто», - говорить поліцейський наглядач після кожного сумніву щодо власника собаки. Отже, шинель є ніби шкірою Очумєлова-хамелеона: «Я ще доберуся до тебе! — погрожує йому Очумєлов і, запинаючись шинеллю, іде далі базарною площею».

4.3. Якщо ящірка маскується задля захисту від хижаків, то з якою метою маскується Очумєлов?


5. Читання оповідання за ролями.


6. Підведення підсумків уроку.

Які висновки ми можемо зробити на основі виконаної роботи?

У творенні конфлікту твору, у зображенні зовнішності персонажів Чехов вдається до іронії. В основі іронії лежить протиставлення задуму і сприйняття.


7. Домашнє завдання.

1. Відповісти на запитання 7, виконати завдання 8 підручника на с. 55.

2. Повторити, що таке антитеза, навести приклади використання антитези у вивчених творах.