ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттями «філософсько-психологічний роман», «психологічний портрет», проаналізувати особливості жанру філософсько-психологічного роману на прикладі твору Лермонтова, виявити в ньому ознаки романтизму та реалізму, розкрити художнє новаторство письменника; розвивати літературознавчі компетентності, аналітичні здібності, вміння узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М.Ю. Лермонтова. Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти художні особливості твору «Герой нашого часу», визначати поняття «філософсько-психологічний роман», називати ознаки цього жанру на прикладі твору Лермонтова, розповідати про поєднання романтичних та реалістичних тенденцій у творі; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове)).

Обладнання: повний текст роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнену таблицю «Печорін у взаєминах із другорядними персонажами роману». Клас доповнює їхні відповіді.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Сучасник Лермонтова, поет Євген Баратинський в одному з листів зазначив: «Усі романісти минулого не задовольняють нашого часу... Одні виражають лише фізичні явища людської природи, інші бачать лише її духовність. Треба поєднати обидва роди в одному». У романі «Герой нашого часу» Лермонтов геніально втілив віяння часу. Його твір піднімає важливі філософські питання, представляє людську природу в нерозривній єдності фізичного і духовного начал. Така незвичайна широта і глибина змісту потребувала нової жанрової форми. На цьому уроці ми розглянемо жанрові ознаки роману Лермонтова, а також проаналізуємо деякі інші художні особливості твору.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемні питання

1. Назвіть філософські, суспільні, моральні проблеми, яких торкалися у своїй творчості попередники та сучасники Лермонтова — Дж. Байрон, Г. Гейне, О.С. Пушкін.

2. Поясніть, чому Лермонтов обрав для роману саме такий заголовок.

3. На які проблеми, підняті у творі, вказує назва «Герой нашого часу»?

4. Запишіть, які ще проблеми розкрито в романі.

5. Які з цих проблем цікавили й інших митців першої половини XIX століття? Наведіть приклади їх розкриття у творах різних авторів.

6. Проблематика роману зумовила його жанрову специфіку. Дослідники відносять твір Лермонтова до жанру філософсько-психологічного роману. Спробуйте самостійно сформулювати визначення поняття «філософсько-психологічний роман». Запишіть його.

Філософсько-психологічний роман — великий епічний твір, у якому увага до внутрішнього світу особистості поєднується зі спробами розв'язати складні філософські проблеми (сенсу життя, призначення людини, добра і зла тощо).

7. Які ознаки жанру філософсько-психологічного роману має твір Лермонтова? Запишіть їх.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — психологічний роман, тому що предметом зображення в ньому є внутрішній світ Печоріна. Для розкриття психології героя Лермонтов використовує різні художні прийоми: портрет, опис учинків, зображення взаємин з іншими людьми, щоденникові записи героя, психологічний пейзаж, коли душевний стан героя зображується через його сприйняття навколишнього світу. Філософський зміст роману — це передусім розкриття питань людського існування: що таке людина, від чого залежить її життя, в чому його мета, чи можливе в ньому щастя.

«Герой нашого часу» став першим у російській літературі філософсько-психологічним романом. Його автор шукав власний шлях, спираючись на досвід О. С. Пушкіна і західноєвропейські літературні традиції.

8. Твір Лермонтова вважають не тільки першим російським філософсько-психологічним романом, а й першим реалістичним романом у прозі. Проте в ньому ще відчутно вплив романтизму. Які ознаки романтизму в романі «Герой нашого часу» ви можете назвати? (Увага до внутрішнього життя людини, загадковість героя (читач нічого не знає про його минуле), винятковість його натури і багатьох життєвих ситуацій, екзотичне місце дії твору (Кавказ).)

9. Назвіть ознаки реалістичного твору, властиві роману «Герой нашого часу.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — реалістичний у своїй основі твір. Реалістичні тенденції в романі пов’‎язані з об’‎єктивністю авторської позиції стосовно героя: автор віддалений від свого персонажа. У передмові до твору Лермонтов підкреслює відстань між собою і героєм: «...інші дуже тонко помічали, що автор намалював свій портрет і портрети своїх знайомих... Старий і нікчемний жарт!»

Реалізм роману полягає також у розкритті найважливіших проблем сучасності, створенні образу «героя часу» — типового представника доби, «зайвої людини», у прагненні автора з психологічною точністю пояснити особливості характеру героя, пов’‎язавши їх з умовами навколишнього життя. Відносини особистості і суспільства відтворено в романі в усій їхній складності та суперечливості.

Виконання завдання (робота в порах)

Заповніть таблицю.

ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ ТА РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Ознаки романтизму

Ознаки реалізму

   

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

Бесіда

1. Лермонтов першим у російській прозі використав психологічний портрет, який через зовнішність героя розкриває його внутрішній світ. Наведіть приклади використання психологічного портрета в романі.

2. Дослідники говорять про стислість, лаконізм мови роману, його надзвичайну змістову насиченість. Чи згодні ви з їхньою думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Лермонтов — майстер художньої деталі. Що називають художньою деталлю?

4. Наведіть приклади використання художніх деталей у тексті. Яку роль вони відіграють?

5. Знайдіть і виразно прочитайте описи картин природи у творі. Чи можна стверджувати, що Лермонтов використав пейзаж лише як фон для подій?

6. Як ви оцінюєте майстерність Лермонтова-прозаїка? Поясніть свою думку.

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Прийом «Мікрофон»

1. Чи допоміг вам цей урок краще зрозуміти роман Лермонтова? Як саме?

2. Чим «Герой нашого часу» може зацікавити сучасних читачів?

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю М.Ю. Лермонтова.