Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм) - І семестр

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм) - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розкрити чинники розвитку європейських літератур доби Просвітництва; знати художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називати їхні ознаки, представників; називати ключові ідеї Просвітництва; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи як індивідуально, так і в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: Просвітництво, просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм.

Міжпредметні зв'язки: історія.

Обладнання: підручник, портрети письменників-просвітників.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературне лото

Установіть відповідність між назвами жанрів літератури та їхнім визначенням.

а) роман

1. Ліричний вірш, утворений з чотирнадцяти рядків п’‎ятистопного або шестистопного ямба з перехресним римуванням

б) сонет

2. Невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному епізоді з життя одного (іноді кількох.) персонажа

в) повість

3. Один із жанрів ліро-епосу. Великий віршований твір, у якому порушують важливі проблеми минулого, сучасного чи майбутнього

г) оповідання

4. Епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням

Відповіді: а -5, б - 1, в -4, г - 2.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Після становлення в Західній Європі буржуазного суспільства панівною в культурі XVIII ст. стала віра в прогрес та всемогутність людського розуму. Для епохи Просвітництва характерним було раціоналістичне ставлення до світу, віра в здатність людини підкорити свої пристрасті і прагнення суспільному та моральному обов’‎язку. Просвітителі вірили, що саме за допомогою розуму, який безпосередньо пов’‎язували із прогресом, можна буде досягти абсолютного знання про людину та природу («Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта та «Робінзон Крузо» Д. Дефо).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Опрацювання статті підручника з теми, відповіді на запитання та виконання завдань

2. Робота з літературознавчим словничком

Просвітництво (др. пол. XVII — XVIII ст.) — це ідейний та інтелектуальний рух, що з’‎явився внаслідок боротьби буржуазії з феодалізмом та абсолютизмом і ґрунтувався на вірі в силу людського розуму та знань.

3. Робота з таблицею «Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва»

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва

Час і місце виникнення

Кінець XVII - початок XVIII ст. Ідеї Просвітництва розвиваються спочатку в Англії, потім вони поширюються у Франції, пізніше в Німеччині, Італії та в інших країнах

Причини виникнення

Криза старої феодальної системи і формування нових капіталістичних відносин. Буржуазна революція в Англії (1688-1689 pp.), Велика французька буржуазна революція (1789-1794 pp.)

Чим характеризується епоха

Епоха Просвітництва дала потужний поштовх освіті. Філософ Дені Дідро вважав своїм завданням узагальнити знання, які накопичили європейці на середину XVIII ст., у спеціальному словнику. Так з’‎явилася «Енциклопедія» (усього 35 томів.), яку писали упродовж 30 років такі видатні просвітителі, як Вольтер, Монтеск’‎є, Гольбах, Руссо та ін. Керували виданням математик Д’‎Аламбер та філософ Д. Дідро

Основні ідеї

Основні постулати Просвітництва були сформульовані англійським педагогом та філософом Джон Локком, який вважав, що всі люди від природи наділені природними правами, зокрема правом на життя, свободу і рівність. У реалізації своїх ідей просвітителі покладали надії на монархів, які мали встановити «розумний» порядок у державах. Неабияку роль у вихованні нової людини відігравали мистецтво і література

Головні завдання

Боротьба з феодалізмом, абсолютизмом, духівництвом

Головні герої епохи

Люди науки, мистецтва, державні діячі-реформатори

Художні

напрями

Просвітницький класицизм — розвивав основні формальні принципи класицизму, але ідейно спирався на засади Просвітництва, просвітницький реалізм — характеризувався правдивим відтворенням реалій життя і пропагуванням просвітницьких ідей; сентименталізм — домінування почуттів та загострено-емоційне ставлення до дійсності;

рококо — хитромудрі й витончені колізії у комедіях Бомарше, популярний жанр роману в листах, «галантні свята» і «пастуші сцени» у живопису, пасторалі в музиці — характерні ознаки «галантної епохи»

Представники

У літературі — Дж. Свіфт, Д. Дефо (Англія.), Монтеск’‎є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо (Франція.), Й. В. Ґете (Німеччина.); у живописі — В. Хогарт, Ж. Б. Грез; у музиці — Й. С. Бах; у скульптурі — Е. М. Фальконе та ін.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Сенкан»

Просвітництво.

Розумне, дидактичне.

Впливає, навчає, моралізує.

Культ досконалої природної людини.

Енциклопедія.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати статтю підручника, конспект.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про Дж. Свіфта.