ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

1. Абрамович С. Специфика Библии как сакральной книги// Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2010. — № 9. — С. 48-51.

2. Андреев Л. Г., Козлова И. II., Новиков Г. К. История французской литературы: Учеб, для филол. спец, вузов. — М. : Высшая школа, 1987.

3. Артамонов С. История зарубежной литературы XVII;— XVIII вв. — М., 1988.

4. Галич О: А. Загальне літературознавство [текст]; навч. посібник для вузів / О. А. Галич [та ін]. — Рівне, 1997. — 543 с.

5. Гордієнко Л. Біблія в школі — це лише літературна пам’‎ятка? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2011. — № 1. — С. 10.

6. Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История Средних веков. — 2-е изд.. — М. : MBA, 2008. — 320 с.

7. Дорофеева H. I. Словник-довідник із зарубіжної літератури. — X.: Світ дитинства, 2000.,

8. Егер О. Всемирная история. Средние века. — 3-є изд. испр. и доп. — М. : ACT, 2006. — 607 с.

9. Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературе. — Спб., 2001.

10. Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы.— Л.: Худ. литература, 1972.

11. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання Ц Вікно в світ. — 1999. — № 1.

12. История всемирной литературы: В 9 т. — Т. 4. — М., 1987.

13. История зарубежной литературы. XVII зека / Под ред. 3. И. Плавскина. — М., 1987. — 450 С.

14. История всемирной литературы: В 9 т. — М., 1983.

15. Кирилюк 3. В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм ; Методичний посібник для вчителя. — Тернопіль, 2002.

16. Кісельова Н. В., Бондик Г. II., Матюшкіна Т. П. Зарубіжна література. Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання. — X.: Країна мрій, 2008.

17. Культура Византии. Вторая половина VII—XII вв. — М.: Наука, 1989.

18. Логвин Г. П. Великий эпос Индии «Рамаяна»: материалы к изучению отдельных отрывков в 8 классе // Русский язык и література в школах Украины (газета). — 2006. — № 7 (июль). С. 25-37.

19. Малий словник історії України. — К.: Либідь, 1997. — 404 с.

20. Малинцева Г. В. Сторінками біблійних історій // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 5. — Є. 43-47.

21. Мартинчук Н. Рама — втілення давніх індійців про ідеального героя // .Зарубіжна література (газета). — 2004. — № 31. — С. 18-20.

22. Мустафін О. Р. Справжня історія середніх віків, — X., 2014.

23. Пастухова А. Викладання Біблії як концептуальної інстанції 7/ Українська література. — 2009. — № 5 (357). — С. 38-39.

24. Наєнко М. К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності [текст] / Михайло Наєнко. — Вид. 3-тє, з допов. й уточненнями. — К.: Просвіта, 2012. — 1087 с.

25. Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона «Життя — це сон» // Тема. — 2000. — № 1.

26. Наливайко, Дмитро С. Теорія літератури й компаративістика [текст] : статті-розвідки / Д. С. Наливайко. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 348 с.

27. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVІІ-XVIII ст.: Посібник для вчителя. — Харків: Веста і «Ранок», 2003.—,221 с.

28. Русова С. М. Поетика Сходу.: Міфологія. Епоси. Арабська та перська літератури : Посібник для вчителів зарубіжної літератури. — К. : Навчальні посібники, 199 7. — 63 с.

29. Султанов ІО. І. Веди, Біблія, Коран як пам’‎ятка світової літератури // Всесвітня література, — 1999. — № 6. — С. 34-38.

30. Теорія літератури [текст]: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. А. Галич [та ін.]; наук. ред. О. А. Галич. — 2-ге вид., стер. — К.: Либідь, 2005. — 488 с.

31. Фурсова Л. О. Тема «Велич історичного минулого у творах давньої та середньовічної літератури» : у пошуках методичних варіантів — «Рамаяна», «Пісня про Роланда» //.Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2009. — № 9. — С. 26-32.

32. Фурсова Л. О. Знайомство з Книгою Книг має бути цікавим. Два уроки за темою «З біблійних переказів» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 8, — С. 43-48.

33. Черневич М. Н., Штейн А. Л., Ахонтова М. А. История французской литературы. — М., 1988.

34. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини XIX ст.: Хрестоматія для 9 кл. середніх загальноосвітніх закладів. — 2-ге видання,— К.: Вежа, 2006.

35. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література. Від античності до першої половини XIX століття. Підручник для . 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.,— К.: Вежа, 2002.

36. Яценко Т. Художня література в контексті світової культури [текст] : посібник / Т. Яценко, 3. Шевченко. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 136 с.