ВСТУП. РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП. РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: допомогти учням пригадати вивчені жанри літератури, поглибити уявлення про літературні роди та жанри, узагальнити знання учнів за допомогою схеми; розвивати критичне й аналітичне мислення, усне мовлення, вміння працювати в парах і групах; прищеплювати любов до мистецтва слова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння давати визначення поняттю «жанр», називати жанри, які належать до різних родів (епосу, лірики, драми), а також міжродові утворення (балада, поема); ключові — спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом).

Обладнання: літературознавчі словники, підручник, портрет Вольтера.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Епіграф: Усі жанри мистецтва добрі, окрім нудного...

(Вольтер, французький філософ XVIII ст.)

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Згадайте, що таке літературний рід.

2. Які літературні роди ви знаєте? Які особливості мають твори цих родів?

3. Із творами яких жанрів ви знайомилися на уроках зарубіжної літератури?

4. Який жанр ви можете назвати улюбленим? Чому?

Конкурс літературознавців (робота в групах)

Учитель наводить визначення літературних жанрів, що їх учні вивчали в 5—8 класах. Учні називають жанри. Правильна відповідь зараховується тій групі, яка назвала її першою. У конкурсі перемагає група, яка дала більше правильних відповідей.

1. Один із основних жанрів народної творчості та жанр літератури. Епічний сюжетний художній твір про вигадані та фантастичні події. (Казка.)

2. Епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, за обсягом посідає проміжне місце між романом і оповіданням. (Повість.)

3. Ліро-епічний алегоричний короткий твір, переважно віршований. Складається з оповідної частини та висновку-повчання. (Байка.)

4. Великий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір. (Роман.)

5. Традиційний жанр японської лірики, трирядковий неримований вірш. (Хайку.)

6. Ліро-епічний віршований твір, у якому зображені значні події та яскраві характери, а розповідь про героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. (Поема.)

7. Жанр ліро-епічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним сюжетом. (Балада.)

8. Невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з напруженою дією і несподіваним фіналом. (Новела.)

9. Один із жанрів лірики меланхолійного, журливого змісту. (Елегія.)

10. Вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб. (Ода.)

11. Значний за обсягом твір епічного змісту, у якому відображено події, що мають вирішальне значення для багатьох поколінь. (Героїчний епос.)

12. Драматичний твір, де зображуються нерозв’‎язні моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя (героїв). (Трагедія.)

13. Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’‎ятистопного або шестистопного ямба. (Сонет.)

14. Драматичний твір, у якому автор засобами гумору та сатири виявляє смішне в навколишній дійсності чи людині. (Комедія.)

15. Алегоричний фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру. (Притча.)

Слово вчителя

Ще в давні часи сформувалися три роди літератури — епос, лірика і драма. У межах кожного роду розвинулися певні жанри: в епосі це роман, повість, оповідання, новела та деякі інші; у ліриці — ода, гімн, елегія, сонет та ін.; у драмі — трагедія, комедія, фарс та ін. Крім того існують міжродові жанри — ліро-епічні. До них належать балада, поема.

У 9 класі ви прочитаєте твори відомих вам жанрів і простежите, як знайомі жанрові форми наповнюються новим змістом залежно від того, коли їх було створено, які вподобання та погляди мали автори.

А сьогодні на уроці ми докладно розглянемо, які існують жанри, з’‎ясуємо, яку специфіку вони мають у національних літературах.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемні питання

1. Що таке жанр?

2. Як ви гадаєте, чому ще в давніх літературах виникали твори, що належать до різних жанрів?

Слово вчителя

Під час розповіді вчителя учні записують визначення поняття «літературний жанр».

Робота з підручником

Опрацювання матеріалу підручника за темою уроку (за бажанням учителя).

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Бесіда

1. Дайте визначення поняттю «жанр».

2. Як пов’‎язані між собою поняття «рід літератури» і «літературний жанр»?

3. Поясніть, як змінюються та розвиваються жанри, на прикладі жанру літературної казки (на матеріалі вивчених на уроках літератури казок). Розкажіть, як змінювались тематика та проблематика, будова творів.

4. Наведіть приклади творів, які мають ознаки різних жанрів. Як ви вважаєте, чому в літературі відбувається змішування жанрів?

Виконання завдання (робота в парах)

image1Заповніть схему «Роди та жанри літератури».

 

Учитель перевіряє схеми учнів.

Робота з епіграфом

1. Як ви розумієте слова Вольтера, що стали епіграфом до уроку?

2. Чому, на вашу думку, епіграфом до уроку обрано саме цей вислів?

3. Чи згодні ви з думкою мислителя? Аргументуйте свою відповідь.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Користуючись літературознавчим словником та мережею Інтернет, підготувати стисле повідомлення (5—7 речень) про історію виникнення та розвитку будь-якого жанру (на вибір).