Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів з особливостями створення та змістом Корану; розкрити структурні особливості книги; ознайомити восьмикласників з історико-культурним значенням Корану, різноманітністю і багатством його художньо-поетичних форм порівняно з Ведами та Біблією, розкрити своєрідність ідей гуманізму, втілених у Корані; формувати в учнів сталий інтерес до ознайомлення й осмислення цінності давніх пам’‎яток літератури; сприяти формуванню усвідомлення нерозривності та взаємовпливу творів літератури в історико-культурному контексті; виховувати толерантне ставлення до різних релігійних концепцій.

Обладнання: окремі видання Корану в оригіналі та в перекладах, відео-слайд-презентація «Коран - пам’‎ятка словесного мистецтва».

Не кажи про те, що прочитав,

А кажи про те, що зрозумів.

Народне прислів’‎я

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні ми здійснюємо знайомство з третьою, надзвичайно вагомою в історико-культурному розвитку людства пам’‎яткою словесного мистецтва, зі священною книгою всіх віруючих мусульман - Кораном. Наше завдання - зрозуміти, в чому полягає специфіка створення та призначення Корану порівняно з Ведами та Біблією. Дослідити роль пророка Мухаммеда у створенні цієї книги. У загальних рисах ми ознайомимося з будовою Корану та простежимо спільні мотиви та ідеї, що знайшли своє втілення й у Корані, й у Біблії. Важливо також зрозуміти вплив Корану на розвиток літератури мусульманських країн та світового літературного процесу в цілому.

Перегляд відео «Таємниці Корану».

Бліцопитування на основі статті підручника про Коран як пам’‎ятку світової літератури та додаткової інформації, яку самостійно знайшли й опрацювали учні

Завдання для бліцзмагання:

- Що дослівно означає слово «коран»? (Читання, декламація. Коран - те, що читають (промовляють) вголос.)

- Для кого Коран є священною книгою? (Для мусульман.)

- Основи якої зі світових релігій викладено в Корані? (Ісламу.)

- Якою мовою написано Коран? (Арабською.)

- Коли з’‎явився Коран? (У першій половині VII століття.)

- Хто є автором Корану? (Мусульмани вважають автором самого Аллаха, Бога.)

- Чи знаєте ви інше лексичне значення слова «коран»? (Збирати, з'єднувати. Тоді Коран можна вважати зібранням Божих одкровень.)

- Як Коран з’‎явився на землі? (Божі одкровення були передані архангелом Джабраїлом (Гавриїлом) пророкові Мухаммеду.)

- Хто такий пророк Мухаммед? (Мухаммед ібн Абдаллаг народився в Мецці у родині бідняків (570-632 рр.)

- Що спонукало Мухаммеда до усамітнення і молитов? (Думки про несправедливість навколишнього світу, особливо його турбувала ворожнеча між арабами.)

- Коли вперше Мухаммеду було передано одкровення Аллаха? (У місяці Рамадані 610 року.)

- Чому мусульмани вважають Рамадан священним місяцем? (Саме тому, що в ньому розпочалося спілкування мусульман через Мухаммеда з Аллахом.)

- Чим іслам відрізняється від попередніх релігій арабів? (Іслам є релігією одного Бога, Аллаха, а попередні вірування, як і в інших народів, були язичницькими.)

- Як і чому було перейменовано місто Ясріб? (Ясріб було перейменовано на Медіну, що означає арабською мовою «місто пророка».)

- Чому Мухаммед переселився з Мекки до Ясріба? (Тому що жителі Мекки не сприймали його вчення про Аллаха.)

- Який обсяг Корану? (Приблизно 500 сторінок тексту.)

- Скільки сур входять до складу Корану? (До складу Корану входять 14розділів: 90 з них - «мекканські», 24 - «мединські».)

- Як називають розділи Корану? Що означає ця назва? (Розділи Корану називають сурами, що означає «кладка каменю в стіні». Пророк Мухаммед назвав їх так, вважаючи частинами величної будови - одкровення Аллаха.)

- Що означає вислів «канонізація Корану»? (Узаконеність.)

- З чого складаються сури? (З віршів.)

- Як по-іншому називаються вірші, з яких складаються сури? (Айятами. У перекладі «айят» означає «диво», «знамення».)

- Які жанрові особливості Корану вам відомі? (До складу Корану входять притчі, проповіді, релігійні обряди, звичаї та традиції.)

- Скажіть арабською назву першої сури Корану («Аль-Фатіха» - та, що відкриває книгу.)

- Яке значення має Коран. Коли до нього додається частка «аль»? («Найперший».)

- Які епітети часто вживають віруючі мусульмани поряд із назвою своєї священної книги? («Найшляхетніший», «премудрий», «преславний», «високошанований».)

- Чим є Коран для віруючих мусульман, як вони розуміють головний зміст священної книги? (Коран як священна книга ісламу є своєрідним збірником духовних законів, які регламентують бажаний Аллахові спосіб життя людини.)

Самостійна робота

(Після проведення бліцопитування та визначення переможців усім учням пропонується заповнити макет алгоритму. Записи, подані в дужках, учні мають доповнити самостійно. Макет роздається учням на окремих аркушах, що потім вклеюються до робочих зошитів, або як кліше пропонується на мультимедійній дошці.)

Коран (священна книга мусульман та пам’‎ятка світової літератури)

Мова (арабська)

Час створення (VII століття н.е.)

Релігія (іслам)

Склад (114 сур)

Ким були передані одкровення Аллаха (пророком Мухаммедом)

За змістом розділи Корану поділяються на: (релігійно-філософські, законодавчі, історико-культурні)

Головна ідея Корану - (жити за духовними законами, що їх заповів Аллах та передав людям пророк Мухаммед)

Головні герої Корану: (Аллах, його пророки, у Корані їх згадується 28)

Головні пророки: (Нух, Ібрагім, Муса, Іса (Ісус) та Мухаммед)

Порівняльне прочитання фрагментів Корану й Біблії

- Як ми зазначили раніше, у Корані знайшли відбиток релігійний, філософський, законодавчий, історичний, культурний досвід народів, що сповідують іслам.

- Для нас ця книга цікава передусім як пам’‎ятка словесного мистецтва, у якій утілилося філософське сприйняття світу та його літературно-культурна специфіка.

- Скажіть, з якої теми розпочинаються тексти практично всіх священних книг народів світу? (Це тема створення світу й усього сущого в ньому.)

- Ми пригадали міфологічні моделі створення світу різних народів, розглянули, як це питання висвітлюється у Ведах і Біблії. Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати світоглядну позицію арабо-мусульманських народів на проблему створення світу та порівняти її з утіленням ідеї створення світу у Біблії.

Учитель. Науковці вважають, що між Кораном і Біблією є багато аналогій. До прикладу, перетворення біблійних пророків на ісламських та виведення Боголюдини Ісуса Христа у Корані під іменем одного із пророків Аллаха - їси; ідея Страшного Суду

Створення світу за Біблією (з «Книги Буття)»

Створення світу за Кораном (Сура 78 «Вістка»)

Спочатку Бог створив небо і землю - створив світло і відділив його від темряви. Назвав світло днем, а темряву - ніччю. Перший день творення. Відділив твердь від води. Сушу назвав землею, а зібрання вод - морями. День другий. Створив зелень, траву, що сіє сім'я, дерево, що приносить плід. День третій. Творення небесних світил - зірок, сонця і місяця. День четвертий. Творення живності птахів, риб, тварин. День п’‎ятий. Створення земних тварів - звірів, скоту, усіх земних плазунів, людини за образом своїм і подобою як владику над усім, що було створено раніше. Бог створив чоловіка і жінку та повелів їм, як і звірам і птахам, рибам та плазунам, плодитись і розмножуватись, але при цьому бути господарями усього сущого на землі.

Починається «Вістка» запитанням: «Про що вони розпитують один одного?» - Про вістку велику, відносно якої немає між ними єдності. Але ні, вони дізнаються, і ще раз ні, вони дізнаються!» Від імені Аллаха оповідається, що ним було зроблено: - землю зроблено підстилкою, а гори - опорами; людей парами; сон людський як відпочинок; ніч як покров; а день - час життя; побудував над людьми сім твердей та палаючий світильник, дав воду в хмарах для проростання зерна, рослин і садів. Далі у «Вістці» йдеться про день розподілу (мається на увазі непорозуміння між людьми) та ті покарання, які очікують на людину, яка не вірить знаменням Аллаха, та винагороди для богобоязливих. Сказано також про день істини, у який кожен може повернутися до свого Господа.

Бог дав людині їжу та їжу усьому живому, що створив раніше. День шостий. Щодня творення бог оцінює й бачить, що все, що він створив, добре. «1 був вечір, і був ранок...»

Завершується Сура 78 своєрідним висновком: «Ми застерегли вас близьким покаранням у той день, коли людина побачить, що наробили її руки, й скаже невірний: «0, якби я був прахом!»

- Поміркуйте, в якій із священних книг - Біблії чи Корані - особисте право вибору людини є більш вільним? Обґрунтуйте. (Біблійні заповіді залишають людині більше свободи. Бог-Творець створив людину за своїм образом і подобою та дав право бути господарем усього сущого, раніше створеного Господом. У Корані ми бачимо своєрідний кодекс поведінки людини майже на всі випадки життя. Аллах («Ми») узяв на себе право й тягар вирішувати за людину та за все, що існує на землі. Бог тільки після будь-чого давав йому оцінку й казав: «Се добре!» Аллах же все, що створив, оцінює не з власних позицій, а наскільки це є «міцним», «щедрим», «заспокійливим» тощо. Головне для нього у творенні - це життя, Життя Людини.)

- Чи можна юдаїзм, християнство та іслам назвати монотеїстичними релігіями? Чому?

- Наведіть приклади з Біблії, де стверджується ідея «Бога єдиного». (Зі Старого Заповіту в історії Йосипа - віра героя в Бога Єдиного (не відступився від віри навіть на чужині), у проповідях Ісуса Христа лунає заклик вірити в Бога Єдиного, пастух Давид і його віра в Бога, що допомогла здолати велетня Голіафа тощо.)

III. Рефлексія.

Завдання. Скласти гроно «Коран».

IV. Домашнє завдання:

Повторити С. 10-35, підготуватися до контрольної роботи.