ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями тематику ліричних відступів у романі, схарактеризувати образ автора, визначити його роль, з'ясувати, в чому полягає «енциклопедичність» твору, ознайомити з поняттям «онєгінська строфа», визначити віршовий розмір твору; розвивати навички аналізу художнього тексту, критичне мислення, усне мовлення, вміння узагальнювати, формулювати та аргументувати власну думку; прищеплювати естетичний смак, інтерес до творчості Пушкіна.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ автора в романі «Євгеній Онєгін», обґрунтовувати думку про енциклопедичний характер твору, визначати особливості ритмічної організації строф роману; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)).

Обладнання: повний текст роману О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», тлумачні словники.

Тип уроку: комбінований урок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

На минулому уроці ми розглянули образи центральних героїв роману «Євгеній Онєгін»: самого Онєгіна, Володимира Ленського, Тетяни Ларіної. У творі є ще одна дійова особа, яка не має імені, але голос якої чутно від початку до фіналу. Це автор. Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати його характер та погляди, оцінити роль авторських відступів у романі, а також обговоримо деякі художні особливості пушкінського твору.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перевірка домашнього завдання

Учні розповідають, які теми розкрито в ліричних відступах, ілюструють розповідь цитатами з тексту. Клас заповнює таблицю «Тематика ліричних відступів у романі «Євгеній Онєгін».

ТЕМАТИКА ЛІРИЧНИХ ВІДСТУПІВ У РОМАНІ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

Глава роману

Теми ліричних відступів

   

Бесіда

1. Яким ви уявляєте автора твору?

2. Що можна дізнатися про характер автора, його погляди на життя з численних ліричних відступів?

3. Чи пов’‎язані ліричні відступи з сюжетом твору?

4. Як автор оцінює своїх героїв, які відносини пов’‎язують його з ними?

5. Чи можна сказати, що автор втручається в життя героїв?

6. Зробіть висновок: яка роль образу автора в романі?

Слово вчителя

Учитель розповідає про образ автора в романі «Євгеній Онєгін» та широту охоплення дійсності, що дозволила критикові В. Бєлінському назвати твір «енциклопедією російського життя».

Виконання завдання

Доведіть, що В. Г. Бєлінський мав рацію, коли називав роман «Євгеній Онєгін» «енциклопедією російського життя». Про які сфери життя людини першої половини XIX ст. дізнається з роману сучасний читач?

Слово вчителя

Образ автора і широта охоплення дійсності — не єдині прояви новаторства Пушкіна в романі. У творі втілилось новаторське ставлення поета до художнього слова: він увесь час перемикає інтонацію, змішує стилі, зрівнює «високі» й «низькі» слова. В оригінальному тексті поєднано безліч стилів — від високого книжного до народного розмовного. У перших главах часто трапляються архаїзми і старослов’‎янізми. Пушкін використовує їх, щоб надати мові піднесеного, урочистого звучання. Активне вживання міфологічних імен (Зевс, Еол, Терпсихора, Діана тощо) — це данина традиціям класицизму. В останніх главах така лексика майже зникає. У діалогах Онєгіна і Ленського представлено живе розмовне мовлення освічених дворян. Зображуючи селян, Пушкін використовує народну просту мову.

Виконання завдання (робота в порах)

Знайдіть і запишіть приклади (4—5) слів із різних стилістичних груп лексики, які використав перекладач твору.

Слово вчителя

Під час розповіді вчителя учні записують визначення поняття «онегінська строфа».

Завершуючи аналіз пушкінського роману, слід сказати про його строфічну організацію. «Євгеній Онєгін» написаний так званою онєгінською строфою.

Онегінська строфа — вид строфи, який використав Пушкін у романі «Євгеній Онєгін». Вона складається з 14 рядків і має таку структуру: перший чотиривірш із перехресним римуванням (абаб), другий чотиривірш із парним римуванням (вегг), третій чотиривірш із кільцевою (оповитою) римою (deed), два останні рядки римуються (жж).

Така складна побудова робить онегінську строфу надзвичайно гнучкою і зручною для передання різних відтінків думки, інтонаційних ходів.

Виконання завдання

Складіть схему римування будь-якої строфи роману. Визначте віршовий розмір та кількість стоп. (Пушкін використав чотиристопний ямб.)

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Прийом «Мікрофон»

Роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» розповідає про далекі часи й актуальні для них проблеми, які зараз більшості людей складно зрозуміти без пояснення. Однак його продовжують читати для власного задоволення, вивчати в школах. Чим, на вашу думку, твір цікавий сучасному читачеві?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю О. С. Пушкіна.