ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА» - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями жанрові особливості твору Свіфта, виявити в ньому ознаки жанрів фантастичного роману, роману-подорожі, роману-памфлету, сатиричного роману; розвивати аналітичне мислення, вміння вести дискусію, узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості Дж. Свіфта, до літератури доби Просвітництва.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера», знаходити у творі елементи фантастики, визначати їхню роль; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), соціальна та громадянська компетентності (уміння уникати дискримінації інших у ході спілкування). Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, літературознавчі словники, картки «Різновиди романів» (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що таке роман?

2. Пригадайте, які твори в жанрі роману ви читали.

3. Літературознавці виділяють декілька різновидів роману: соціальний, психологічний, пригодницький, історичний, фантастичний, детективний, родинно-побутовий, сатиричний, роман-подорож, роман-утопія, роман-памфлет. Про що, на вашу думку, йдеться в таких романах? Перевірте свої припущення за картками.

4. Пригадайте, які романи ви вже читали. До яких різновидів вони належать?

Слово вчителя

Твір Дж. Свіфта став одним із перших у європейській літературі, що органічно поєднав ознаки багатьох романних різновидів. Тому існує декілька його жанрових визначень: сатирично-фантастичний роман, пригодницький роман, роман-памфлет, роман-утопія та інші. На уроці ми спробуємо з’‎ясувати, яке з них найточніше.

IIІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Наведіть повну назву роману Дж. Свіфта. («Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів».) Чи можна за цією назвою визначити жанр твору? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які ознаки, на вашу думку, повинен мати роман-подорож? Які з них має твір Дж. Свіфта?

3. Що таке фантастика? Назвіть елементи фантастики у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера», які ви визначили вдома.

Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

1. У яких відомих вам творах використано фантастику? Яку роль вона там відіграє?

2. Як ви вважаєте, навіщо Свіфт увів до роману елементи фантастики?

Висновок учителя. У романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» фантастика відіграє важливу роль. По-перше, вона допомагає авторові намалювати алегоричну картину сучасного йому суспільства, тобто за образами фантастичних істот приховати фігури реальних осіб. Так, в образах вищих посадовців Ліліпутії вгадуються риси англійського короля, прем’‎єр-міністра Роберта Волпола тощо. По-друге, дозволяє виразити власні ідеї — насамперед про неприпустимість війн, ворожнечі, придворних інтриг, неправедного суду тощо.

Бесіда

1. Ознаки яких ще різновидів романного жанру ви можете визначити у творі? Під час відповіді користуйтеся картками.

2. Зробіть висновок: до якого різновиду роману можна віднести твір Дж. Свіфта? Яке з визначень ви вважаєте найбільш вдалим: сатирично-фантастичний роман, пригодницький роман, роман-памфлет, роман-утопія? («Мандри Лемюеля Гуллівера» — це роман-подорож з елементами пригодницького, сатиричного та фантастичного романів. Окрім того, Свіфт поєднав романну і памфлетну форми. Памфлетна основа твору полягає в його публіцистичності (як відомо,

публіцистика торкається актуальних проблем та явищ суспільного життя), конкретності звинувачень, які автор висуває до суспільного ладу сучасної йому Англії.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання (робота в парах)

Заповніть таблицю.

ПОЄДНАННЯ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ У ТВОРІ ДЖ. СВІФТА

Різновиди романів

Ознаки жанрових різновидів у творі Дж. Свіфта

Пригодницький ий роман

 

Роман-подорож

 

Фантастичний роман

 

Сатиричний роман

 

Роман-памфлет

 

Двоє учнів презентують результати роботи. Клас доповнює їхню відповідь.

Заключне слово вчителя

Літературознавці вважають, що зразком для створення знаменитого роману про Гуллівера Свіфтові послужили два літературних жанри, що виникли ще за часів Ренесансу — роман-подорож і роман-утопія. Сторінки твору рясніють географічними довідками, вказівками на довготи і широти, корабельними термінами, що наближує його до жанру подорожі. Крім того роман має ознаки фантастичного твору, утопії, сатири, авантюрних пригод, філософської притчі, політичного памфлету й водночас являє собою тонку пародію на всі ці жанри. Імовірно, майстерна гра жанрами є одним зі складників успіху твору.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

image2
Заповнити схему «Засоби комічного»: вписати в неї визначення понять і залишити місце для прикладів із тексту роману Дж. Свіфта.