Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’‎ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’‎ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: розкрити міфологічно-релігійну та фольклорну основи словесного мистецтва; показати роль священних книг народів світу як енциклопедії знань, своєрідного культурного фонду й морального кодексу народів, що їх створили; актуалізувати опорні знання з міфології та фольклору; сприяти формуванню цілісного розуміння культурного й літературного розвитку людства.

Обладнання: опорно-інформаційна таблиця «Священні книги народів світу».

Молчат гробницы, мумии и кости,

Лишь Слову жизнь дана.

Из древней тьмы на мировом погосте

Звучат лишь письмена.

Іван Бунін

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Учитель виразно читає рядки Івана Олексійовича Буніна, узяті за епіграф до уроку, та пропонує учням виділити з них ключові слова і поміркувати, чому «Слово» у Буніна написано з великої літери.

- Саме завдяки безсмертному Слову ми маємо змогу доторкнутися до найдавніших пам’‎яток словесного мистецтва. Ми вже знаємо, що ніщо не виникає з нічого. Все має свої першоджерела. Пригадайте, в яких формах існувало словесне мистецтво у дописемний період. (Усна форма словесного мистецтва поділялася на міфологічну та фольклорну.)

- Що виникло раніше - міфи чи фольклор? Відповідь аргументуйте.

- Що втілили у собі міфи? (Міфи стали донауковим художньо-образним відтворенням уявлень давньої людини про навколишній світ і саму себе. У цій художній моделі людина і природа були невіддільними. Людина вважала себе часткою природи, а все незрозуміле й вороже їй з природних явищ і стихій обожнювала, наділяючи людською подобою та людськими рисами, тобто тим, що було їй самій більш доступним і зрозумілим. Людина щиро вірила у власне донаукове пояснення світу.)

- Що відобразив фольклор? (Фольклор відобразив мрію людини про краще життя, про кращі стосунки між людьми. Примітивне на той час світобачення людини знайшло своє узагальнення в фольклорі та сформувало перші обрядові традиції. Фольклор став першою сходинкою на шляху усвідомлення людиною власного місця в життєвому просторі.)

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

- Як ви вважаєте, які книги були в історії людства серед найперших після виникнення писемності? Чому? (Це були священні книги. Людина на той час усвідомлювала власну безпорадність перед силами природи, залежність від усього незрозумілого. В надзвичайно тяжких умовах людині допомагала виживати й розвиватися віра.)

- Що, по-вашому, стало основою для створення священних книг? Чому? (Основою священних книг передовсім стали міфи та фольклор (насамперед обрядові та культові ритуали й пісні), тому що в них знайшли своє відображення уявлення про світ, намагання осмислити своє місце в природі та серед інших людей, спроба систематизувати набутий досвід. Міфологія і фольклор були надзвичайно образними, поетичними, і ця особливість перейшла й до священних книг.)

- Пригадайте, які групи міфів і як виникали в міфологіях народів світу. Поміркуйте, які можливі теми знайшли відображення у священних книгах.

- Спираючись на власний досвід знайомства зі священними книгами народів світу (Біблією та Кораном), назвіть сфери людського буття, які в них відобразилися.

- Чи знаєте ви, священними книгами яких народів є Веди, Біблія, Авеста, Коран? Які з них найдавніші? (Веди, Авеста - одні із найдавніших священних книг, що дійшли до нас. Вони були створені приблизно 4-3,5 тисячі років тому.

Веди - священна давньоіндійська книга.

Біблія - священна книга давніх юдеїв та Святе Письмо для християн всього світу.

Авеста - священна книга давніх парсів (персів).

Коран - священна книга мусульман).

- Що містять у собі священні книги? (Провіщену зверху істину про богів, життя і людину.)

- Чи були священні книги більш раннього періоду? (Учені вважають, що так. Існує гіпотеза про Існування Семи Рас в історії людства до ведичного періоду, їх сокровенні книги та Архаїчні Манускрипти містять у собі Таємну Архаїчну Доктрину (суму Знань до ведичного періоду). Книга Дзіан вважається однією з таких.

- Що було до появи богів-творців? (Гіпотеза Таємної Доктрини звучить так: «Видихання «Непізнаної Сутності» породжує світ, а вдихання примушує його щезати. Цей процес продовжується одвічно, й наш Всесвіт є однією лише з безкінечних серій, що не мають ні початку, ні кінця». Красиве припущення! Чи не так?)

Пояснення вчителя:

Період в історії людства, за західноєвропейською історико-культурною моделлю, до народження Христа (тобто майже сім тисячоліть) називають язичницьким, або ідолопоклонницьким, стародавнім. У віруваннях людей відобразилось багатобожжя (найдавніші періоди в історії різних народів). Як ми вже зазначали вище, давньогрецькі боги-олімпійці були самодостатніми. Люди їм були не потрібні. За своїми уподобаннями або примхами вони допомагали людям або ні. Християнство - крок уперед. Язичницьких богів замінює один Бог. Підвищується роль людини порівняно з прадавніми часами. Бог Ягве - Бог-творець, Бог-трудівник. На початку історії людства - володар, будівничий, упорядник. Але він один. Хто викаже йому свою відданість? Хто висловить своє захоплення результатами творчої діяльності Бога? Людина! Богові потрібна не власна свідомість, а інша, чужа. Він вже не самодостатній. По суті, зростає роль людини до розуміння суті Божої. Дух людини найважливіший Богові!

У нас ще попереду розмова про найважливіші аспекти Біблії, а сьогодні маємо отримати загальне уявлення про священні книги народів світу.

Опорно-інформаційна таблиця «Священні книги народів світу

Веди (знання)

Священна книга стародавніх індійців

(мова створення - санскрит)

Біблія (книги) Священна книга древніх юдеїв та християн (мови створення - давньоєврейська, арамейська, давньогрецька)

Найпопулярніша серед священних книг людства

Авеста (основний текст) (Зендавеста)

Священна книга давніх парсів (персів) (мова створення - фарсі)

Коран (зібрання Божих одкровень; те, що читається (промовляється) вголос)

Священна книга мусульман (мова створення - арабська)

Створена понад IV тисячі років тому нащадками аріїв (з середини II тисячоліття до н.е. до початку І тисячоліття до н.е.)

Найдавніші епізоди з'явилися в Х-ІХ століттях до н.е.

Створена близько IV тисяч років тому

Створювалася в IV столітті нашої ери

Ведична релігія - релігія знання. Основи релігії індуїзму(понад три мільйони богів!)

Головні ідеї: Мудрість, Істина, Знання про таємниці світобудови. Вогнепоклонництво (бог вогню Агні)

Старий Заповіт (Танах)

Новий Заповіт (Євангелія - написана давньогрецькою мовою)

Релігія - зороастризм (давньоіранська релігія)

Релігія - іслам

Жанрові особливості:

Свята Трійця: Бог-Отець Ягве, Бог-Син Ісус Христос,

Бог-Дух Святий

Основа зороастризму - постійна боротьба світла і темряви, добра і зла; бог Абраксас є одночасним утіленням і добра, і зла)

Аллах і його пророки (Мухаммед, Нух, Лут, Іса (Ісус)

1. Звернення до богів (Індра - бог блискавок), Рудра (бог грому - «червоний», порівн. укр. «рудий», Сур'я - бог сонця, Яма - бог над мертвими та ін.)

Від Бога-Отця

Від Бога-Сина

У Авесті склалися основи дуалістичного світобачення людини. Містить релігійні гімни, молитви, віршовані проповіді Заратустри, легенди. Збереглася в останніх зороастрійців - парсів, які в VII ст. переселилися з Персії до Індії. Вчення зороастризму мало великий вплив на розвиток філософії й літератури, зокрема знакового філософа кінця XIX століття Фрідріха Ніцше.

Частини Корану:

- Поетичні проповіді

- Пророчі проповіді

- Рахманські (милостиві) проповіді

 

Іудея: обраний Богом народ, віра в Ягве, землі обіцяна, слава і багатство для євреїв. Все суще на землі Бог віддав під владу людині. Релігія - юдаїзм, релігія одного обраного народу. Десять Божих заповідей - морально-етичний канон юдаїзму.

Релігія - християнство. Не

має національних чи територіальних кордонів. Розповсюджена в усьому світі. Вчення про Віру, Любов, Милосердя, прощення, Добро, Свободу вибору. Визнання нових заповідей, даних Христом.

   

2. Пісні для здійснення обрядів

жертвоприношення

Молитва «Вірую» (Читається на уроці як символ триєдиної віри християн усього світу)

   

3. Заклинання

4. Замовляння від злих демонів та від хвороб

Релігія буддизм бере початок з Вед.

Книга Махаяна відобразила пізніший період в історії Індії, Японії та Китаю.

Учення дао, ламаїзм, дзен-буддизм, езотеричні школи та медитативні практики виникли на ведичному підґрунті у більш пізній період.

Учитель. Слово «веда» на санскриті давнішого священного письма. У своєму початковому вигляді Веди означає «знання»; «Веди» — назва збереглася в Індії. Ця країна здавна цікавила вчених, шукачів пригод, завойовників і тих, хто прагнув збагнути сенс життя. Відомо, наприклад, що видатний вчений XX століття Ейнштейн спеціально вчив санскрит, щоб прочитати в оригіналі розділи Вед, в яких описано загальні закономірності фізичної природи. Такі видатні особистості, як Кант, Гегель, Толстой, Ганді вважали Веди безцінним джерелом різноманітних знань. І справді, знайомство з цими книгами вражає нашу уяву, оскільки вони містять відомості практично з усіх галузей знань, що дає змогу зробити висновок про існування на території сучасної Індії давньої дуже могутньої цивілізації, яка за рівнем розвитку багато в чому випередила наш час. Уявіть собі: веди містять описи різноманітних літальних апаратів — віманів, які могли пересуватися по всьому Всесвіту. Зокрема, розповідається, що вімани практично миттєво могли розвивати фантастичну швидкість і так само, ніби не існує ніяких законів інерції, миттєво зупинятися. Вам не нагадує це сучасні описи НЛО?

В історичному розділі Вед наведено хронологію різних подій, які відбувалися й будуть відбуватися на різних планетах Всесвіту. Причому передбачення майбутнього даються на тисячі років уперед, часто з описом подробиць подій, що відбуватимуться. Наприклад, в «Бхавишшя Пурані» йдеться про прихід Ісуса Христа. (Точна дата, коли було створено цей ведичний текст, не відома, проте встановлено, що він існував уже 5000 років тому, тобто за 3000 років до приходу Ісуса Христа). У «Бхавишшя Пурані» передбачено прихід Будди та Мухамеда. Щодо нової історії, то розповідається, наприклад, про розпад великої імперії, про те, що жовтошкірі люди заповнять своєю технікою весь світ. У Давній Індії вірили в багатьох богів: Веди вказують, що їх було 3399. Основним богам відповідають три космічні сфери: небо, повітряний простір і земля. Перше місце серед атмосферних богів належить Індрі —богу-громовержцеві, богу бурі й дощу. Сурья — бог сонця, він підтримує небозвід. У сфері земних богів важлива роль відводиться Агні, богу вогню. Варуна — небесний суддя, який бачить усе. Ведична космологія містить опис будови нашого Всесвіту. Згідно цього опису, у Всесвіті існує 14 планетних систем, які поділено на три рівні: вищі планетні системи, середні і нижчі. Планета Земля (у Ведах вона називається Бхаратаварша) відноситься до середніх планетних систем. Відзначається, що на ній живуть розумні істоти з найпримітивнішими здібностями (тобто люди). Всього ж, як зазначено в Ведах, існує 400 000

видів людиноподібних живих істот. Вони заселяють різні планети Всесвіту. Веди розповідають, що у Всесвіті немає місць, не заселених живими істотами. Навіть на Сонці існує життя! Звичайно, нам важко осмислити інформацію, яку відкриває Ведичне письмо. Надто сильно вона змінює наші уявлення про світ. Проте, якщо ми все ж спробуємо проаналізувати й узагальнити цю інформацію — неминучий висновок: Веди несуть у собі найбільш повне знання усіх сторін життя. Виникає питання: звідки взялось це знання? Відповідь знайдемо в Ведах: Бог створив світ і подарував людині можливість пізнавати його, щоб досягти духовної досконалості, вічності і блаженства.

Перегляд відео «Таємниці ведичної цивілізації».

IV. Закріплення вивченого

Робота з підручником - С. 11

Завдання: самостійне створення опорного цільового конспекту

I варіант: запишіть основні тези статті підручника про священні книги з питання «Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них».

II варіант: запишіть основні тези статті підручника про священні книги з питання «Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів».

Завдання. Створити асоціативний ланцюжок «Що для мене означають слова «Священні книги»?»

V. Домашнє завдання:

Прочитати С. 10-16.

Створити слайд-презентацію «Веди - пам’‎ятка словесності давніх індійців»*.