ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й.В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й.В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВНЕВА ПІСНЯ» - ПРОСВІТНИЦТВО

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й.В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й.В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВНЕВА ПІСНЯ» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями вірш Ґете «Прометей», виокремити головні мотиви твору, схарактеризувати образ Прометея; розвивати аналітичне мислення, усне мовлення, творчі здібності, вміння працювати в парі; прищеплювати естетичний смак, інтерес до творчості Ґете.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати ідею твору Й. В. Ґете «Прометей», аналізувати мотиви вірша та образ Прометея в ньому; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), уміння вчитися впродовж життя (уміння постійно поповнювати словниковий запас; читати, використовуючи різні види читання (вибіркове); користуватися різними джерелами довідкової інформації (словником)).

Обладнання: підручник, тлумачні словники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнені таблиці «Порівняльний аналіз перекладів балади Й. В. Ґeme», обговорюють, який переклад твору, на їхній погляд, є найкращим.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Яких персонажів давньогрецьких міфів ви знаєте? Історія якого з них справила на вас найбільше враження? Чому?

2. Пригадайте та перекажіть міс}) про Прометея.

3. У якому творі давньогрецької літератури відображено події цього міфу?

4. Який епізод із життя титана представив Есхіл у трагедії «Прометей закутий»?

Слово вчителя

ПЛАН

1. Основні версії міфу про Прометея.

2. Образ Прометея в давньогрецькій літературі.

3. Образ Прометея в європейській літературі XVIII—XIX ст. Вірш Й. В. Ґете «Прометей» — тема уроку.

ІV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виразне читання твору

Учні по черзі виразно читають вірш Й. В. Ґeme «Прометей» (у перекладі М. Бажана).

Словникова робота

Учні працюють із тлумачними словниками: записують у зошити значення незнайомих їм слів, ужитих у перекладі вірша Й. В. Ґeme «Прометей».

Бесіда

1. Яке враження справив на вас твір?

2. У якій формі побудовано вірш? (У формі монологу Прометея.)

3. До кого звертається Прометей?

4. Чому, на вашу думку, поет обрав форму оповіді від особи Прометея?

5. Які мотиви міфу відтворені у вірші?

Словесне малювання

Як ви вважаєте, де та за яких обставин Прометей промовляє свій монолог до Зевса? Опишіть картину, яку ви уявили.

Виконання завдань (робота в парах)

1. Простежте, про що згадує Прометей, про що запитує, у чому звинувачує Зевса. Виділіть у його монолозі мікротеми. Установіть, як змінюється інтонація героя в різних частинах монологу. За результатами спостережень заповніть схему.

2. Запишіть, у чому сутність конфлікту між Прометеєм і Зевсом.

3. Схарактеризуйте образ Прометея у творі. Запишіть, які риси характеру та особливості вдачі героя постають із його монологу. Пари учнів презентують результати роботи, клас доповнює їхні відповіді.

Бесіда

1. Які почуття героя до богів і до людей передано у творі?

2. Які художні засоби використав перекладач Микола Бажан для відтворення почуттів героя?

3. Чому, на вашу думку, у вірші не використано риму?

4. Як ви розумієте останні рядки твору? У чому Прометей вбачає сенс життя?

5. Чому дослідники говорять про волелюбні мотиви вірша?

6. Які ще мотиви ви можете виділити у творі?

7. Визначте ідею твору.

Проблемні питання

1. Що нового вніс Й.В. Ґете в інтерпретацію образу Прометея?

2. Як ви вважаєте, що приваблювало поетів, письменників і драматургів, зокрема Ґете, в образі Прометея?

3. Чому образ титана став «вічним»?

Заключне слово вчителя

Творчість Ґете стала завершальним етапом німецького та європейського Просвітництва. У березні 1832 року, підбиваючи підсумки свого життєвого шляху, митець у листі до німецького філолога В. Гумбольдта писав: «Найвищий геній — той, хто в себе все вбирає, все вміє засвоїти, не зашкоджуючи власному призначенню...» Переймаючись проблемами тогочасної Німеччини, закладаючи основи національної німецької літератури, митець разом з тим писав про людину і світ у широкому, всесвітньому масштабі. Його хвилювали глобальні питання людства, він прагнув пізнати сутність загального буття, природи, мистецтва й відповідно до цього визначити місце та призначення особистості. За словами самого Ґете, «єдине, що нам слід робити, це заглиблюватися в самих себе». «Заглибленню» у світ і в людину письменник присвятив усе своє життя.

V. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’‎ять оду «До радості» Ф. Шиллера.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про естетичні погляди Ф. Шиллера.