ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX—XX СТОЛІТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА. ТЕМАТИКА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX—XX СТОЛІТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА. ТЕМАТИКА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР» - ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів з біографією Шолом-Алейхема, історією створення повісті «Тев'є-молочар», схарактеризувати оповідну систему твору, його жанр, сформулювати тему повісті та теми її частин; розвивати навички аналізу епічного твору, критичне мислення, літературознавчі компетентності, розширювати історичний світогляд; прищеплювати інтерес до особистості та творчості письменника, повагу до національних традицій інших народів.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про життя і творчість Шолом-Алейхема, визначати характерні ознаки літературних жанрів, виявляти жанрові ознаки у творі письменника, формулювати тему твору; ключові— математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: повний текст повісті Шолом-Алейхема «Тев'є-молочар», матеріали для презентації повідомлення учня.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами контрольної роботи, аналізує типові помилки, зачитує найкращі роботи.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які важливі історичні події відбулись у XX столітті? Чи торкнулися вони вашої родини?

2. У яких відомих вам творах літератури відображено ці події? Які проблеми висвітлюють названі твори?

3. Яких сучасних письменників ви знаєте?

4. Назвіть свої улюблені твори літератури XX—XXI ст. Чим вони вас зацікавили, над чим змусили замислитися?

ІІІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Пригадайте, який твір Шолом-Алейхема ви вивчали в 7-му класі. Чим він вам запам’‎ятався?

2. Назвіть тему повісті «Пісня над піснями».

3. Що вам відомо про життя письменника?

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, розповідає про біографію Шолом-Алейхема. Клас складає тези виступу.

Слово вчителя

Повість «Тев’‎є-молочар» — найвідоміший серед українських читачів твір не тільки Шолом-Алейхема, а й узагалі єврейської літератури. Вона складається з оповідань (деякі літературознавці визначають їх як новели), які автор створював протягом майже 20 років. Перше оповідання «Велика удача» Шолом-Алейхем написав 1894 року, воно було надруковане в історико-літературній збірці «Дер хойзфрайнд» («Друг дому») у Варшаві 1895 року. Останнє оповідання «Іди геть!» опубліковано 1914 року в літературно-громадському щомісячнику «Ді юдіша велт» («Єврейський світ») у Вільні.

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом твору Шолом-Алейхема «Тев’‎є- молочар». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Бесіда

1. Яке враження на вас справив твір Шолом-Алейхема? Що вам сподобалося в повісті? Що здалося складним для розуміння?

2. У якій формі побудовано кожне оповідання? (Кожна частина повісті — це монолог мудрого єврея-молочаря, звернений до єдиного слухача — самого письменника.)

3. У яких відомих вам творах розповідь про події ведеться від першої особи?

4. Поміркуйте, з якою метою Шолом-Алейхем обрав такий тип оповіді.

5. Де і коли відбувається дія твору? Як ви вважаєте, чому у своєму творі Шолом-Алейхем називає Київ Єгупцем, а дачну місцевість Боярку неподалік від Києва — Бойберіком?

6. Які історичні події відображено у творі?

Проблемні питання

1. Частини повісті «Тев’‎є-молочар» за жанром одні літературознавці вважають оповіданнями, а інші — новелами. Який погляд ви вважаєте правильним? Обґрунтуйте свою думку.

2. Чому твір відносять до жанру повісті? Запишіть жанрові ознаки повісті, наявні у творі Шолом-Алейхема.

V.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдань

1. Сформулюйте загальну тему повісті.

2. Визначте теми, розкриті в кожному оповіданні. Заповніть таблицю «Тематика частин повісті Шолом-Алейхема «Тев’‎є- молочар».

ТЕМАТИКА ЧАСТИН ПОВІСТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'С-МОЛОЧАР»

Назви частин

Теми

«Велика удача»

 

«Химери»

 

«Теперішні діти»

 

«Годл»

 

«Хава»

 

«Шпринця»

 

«Тев'е їде до Палестини»

 

«Іди геть!»

 

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Письмово скласти «моральний кодекс» Тев’‎є, використовуючи цитати з тексту повісті Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар».