Публій Вергілій Марон. Енеїда. Образ Енея та його значення в композиції твору

Публій Вергілій Марон. Енеїда. Образ Енея та його значення в композиції твору

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: схарактеризувати образ Енея як людини, діями якої керує Доля; визначити провідні риси характеру античного героя у зв’‎язку з авторським задумом поеми Вергілія «Енеїда» та моральними цінностями Давнього Риму; показати розвиток типу античного епічного героя у Вергілія порівняно з епічними образами у Гомера; розвивати навички осмисленого вдумливого прочитання художнього тексту та вміння характеризувати на його основі літературні персонажі; формувати бачення і розуміння взаємозв’‎язку авторського задуму та особливостей створення образу головного героя твору; показати вплив Вергілія на наступні культурно-історичні епохи, узагальнити та поглибити учнівське розуміння нерозривного зв'язку розвитку давньоримської літератури та історії Римської держави.

Обладнання: мозаїчний портрет Вергілія; «Втеча з Трої».

Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор’‎їв троянських,

Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський...

Вергілій. «Енеїда»

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми уроку

На минулому уроці відбулося наше загальне знайомство з розвитком літератури та культури у Давньому Римі, а також з однією із найдорогоцінніших перлин «золотої доби» Августа - поемою Публія Вергілія Марона «Енеїда».

- Пригадайте, в чому полягав сенс мандрівки Енея від Трої до берегів Італії. Чи була це просто втеча від ворогів з метою врятувати своє життя та життя своїх близьких? (Ні! Сенс мандрівки головного героя «Енеїди» був вже заздалегідь визначений Долею, і в «Заспіві» автор проголошує цю думку. Герой, «Долею гнаний нещадно», йде визначеним шляхом. У цьому сенсі Енея можна назвати «людиною Долі».)

Сьогодні ми будемо з’‎ясовувати, що означає бути «людиною Долі» і як Вергілію вдалося втілити цю ідею в поемі «Енеїда». Важливо також зрозуміти, в чому полягають особливості створення античного епічного героя за Вергілієм, чим він відрізняється від образів епічних героїв, створених Гомером. Виконання цих завдань буде у нас підпорядковане створенню всебічної характеристики образу Енея на основі тексту поеми Вергілія. Головне, що ми маємо усвідомити, - як пов'язані між собою авторський задум поеми Вергілія «Енеїда», образ Енея та провідні політичні й моральні ідеї Давнього Риму.

III. Аналітико-інтерпретаційне дослідження в просторі означеної теми

- Пригадайте, описом яких подій розпочинається поема Вергілія «Енеїда»? (Після «Заспіву» йде оповідь про прибуття до Карфагену. Це відбулося на шостий рік мандрівок.)

- Як читач довідується про події та випробування, які довелося витримати Енею та вцілілим троянцям після війни? (Про ці події читач дізнається від самого Енея, коли той розповідає Дідоні про поневіряння, які їм довелося пережити.)

- Як ви думаєте, чому автор-оповідач поступається місцем героєві-оповідачу? (По-перше, ефект достовірності в оповіді від першої особи завжди більший, коли потрібно вплинути на читача чи слухача. А за змістом ми знаємо, що з волі богів Дідона закохалася в Енея, і що більше вона про нього дізнається, то більше розпалюється її почуття. По-друге, в оповіді Енея є дуже важливі для розуміння його образу емоційні оцінки, переживання, думки, що є відправними точками для усвідомлення того, яка ж це людина. По-третє, за вимогами епічного жанру, оповідь самого героя уповільнює дію, створюючи своєрідну ретроспективу подій.)

- Чи збігаються хронологічно події з їх описом у поемі Вергілія? Як ви вважаєте, з якою метою автор з теперішнього часу повертає дію в минуле, а потім знову повертається до теперішнього? Якою є роль послідовного опису подій, які відбуваються одночасно? (Наприклад, Еней перебуває у володіннях Евандра, шукаючи собі союзників, а в цей самий час у відновленій італійській Трої потерпають від Турнової облоги Енеєві одноплемінники.)

- Повернімося й ми за текстом поеми в минуле, до подій кінця Троянської війни, відомої нам з уроків історії та за троянськими міфами й поемами Гомера «Іліада» й «Одіссея». Порівняйте розповідь про останні дні Трої в поемі Гомера «Одіссея», передані в пісні аеда Демодока, та розповідь Енея. Чим, по - вашому, вони відрізняються й у чому схожі? (Головна відмінність у тому, що одна й та сама подія постає з різних точок зору учасників чи свідків цієї драми. Аед Демодок повністю на боці грецьких воїнів, їх він славить, їм співчуває. Еней сам є учасником цих трагічних подій, представником потерпілої сторони. Ті, хто для Демодока герої, для Енея - вороги й насильники. Його точка зору більше сповнена емоційних оцінок, психологічної напруги та переживань.)

- Погляньте на фігурну композицію «Втеча з Трої», відому ще під назвою «Еней з Анхісом на плечах». Знайдіть текстові відповідники цього моменту в поемі Вергілія «Енеїда». Поміркуйте, які життєві й моральні цінності керують діями Енея у цій ситуації.

- Схарактеризуйте дії і вчинки Енея у ставленні до родини (батька, сина, дружини), до батьківщини (Трої), до Дідони, до богів, до Долі, до Латина, до троянців-побратимів, до Турна, до Лавінії. Визначте, в яких стосунках переважає особистісне начало, а в яких суспільне, державницьке. Зробіть висновок, чи має право Еней на особисте щастя, і якщо має, то в чому воно для нього полягає. Доведіть, що Еней діє не як пересічна людина, а як політик.

- Науковець В. Топоров називає Енея «людиною долі». Доведіть або спростуйте справедливість цього визначення.

- Яку роль у поемі «Енеїда» відіграє детальний опис щита Енея? Виразно прочитайте вірші 626-731 з книги VIII. У чому зображення на щиті перегукуються з пророцтвами Анхіса?

- Доведіть, що на щиті Енея відобразилася історія Давнього Риму.

- Порівняйте щит Енея зі щитом Ахілла у поемі Гомера «Іліада». Доведіть, що зовнішня подібність лише яскравіше виявляє відмінності двох великих творінь античності. (Головна ідея, закладена в зображенні щита Ахілла - це ідея миру на противагу війні, яка суперечить самій природі життя. Головна ж ідея, закладена в зображенні щита Енея, - це ідея звеличення Риму та сучасного Вергілієві правителя Октавіана Августа.)

- Спробуйте порівняти образи Енея та Ахілла як взірці античного епічного героя. Що між ними спільного, чим і чому вони відрізняються? Висновки запишіть у вигляді порівняльної таблиці.

- Виберіть з тексту поеми Вергілія «Енеїда» постійні епітети, якими автор наділяє Енея, та характеристики героя, які йому дають інші персонажі. Які нюанси до характеристики образу Енея вони, по-вашому, додають? Які з цих епітетів-характеристик зближують Енея з головними героями Гомерових поем? («Благочестивий», «благочесний», «побожний», «батько Еней», «Долею гнаний», «син богині», «безсердечний» (Дідона), «добрий», «мужній», «суворий», «грізний», «троянець Еней».)

- Доведіть, що влада для Енея не тільки право, а й важкий обов’‎язок, що під силу лише бездоганним героям. Поміркуйте, чим, по-вашому, радше є образ Енея - образом античного епічного героя чи образом ідеального римлянина? Аргументуйте відповіді.

- Якою є роль моря в долі Енея? Подумайте, чому море Вергілій зазвичай зображує бурхливим, страшним? (Море живе, воно страшна хтонічна істота, що перешкоджає втіленню того, що визначено Енеєві долею.)

- Визначте роль гіперболи у створенні образу Енея.

- Яка роль островів у просторі моря, де відбуваються семирічні мандри Енея? (Острови є своєрідними силами, що перешкоджають Енеєві якнайшвидше дістатися берегів Італії і розпочати свою державницьку діяльність.)

- Поміркуйте, чи могла Юнона зробити так, щоб Еней і його люди взагалі не досягли берегів Італії? Чому?

- Доведіть, що композиція «Енеїди» умовно розпадається на дві частини відповідно до минулого в долі Енея та до теперішнього. Визначте провідні риси характеру Енея в обох періодах його життя. Який з них важливіший з точки зору автора поеми?

- Доведіть, що втеча Енея з палаючої Трої не є зрадою.

- Доведіть, що в Енеєві весь час відбувається боротьба «двох Енеїв» - смертної людини й обранця богів.

- Визначте роль жінок у долі Енея. Ким для нього були Креуса, Дідона та Лавінія? Доведіть, що всі три жінки одночасно присутні в його душі.

- Поясніть, чому Вергілій постійно наштовхує читача на дослідження помилок та психологічних вагань, що відбуваються в душі Енея. Чи не принижує автор таким чином велич Енея як епічного героя? (Вергілій свідомо розкриває помилки головного героя поеми. Це дуже корисно. Адже читача Еней цікавить не лише сам по собі, а тим, наскільки відображений у ньому певний «історичний» тип людини, особливий різновид ментальності, у якому діє «людське» і «надлюдське», доля. Якщо людині притаманні внутрішні протиріччя між особистими почуттями та покірністю волі богів, коханням та обов’‎язком, вродженим миролюбним характером та необхідністю виконувати те, що визначено Долею.

Еней Ахілл

Спільне

Мужні звитяжці, сильні, горді, кращі з кращих у бою, майже непереможні, в обох матері богині, а батьки - земні чоловіки; обидва люблячі сини, обидва покірні богам

Відмінне

Образу Енея притаманні риси, не характерні ідеальному епічному героєві. Він - «людина Долі». Йому Він мудрий політик

Образ Ахілла є образом ідеального епічного героя, для якого на першому плані завжди стоять поняття воїнської доблесті, бойового побратимства, патріотизму, звитяги й мужності

Ключові події - втеча з Трої, прощання з Дідоною заради «лавінійських» берегів Італії, зустріч з покинутою коханою у царстві мертвих - не лише відтворюють основні риси Енеєвого «персонологічного» типу, можливості його поведінки, стереотипи й сам вибір їх за конкретних умов, а й насамперед «особистісну поведінку». Вони допомагають вибудувати Енея - його поведінку і його «персонологічний» тип, ненав’‎язливо готуючи в них зміни. Ключовий момент, що відділяє життя Енея минулого від Енея теперішнього - зустріч з батьком у царстві мертвих. Не випадково саме там він востаннє бачить і Дідону. Ці дві зустрічі з'єднані одна з одною за принципом контрасту. Перша - про минуле, про розрив і його наслідки, друга - про майбутнє і торжество вірності. Першої зустрічі не чекали ні Еней, ні Дідона. На другу чекав Еней і на неї сподівався Анхіс. Перша залишила гіркий осад і усвідомлення невідворотності й незмінності того, що сталося, після другої ще не до кінця зрозуміле визначення долі й воля богів вперше набула цілком конкретних обрисів і «любові до майбутньої слави». Еней вперше зримо побачив свою мету й знав тепер, що потрібно робити, в чому полягає його обов’‎язок та щастя. В Енеєві зливаються особистісне й державницьке, що робить його новою людиною, а відтак і трансформує образ Енея як античного героя епосу в образ політика, державного мужа, а вже потім - воїна. В цьому, безумовно, проявилося авторське новаторство Вергілія.

- Поміркуйте, чим відрізняється Енеєва віра в богів від віри інших героїв «Енеїди»? (Еней постає у своїй вірі не лише як людина долі, а й як людина бога. Для нього воля божественна є законом. Деякі дослідники у цьому сенсі порівнюють Енея з біблійним Авраамом, підкреслюючи тим самим богообраність Енея та його шлях як родоначальника й будівничого величі Риму .)

- Оцініть дії Енея у поєдинку з Турном. Поміркуйте: Еней наперед знав, що переможе, що Турн приречений. Чи не виглядає цей поєдинок як своєрідне вбивство? Порівняйте з поєдинком Ахілла і Гектора. Чому Еней не помилував Турна, хоча внутрішньо був готовий до акту милосердя? Чому він дає волю своєму гніву й бажанню помсти?

- Як ви думаєте, чому автор обриває оповідь у момент вбивства Турна Енеєм і залишає читача в точці найвищої емоційної напруги? (На думку В. Топорова, «з кращим своїм героєм Вергілій розлучається в момент найгіршого його вчинку: слава невідворотної долі проспівана, слава людині обірвана на півслові». А чи вартий фатум слави? Чи варте відродження смерті? Чи не буде облудним майбутнє? Усією своєю творчістю Вергілій відповідає: «Варте». Проте великому митцеві не було дано зазирнути за межу свого часу і побачити занепад Римської епохи та римської слави. Це вже за межею бачення Вергілія. Він назавжди залишився співцем божественної величі Риму.)

IV. Рефлексія

- Чому, по-вашому, для римських правителів було важливо вести свій родовід від богів і давніх героїв?

- Доведіть, що своєю поемою Вергілій уславив Рим.

- Наскільки поема Вергілія «Енеїда» пов’‎язана з поемами Гомера «Іліада» та «Одіссея»?

- Поясніть значення творчості Вергілія для розвитку давньоримської культури та культури наступних епох.

V. Домашнє завдання:

Написати твір-мініатюру на одну із тем: «Уславивши Енея, Вергілій вславив Рим» або «Еней - людина Долі»*. Прочитати С. 107-111.