ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ МАЗЕПИ РИС БАЙРОНІЧНОГО ГЕРОЯ - РОМАНТИЗМ

ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ МАЗЕПИ РИС БАЙРОНІЧНОГО ГЕРОЯ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями образ Мазепи в поемі Дж. Байрона, виявити в ньому риси байронічного героя, сформулювати ідею твору, порівняти образи Мазепи в поемах Дж. Байрона і В. Гюго; розвивати навички аналізу ліричного твору, аналітичне мислення, вміння працювати в парі, узагальнювати, порівнювати; прищеплювати естетичний смак, виховувати інтерес до історії України.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ Мазепи в поемі Дж. Байрона, називати засоби його творення, втілені в образі риси байронічного героя, розкривати ідею твору; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння чітко формулювати визначення).

Обладнання: підручник, картки з текстом поеми В. Гюго «Мазепа» (одна на парту), портрет В. Гюго.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Центральним образом поеми Дж. Байрона є Іван Мазепа, на що прозоро вказує назва твору. Ми вже з’‎ясували, що цей образ має деякі спільні риси з реальним гетьманом, але під час його створення поет більше спирався на легенду, що привабила його як романтика. Яким поет побачив свого героя? Як до нього ставиться? Які риси байронічного типу втілює Мазепа? Ми дамо відповіді на ці питання впродовж уроку.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. У які періоди життя автор зображує Мазепу?

2. Які риси характеру Мазепи підкреслив Байрон?

3. Як юнак Мазепа поводиться під час бігу коня? Чи втрачає він самовладання?

4. Із яким почуттям старий Мазепа згадує кохану Терезу?

5. Як у творі змальовано Терезу?

6. Яким зображено героя в юності та на схилі життя? Що він втрачає і що зберігає у своїй душі?

7. Чи можна визначити авторське ставлення до героя? Яке воно? Чи можна сказати, що Байрон ідеалізує свого героя?

8. Назвіть засоби творення характеру літературного героя.

9. Які з названих засобів використав у поемі Байрон? (Основний засіб розкриття психології герояце монолог-сповідь.)

10. Що саме цікавить Байрона в монолозі Мазепи: події з його минулого чи його внутрішнє життя — думки, почуття, сподівання?

11. Пригадайте, що означає поняття «байронічний герой».

12. Які риси байронічного героя втілено в образі Мазепи?

Перевірка домашнього завдання

Учень презентує складений удома план характеристики образу Мазепи.

Клас корегує його.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдань (робота в парах)

1. Використовуючи план, складіть письмову характеристику Мазепи.

2. Спираючись на результати обговорення в класі, запишіть риси байронічного героя в образі Мазепи.

Учні презентують виконані завдання.

Проблемні питання

1. Яку ідею розкрив Байрон за допомогою образу Мазепи? Сформулюйте і запишіть її.

2. У 1828 році представник французького романтизму Віктор Гюго, натхненний поемою Байрона, написав власний твір під такою самою назвою — «Мазепа». За епіграф він узяв перший рядок X строфи твору Байрона: «Away! Away!» («Вперед! Вперед!»). Виразно прочитайте поему Гюго. Порівняйте твори двох романтиків. Що в них спільне? Чим вони відрізняються?

Словесне малювання

Уявіть, що ви поет і можете написати продовження поеми «Мазепа». Які події ви зобразили б, про долю яких героїв поеми розповіли?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Г. Гейне та Дж. Байрона.