Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів зі специфікою вивчення курсу «Зарубіжна література» у 8 класі, поглибити знання про літературу й культуру, показати особливості літератури як мистецтва слова порівняно з іншими видами мистецтва, розкрити родовий принцип формування й розвитку літератури.

Обладнання: слайд-презентація «Художня література серед інших видів мистецтва», схема-таблиця «Роди літератури. Характерні ознаки».

Книги - кораблі думки, що здійснюють мандрівку хвилями часу

й бережливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.

Пам’‎ятники людського розуму та плоди їх пізнання зберігаються у книгах,

час не шкодить їм, і завжди вони можуть бути

відтворені й слугувати новим джерелом насолоди.

Френсіс Бекон

Книги - це вікна, крізь які душа дивиться у світ.

Житло без книг все одно, що кімната без вікон.

Річард Вільсон, англійський художник XVIII століття

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

II. Оголошення теми і мети уроку

Презентація підручника «Зарубіжна література. 8 клас».

Самостійне ознайомлення учнів із передмовою (зверненням авторів підручника до учнів)

Проблемна ситуація. Уважно перегляньте зміст підручника. Чим, по-вашому, відрізняється добір тем від тем, пропонованих у підручниках 5, 6, 7 класів із зарубіжної літератури?

- Які підходи до вивчення творів літератури зберігаються у 8 класі з попередніх класів?

(З 8 класу розпочинається вивчення зарубіжної літератури за хронологічним історико-культурним принципом. У підручниках 5, 6, 7 класів навчальний матеріал було згруповано за жанрово-тематичним або тематичним принципом. У 8 класі розпочинається знайомство з кращими взірцями красного письменства в межах «великого діалогу» культурно- історичних епох, з’‎ясування й осмислення їх ролі в національних культурах та в масштабах формування світової культури й літератури).

Учитель. Розпочинаючи довготривалу мандрівку в просторі й часі з погляду осмислення «великого діалогу культурно-історичних епох», маємо поглибити своє розуміння особливостей художньої літератури як мистецтва слова, з’‎ясувати специфіку її впливу на розум і почуття людини. З перших уроків вивчення шкільного курсу зарубіжної літератури у 8 класі пам’‎ятаймо про необхідність вдумливого заглиблення у світ художнього слова, про дотримання вимог виразного читання текстів та вміння чітко й аргументовано висловлювати свої думки щодо сенсу та змісту літературних творів.

Бліц-анкета для учнів на з’‎ясування читацьких пріоритетів на основі творів художньої літератури, що вивчалися у 5-7класах

- Який твір, що вивчався у 5 класі, запам’‎ятався вам найбільше? Чим?

- Який твір, що вивчався у 6 класі, запам’‎ятався вам найбільше? Чим?

- Який твір, що вивчався у 7 класі, запам’‎ятався вам найбільше? Чим?

- На якого літературного героя ви хотіли б бути схожими? Чому?

- Якого літературного героя (героїню) ви хотіли б мати за друга? Чому?

- Твори якого жанру, що вивчалися в 5-7 класах, вам подобаються найбільше? Чому?

- Який із творів, що вивчалися в 5-7 класах, так і залишився для вас незрозумілим? Чому?

- Чи лякають вас твори великі за обсягом?

- Чи подобаються вам поетичні твори?

- Чи любите ви переглядати екранізації (мультиплікаційні версії) творів, що вивчалися на уроках зарубіжної літератури?

- Ви спочатку звертаєтеся до екранізації чи до літературного тексту? Чому?

- Яке місце серед ваших улюблених творів займають твори письменників ХХ-ХХІ століть? Чим вони вам подобаються?

Учитель. Розпочнемо свою роботу в просторі означеної теми уроку. Результатом цієї роботи мають стати узагальнення та висновки, що їх учні здійснять на основі опрацювання статті, об’‎єднавшись у дослідницькі динамічні групи.

Завдання І динамічній групі:

Випишіть зі статті підручника визначення поняття «культура». Знайдіть у ньому ключові слова та поясніть їх. Поясніть різницю між поняттям «культура» в широкому та вузькому сенсі.

Культура (лат. culture - «опрацювання», «розвиток», «виховання», «обробка», «поліпшення».) Існує понад 180 визначень поняття «культура».

В широкому значенні слова - це система цінностей (знання, досвід, мораль, уміння, норми поведінки та співіснування тощо), накопичена людством у різних формах діяльності та пізнання навколишнього світу. У вузькому значенні - інтелектуальна й художня діяльність людей та її результати. Поняття «культура» об’‎єднує в собі науку, освіту, мистецтво, технології, мораль, світогляд та уклад життя.

- Що таке художня культура? Як з нею пов’‎язана художня література?

- Поясніть різницю між національною та світовою культурами. Хто і коли ввів поняття «світова література»? (Йоганн Вольфганг Гете на початку XIX століття.)

- Доведіть, що в основі розвитку світової культури лежать діалоги єднання та розмежування.

- Чи можна поняття «культура» й «цивілізація» вважати синонімічними? Наведіть аргументи.

- Поясніть, чи потрібно кожній новій історичній формації створювати власну культуру? З чим це, по-вашому, пов’‎язано?

- Яку людину називають культурною? Чи змінюються критерії поняття «культурна людина» з плином часу? Що таке соціалізація особистості? (Це прилучення особистості до системи цінностей та норм, що прийняті в культурі.)

Завдання II динамічній групі:

Випишіть зі статті підручника визначення поняття «мистецтво». Знайдіть у ньому ключові слова. Поясніть, як ви розумієте їхнє значення. Запишіть, які є види мистецтва, користуючись статтею підручника та власним життєвим досвідом. На основі інформації підручника спробуйте зробити висновок, у чому полягає докорінна відмінність художньої літератури як мистецтва слова від інших видів мистецтва.

Уточнений і доповнений під час перевірки висновок записуємо до учнівських робочих зошитів. Можливий алгоритмізований варіант:

Мистецтво - відтворення дійсності через художні образи

Впливає на душу й розум людини

Художня література - мистецтво слова

Інші види мистецтва (музика, живопис, скульптура, архітектура, танець, декоративно-прикладне мистецтво, садово-паркове мистецтво, кінематограф, мультиплікація, анімація).

Представлена художня (образна) модель світу й людини митця

Представлені естетичні пріоритети та почуття митця

Читацька уява + емоційне переживання + розуміння

Емоційне переживання + естетична насолода

Художня література формує світогляд людини та її естетичні смаки (за різних культурних епох вони є різними)

Формують естетичні смаки та відображають вже сформовані світоглядні й естетичні концепти

Завдання III динамічній групі:

Запишіть визначення поняття «література» на основі інформаційної статті підручника.

Література (від лат. literature - рукопис, написане) - мистецтво слова, призначене для читання (з XVIII століття).

- Чи можна все написане вважати мистецтвом слова? Чому?

- Поясніть, з широким чи вузьким значенням поняття «література» пов’‎язано визначення художньої літератури. Наведіть аргументи.

Завдання IV динамічній групі:

Складіть схему типологічно-жанрового розподілу літературних жанрів, користуючись підручником.

Художня література - мистецтво слова

Типи літератури

Поезія

Проза

Роди літератури

Лірика

Епос

Драма

Жанри лірики

Жанри епосу

Жанри драми

Пісня

Романс

Гімн

Сонет

Елегія

Ода

Дружні й любовні

послання

Балада

Ліричний пейзаж

Рубаї

Газель

Бейт

Касида

Канцона

Сирвента

Серенада

Альба та багато інших

Роман

Повість

Оповідання

Новела

Казка

Легенда

Бувальщина

Небувальщина

Оповідка

Лист та інші

Комедія

Трагедія

Драма

Трагікомедія

Містерія

Водевіль та інші

Завдання V динамічній групі:

Уважно прочитайте епіграфи до уроку (зміст епіграфів надруковано на окремих аркушах та записано на дошці).Поміркуйте, з якими твердженнями статті підручника перегукуються вислови видатного англійського філософа Френсіса Бекона (1561-1626) та відомого англійського художника Річарда Вільсона (1714-1782).

ІІІ. Рефлексія

Бесіда.

- Поміркуйте, чи можна вважати саме літературу (мистецтво слова) центром у культурно-історичних епохах людства. Свої думки аргументуйте. (Одним із найвагоміших аргументів є розуміння того, що література цілісно представляє духовний досвід людства в образній формі, тоді як інші види мистецтва торкаються лише якихось окремих його аспектів.)

- Чи можна образну, мистецьку модель світу й людини ототожнювати з реальним життям? Чому? (Художня література - явище естетичне, створене за естетичними законами і законами літератури як словесного мистецтва, де провідним є закон жанру. Все в літературному творі залежить від автора, його уявлень про світ і людину, на відміну від реальної дійсності, де діють історичні, соціальні, фізичні, економічні закони тощо, вплив людини на які є зовсім незначним. У робочі зошити записується формула і «Художній світ не дорівнює світу реальному. В літературному творі все залежить від автора.»)

- Чим відрізняються типи й роди літератури?

- Назвіть головні ознаки лірики як літературного роду.

- Назвіть головні ознаки епосу як літературного роду.

- Назвіть головні ознаки драми як літературного роду.

- Як ви гадаєте, чому спочатку варто читати твір художньої літератури, а потім переглядати його кіноверсію?

Висновок: першооснова культурного рівня людини міститься в унікальному мистецтві слова - в літературі, й літературна освіта може стати наріжним каменем для формування особистості, її світогляду, її культурно-естетичних смаків взагалі.

ІV. Домашнє завдання:

Закріпити отримане на уроці розуміння термінів «культура», «мистецтво», «література», «типи літератури», «роди літератури». Знати визначення, вміти їх пояснити.