КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3. ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3. ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Творчість О.С. Пушкіна»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Як у літературознавстві називається період життя О.С. Пушкіна, коли молодого поета вислали з Петербурга в Україну за волелюбні вірші?

А Опальний період;

Б провінційний період;

В українське заслання;

Г південне заслання.

Відповідь: Г.

2. До якої тематичної групи лірики належить вірш О.С. Пушкіна «Я вас кохав...»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В пейзажна лірика;

Г філософська лірика.

Відповідь: Б.

3. Тему якого твору розробив О.С. Пушкін у вірші «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Оди Горація;

Б сонета В. Шекспіра;

В сатири Ювенала;

Г вірша Дж. Байрона.

Відповідь: А.

4. Ознаки яких художніх напрямів поєднуються в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»?

А Класицизму та романтизму;

Б романтизму та реалізму;

В класицизму та реалізму;

Г сентименталізму та романтизму.

Відповідь: Б.

5. Скільки глав у романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (без урахування уривків з подорожі Онєгіна)?

А Сім;

Б вісім;

В дев’‎ять;

Г десять.

Відповідь: Б.

6. З чого починається роман «Євгеній Онєгін»?

А 3 портрета Тетяни;

Б з епізоду святкування іменин Тетяни;

В з роздумів Онєгіна про необхідність розважати хворого дядька;

Г з опису подорожі Онєгіна.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній Онєгін» і їхніми іменами.

1. Не міг він, хоч і як ми вчили,

Хорей од ямба відрізнить.

2. Слухняна завжди, непримхлива,

Весела завжди, як весна,

Як сни поетові, правдива,

Як поцілунок, чарівна...

3. Красунь, стрункий, як очерет,

Поклонник Канта і поет.

А Ольга Ларіна

Б Євгеній Онєгін

В Тетяна Ларіна

Г Володимир Ленський

Відповідь: 1Б, 2А, ЗГ.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній повчає Тетяну та зізнається, що «не створений для раю»

Б Євгеній приїжджає до села і потрапляє на похорон дядька

В Володимир Ленський і Євгеній б’‎ються на дуелі

Г Володимир Ленський везе Євгенія знайомитися з Ларіними

Відповідь: 1Б, 2Г, ЗА, 4В.

9. Запишіть особливості «онєгінської строфи».

Відповідь: 1) загальна кількість рядків у строфі14; 2) рядки римуються між собою за схемою абаб (перехресне римування ), ввгг (парне римування), дeeд (кільцева рима), жж (парна рима).

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману «Євгеній Онегін» і виконайте завдання 10, 11.

Печальна, дика, мовчазлива,

Неначе сарна полохлива,

Вона росла в сім’‎ї своїй,

Немовби зовсім у чужій.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні засоби, які тут використав поет.

Відповідь:в уривку йдеться про Тетяну Ларіну. Автор використав епітети («печальна, дика, мовчазлива», «полохлива»), порівняння («неначе сарна» ), інверсію («сарна полохлива» ).

11. Стисло схарактеризуйте героїню, про яку йдеться в уривку.

Відповідь:Тетяна має піднесено-романтичну душу, здатна на сміливі вчинки (першою зізналася в почуттях до коханого), поводиться з гідністю (реакція на відмову Онєгіна), дотримується своїх принципів та ідеалів незалежно від обставин (лишилася вірною чоловікові попри кохання до Онєгіна; ставши світською панною, не відірвалася від рідних коренів, зберегла своє моральне обличчя).

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Над чим мене змусили замислитися вірші О. С. Пушкіна.

Б Проблеми людських взаємин у романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онегін»: чи актуальні вони сьогодні?

Варіант II

Початковий рівень

1. У якому українському місті О.С. Пушкін прожив тривалий час, перебуваючи на засланні?

А У Полтаві;

Б в Одесі;

В в Харкові;

Г в Чернігові.

Відповідь: Б.

2. Який жанр вірша О.С. Пушкіна «До А.П. Керн» («Я пам'ятаю мить чудову...»)?

А Ода;

Б віршоване послання;

В елегія;

Г сатира.

Відповідь: Б.

3. До якої тематичної групи лірики належить вірш О.С. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г пейзажна лірика.

Відповідь: В.

4. Що поет ставить собі в заслугу у вірші «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Плекання добрих почуттів, звеличення свободи;

Б утвердження реалізму в російській літературі;

В виховання монарха та вищої знаті за допомогою слова;

Г формування в суспільстві поваги до літературної праці.

Відповідь: А.

5. Яка цитата є епіграфом до роману «Євгеній Онєгін»?

А Із поеми Дж. Байрона «Дон Жуан»;

Б із роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»;

В із байки І. А. Крилова «Лебідь, рак та щука»;

Г із приватного листа.

Відповідь: Г.

6.У чому головний герой роману «Євгеній Онєгін» «був справжній геній»?

А В одурюванні людей;

Б у філософії та літературі;

В у «науці милування»;

Г у стрільбі з пістолета.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній Онєгін» і їхніми іменами.

1. Він серцем був невіглас милий,

Ще марева його манили,

І полонили юний ум

Нові для нього блиск і шум.

2. Спізнала досвідом великим,

Як волю взять над чоловіком

Та самовладне управлять,

І стала жити-поживать...

3. Він по-французьки, як годиться,

Міг розмовляти і писать,

Мазурку легко танцювать,

Умів незмушено вклониться...

А Володимир Ленський

Б Тетяна Ларіна

В Євгеній Онєгін

Г мати Ольги і Тетяни

Відповідь: 1А, 2Г, ЗВ.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній Онєгін знайомиться з Володимиром Ленським

Б Тетяну везуть на ярмарок наречених до Москви

В Євгеній і Володимир їдуть на іменини Тетяни

Г Тетяна Ларіна пише листа Євгенію

Відповідь: 1А, 2Г, ЗВ, 4Б.

9. Запишіть особливості жанру роману у віршах.

Відповідь:1) великий обсяг; 2) поєднання ознак роману як епічного жанру (широке, багатопланове зображення життя гербів і суспільства) з віршованою формою; 3) важлива роль образу автора.

Достатній рівень

Прочитайте уривок з роману «Євгеній Онєгін» і виконайте завдання 10, 11.

Вони зійшлися. Тьма і промінь,

Пісні і проза, лід і пломінь

Ховають більше схожих рис...

10.Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні прийоми, які тут використав поет.

Відповідь:в уривку йдеться про Євгенія Онєгіна та Володимира Ленського. Для їхньої характеристики використано порівняння (герої порівнюються з тьмою і променем, піснею і прозою, льодом і пломенем) і протиставлення (антитеза «тьма і промінь, пісні і проза, лід і пломінь»).

11.Стисло запишіть, чому герої, про яких ідеться в уривку, знайшли спільну мову.

Відповідь:хоча Ленськийюний мрійник, а Онєгінуже зріла людина, розчарована в житті, між ними багато спільного. Обидва герої в селі мають репутацію вільнодумців; крім, того їх об’‎єднує зневага до світського життя.

Високий рівень

12.Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Покликання поета і призначення поезії в розумінні О. С. Пушкіна.

Б Мій улюблений персонаж у романі «Євгеній Онєгін».

III. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися виразно читати вірші М. Ю. Лермонтова «Сосна», «І нудно, і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...». Вірш «На дорогу йду я в самотині...» вивчити напам’‎ять.

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про М. Ю. Лермонтова.

Випереджувальне завдання до уроку №36. Читати повністю роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».