ДИНАМІКА ОБРАЗУ ЕЛІЗИ ДУЛІТЛ У П'ЄСІ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

ДИНАМІКА ОБРАЗУ ЕЛІЗИ ДУЛІТЛ У П'ЄСІ ДЖ.Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ. КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: схарактеризувати з учнями образ Елізи Дулітл, простежити його динаміку, виявити авторське ставлення до героїні, засоби створення її образу; розвивати вміння аналізувати образну систему драматичного твору, критичне мислення, усне мовлення, вміння узагальнювати й робити висновки; сприяти вихованню високих моральних якостей, поваги до людської гідності.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ героїні твору Б. Шоу, пояснювати мотиви її вчинків, давати їм власну оцінку, розкривати авторське ставлення до Елізи; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити факти, висловлювати думки, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння дотримуватися норм української літературної мови).

Обладнання: тлумачні словники, повний текст драми Б. Шоу «Пігмаліон».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У п’‎єсі Б. Шоу на наших очах відбувається чудесне перетворення дівчини з поганими манерами та жахливою вимовою на стриману, вишукану леді з бездоганною англійською. Які засоби використав драматург, щоб показати складний процес внутрішньої еволюції особистості? Чи можна повністю змінити внутрішнє життя людини, її світогляд, призвичаївши її просто розмовляти

правильною літературною мовою? Спробуємо дати відповідь на ці питання сьогодні на уроці.

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

 IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

Під час бесіди учні використовують дібрані вдома цитати, заповнюють блоки схеми «Динаміка образу Елізи Дулітл».

ДИНАМІКА ОБРАЗУ ЕЛІЗИ ДУЛІТЛ

1. За яких обставин Еліза вперше з’‎являється перед читачем (глядачем)? Яке враження вона справила на вас на початку дії?

2. Виразно прочитайте портрет дівчини. Як він характеризує соціальне положення героїні та її особистість?

3. Чи можна за описом зовнішності квіткарки зрозуміти авторське ставлення до неї? Аргументуйте свою відповідь.

4. Які риси характеру Елізи виявляються у сцені під портиком церкви?

5. Схарактеризуйте мову героїні в першій дії. (Мова героїні не відповідає літературним нормам. Читачеві стає зрозуміло, що дівчина малоосвічена, неначитана, не вміє стежити за вимовою.)

6. За допомогою яких засобів перекладач передав особливості мови Елізи? (Перекладач використав розмовні слова, діалектизми, передав на письмі неправильну вимову (хвартук, Хреді, тротувар, тіки, нічо’‎ не ска’‎еш, це ж тра’‎, лучче, осьо), пересипав репліки дівчини численними вигуками (oй, га, ну, тю). Мова героїні дуже емоційнау тексті це передано за допомогою окличних речень: «Заступіця за мене! Я ж порядна дівчина! Я ж тіки попросила, шоб він букета купив!»)

7. Чи згодні ви зі словами професора: «Особа, що видає такі огидні й бридкі звуки, не має ніяких прав: ані десь бути, ані взагалі існувати»? Аргументуйте свою позицію.

8. За результатами обговорення заповніть перший блок схеми.

9. Якою постає Еліза у другій дії? Зачитайте її портрет.

10. Як дівчина поводиться під час розмови з Гіґінсом? Які риси її характеру розкриваються у сцені в кабінеті професора?

11. Про що свідчить намір Елізи навчитися «балакать по-правильному»?

12.Чому дівчина під час розмови кілька разів обурювалася і намагалася піти геть? Як це її характеризує?

13.Зробіть висновок: що ми дізнаємося з другої дії про моральні принципи героїні, її ставлення до себе та до життя?

14.Заповніть другий блок схеми.

15.Якою ми бачимо Елізу в третій дії, у місіс Гіґінс? Що змінилося в поведінці дівчини, її манері розмовляти, ставленні до себе та інших?

16.Що в дівчині видає її просте походження та відсутність гарного виховання?

17.Якою постає героїня на посольському прийомі?

18.Зачитайте останню репліку Елізи у третій дії. Про які особливості світосприйняття героїні свідчать її слова?

19.Заповніть третій блок схеми.

20.Які риси характеру Елізи виявляються в її напруженому діалозі з Гіґінсом у четвертій дії?

21.Що пригнічує і тривожить дівчину? Які внутрішні зміни виявляються в її поведінці?

22.Прокоментуйте сцену, коли Еліза шукає в каміні перстень, який викинув туди Гіґінс. Про що свідчить цей вчинок героїні?

23.Заповніть четвертий блок схеми.

24.Як тримається Еліза перед професором у п’‎ятій дії?

25.Чим Еліза дорікає Гіґінсові? Чи вважаєте ви її звинувачення справедливими?

26. Деякі дослідники творчості Б. Шоу стверджують, що п’‎ята дія нічого не додає до розуміння характеру Елізи. Чи згодні ви з цією думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

27. Заповніть останній блок схеми.

28. Зробіть висновок: які етапи внутрішнього і зовнішнього розвитку пройшла героїня п’‎єси? Що в нової Елізи залишилося від бідної квіткарки?

29. Яке враження на вас справило перевтілення героїні?

30. Яку роль у розвитку образу Елізи відіграє післямова до твору?

31. Як Б. Шоу пояснює в післямові причини бунту Галатеї проти Пігмаліона? Чи згодні ви з поясненнями автора? Аргументуйте свою позицію.

32. Героїня твору змінюється майже невпізнанно. А чи змінюється протягом дії авторське ставлення до неї? Доведіть свою думку.

33. Зробіть висновок: які засоби використав Б. Шоу для відображення внутрішнього розвитку героїні та зовнішніх змін, що відбулися з нею?

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Проблемні питання

1. Літературознавець К.О. Шахова висловила таку думку: «Пробудження в новій Галатеї живої, емоційної, мислячої, бунтівної людини відбувається, на відміну від міфу, без втручання милосердних богів. Усе це закладено в характері дівчини від природи, а тепер виявляє себе повно і переможно». Чи згодні ви з нею? Чому?

2. У вступі до твору Шоу написав: «Зміни, які сталися з простою квіткаркою завдяки Гіґінсові, не є чимось унікальним або нездійсненним». Чи погоджуєтеся ви з думкою драматурга, що людину можна змінити, навчивши її правильної вимови, гарних манер та стриманості? Аргументуйте свою відповідь.

3. Дослідники відзначають, що історія Елізи нагадує не тільки міф про Галатею, а й казку про Попелюшку. Чим саме?

4. Чому Шоу залишив свою героїню на роздоріжжі? Яку роль у творі відіграє відкритий фінал?

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Письмово схарактеризувати героя п’‎єси Дж.Б. Шоу «Пігмаліон» професора Гіґінса.