ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІРШОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРУ - РОМАНТИЗМ

ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІРШОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРУ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями жанрові особливості твору Дж. Байрона, особливості віршової організації твору, розкрити зміст його назви; розвивати аналітичне мислення, літературознавчу компетентність, уміння працювати в парі; прищеплювати інтерес до літератури романтизму, творчості Дж. Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти жанрові ознаки поеми, особливості віршової організації твору, висловлювати думки щодо змісту назви поеми; ключові— спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння чітко формулювати визначення і будувати гіпотези; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)).

Обладнання: текст першої пісні поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» в перекладі П. Куліша, картки з визначенням поняття «станси», планом аналізу ритмічної будови поетичного твору та текстом третьої строфи першої пісні поеми в оригіналі та в українському перекладі (одна на парту), тлумачні й англійсько-українські словники.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують та обговорюють письмові коментарі до вислову Дж. Байрона з відповіддю на проблемне питання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Пригадайте, твори яких жанрів відносять до епічних.

2. Дайте визначення поняттю «поема».

3. Який твір у жанрі епічної поеми ви вивчали або читали самостійно?

Слово вчителя

Завдяки твору американського класика Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» вам знайомий жанр епічної поеми. Епічна поема зображує визначні події в житті людства, народу або великої соціальної групи. У літературі романтизму найпоширенішим був жанр ліро-епічної поеми — віршованого твору великої форми, що поєднує ліричні та епічні елементи. Цей жанр якнайкраще втілював ідейно-художні принципи романтичного світовідчуття. Вільна композиція поеми давала змогу змалювати картини реального життя, відтворити внутрішній світ особистості, увести в текст різноманітні за темами авторські відступи. Поема була улюбленим жанром Дж. Байрона.

На уроці ми розглянемо, які художні ознаки цього жанру має твір «Паломництво Чайльд Гарольда», а також проаналізуємо деякі інші особливості поеми.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. У ліро-епічних творах, як зрозуміло з їхньої назви, поєднуються ліричне та епічне начала. У чому втілено епічне начало поеми Дж. Байрона?(Епічне начало твору пов’‎язане з картинами життя народів півдня Європи, з образами їх представників, які виборюють свою свободу, з історією життя Чайльд Гарольда.)

2. Що зумовлює розвиток ліричної лінії твору?(Лірична лінія поеми представлена роздумами героя і автора про події тогочасного суспільного і політичного життя, пов’‎язана з зображенням внутрішнього світу Чайльд Гарольда.)

3. До головних ознак ліро-епічної поеми належать наявність розгорнутого сюжету, масштабність зображуваних явищ і проблем, розвиток образу ліричного героя. Які з цих ознак властиві твору Дж. Байрона?

4. Байрона вважають творцем жанру ліро-епічної романтичної поеми. Як ви гадаєте, чим романтична поема, зокрема твір про Чайльд Гарольда, відрізняється від просто поеми? Пояснення вчителя. Романтична поема втілює особливості романтичного світосприйняття. Дія творів цього жанру зазвичай відбувається в далеких екзотичних країнах, а героєм є людина з незвичайною долею. У багатьох романтичних поемах зіставляються реальний і уявний світи. Автори таких поем активно використовують прийом контрасту. Наприклад, у «Паломництві Чайльд Гарольда» краса розкішної південної природи, духовна велич простих людей Іспанії та інших країн протиставляються злиденності, лицемірству та бездушності англійського суспільства.

Виконання завдань

1. За результатами обговорення запишіть визначення поняття «ліро-епічна поема», ознаки цього жанру у творі Байрона.

2. До тексту першої частини поеми увійшли два твори інших жанрів — прощальна пісня Чайльд Гарольда і станси «До Інези». Прочитайте на картках визначення понять «пісня» та «станси». Назвіть жанрові ознаки пісні та стансів у зазначених уривках поеми.

3. Чому, на вашу думку, Байрон назвав частини поеми піснями (в англійському оригіналі — словом canto, що означає пісню як частину поеми).

Пояснення вчителя. Називати епічні поеми або їхні частини піснями — це давня літературна традиція. Піснями називають частини творів Гомера «Іліада» і «Одіссея», епічна поема американського класика Генрі Лонгфелло називається «Пісня про Гайавату». Імовірно, Байрон дотримувався цієї традиції. До речі, частини інших його поем, наприклад «Корсара», теж названо піснями.

Слово вчителя

Під час розповіді вчителя учні записують поняття «строфа», «спенсерова строфа».

Поема Дж. Байрона має цікаву строфічну організацію.

Строфа (від грец. strophe«поворот») — поєднання рядків у вірші, що мають певну метричну, ритмічну, інтонаційно-синтаксичну будову, схему римування.

Строфи можуть складатися з двох, трьох, чотирьох і т. д. рядків. Байрон використав строфу з дев’‎яти рядків під назвою «спенсерова строфа», введену представником англійського Відродження, поетом Едмундом Спенсером (1552—1599). Спенсерова строфа містить вісім віршів п’‎ятистопного і один — шестистопного ямба з трьома римами, розташованими за схемою АВАВ ВСВСС.

Байрон обрав спенсерову строфу, тому що вона, на його думку, дозволяє виразити найрізноманітніші почуття і думки, відзначається гнучкістю, здатністю передавати найтонші інтонаційні відтінки.

Слід зазначити, що перекладач Пантелеймон Куліш одним із перших серед українських письменників використав цю поетичну форму в оригінальній творчості (в поемі «Магомет і Хадиза»).

Виконання завдання (робота в парі)

Проаналізуйте ритмічну будову третьої строфи першої пісні оригінального тексту поеми за поданим планом. Зробіть висновок: чи відповідає вона ознакам спенсерової строфи? Так само проаналізуйте цю строфу в перекладі П. Куліша. Порівняйте переклад з оригіналом, зробіть висновки.

Пари учнів презентують результати роботи.

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Проблемні питання

1. Як ви вважаєте, чому Байрон побудував поему як опис мандрів героя?

2. Як ви розумієте слово «паломництво»? Чому, на вашу думку, поема має назву «Паломництво Чайльд Гарольда»?

Пояснення вчителя. Англійське слово pilgrimage багатозначне: воно перекладається як «паломництво», «мандрівка» або «життєвий шлях». Таким чином, назва поеми не тільки асоціюється з релігійним паломництвом до святих місць, а й показує, що у творі зображено складний життєвий шлях сучасної людини.

3. Які особливості романтичного світосприйняття відобразились у творі?

4. Чим поема Дж. Байрона цікава сучасному читачеві?

Заключне слово вчителя

Джордж Байрон виступив як художник-новатор, творець нового літературного жанру — ліро-епічної романтичної поеми. В образі Чайльд Гарольда Байрон зробив велике художнє узагальнення. Гарольд постає героєм свого часу, людиною, яка мислить і страждає. Цей образ вплинув на багатьох героїв літератури XIX століття.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Г. Гейне та Дж. Байрона.