КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ЗА ТЕМОЮ «РОМАНТИЗМ: ТВОРЧІСТЬ Г. ГЕЙНЕ, ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА» - РОМАНТИЗМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ЗА ТЕМОЮ «РОМАНТИЗМ: ТВОРЧІСТЬ Г. ГЕЙНЕ, ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА» - РОМАНТИЗМ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (уміння визначати роль письменників-романтиків у розвитку та втіленні ідей романтизму, характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки письменників доби романтизму; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу поетичних творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення, уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативні: зв'язне мовлення, навички аналізу художнього твору, толерантного висловлення думок і почуттів, оцінних тверджень; інформаційні: уміння виокремлювати головне та художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: романтизм, байронізм, романтична поема, спенсерова строфа.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, міфологія, мистецтво. Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ознайомлення з творчістю двох світочів романтизму — Генріха Гейне та Джорджа Байрона — відкрило перед нами глибини неповторної епохи романтиків, яка не завершилася й досі. У чому полягають таємниці та сила романтизму — поміркуємо під час контрольної роботи.

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь —

1 бал, усього — 6 балів)

1. Ознакою (-ами) романтизму є:

а) християнські мотиви, наявність героїчних епосів;

б) мотиви самотності, бунту, нескореності;

в) віра у велич розуму, Природи;

г) гуманізм, піднесення земної краси, міфологізм.

2. В оригіналі вірша Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» постають поетичні образи:

а) кедра й пальми;

б) кедра й смереки;

в) ялини й дуба;

г) сосни й пальми.

3. У рядках

Незнана красуня на кручі

Сидить у самоті,

Упали на шати блискучі

Коси її золоті,—

наведено портрет героїні вірша:

а) «Не знаю, що стало зо мною...»;

б) «Мій дух як ніч.»;

в) «Коли розлучаються двоє.»;

г) «Хотів би жити знов у горах.».

4. Краєм «лукавства і німоти», країною «лакуз вельможних і рабів» Дж. Ґ. Н. Байрон називає:

а) Францію;

б) Англію;

в) Грецію;

г) Іспанію.

5. У творі «Паломництво Чайльд Гарольда» зображено:

а) трагедію життя «маленької людини»;

б) історію падіння та злетів визначної історичної особистості;

в) духовне життя особистості й суспільства;

г) пошуки істини й дерзання вченого-філософа.

6. Мазепа з однойменної поеми Дж. Ґ. Н. Байрона розповів шведському королю про:

а) покарання за кохання;

б) першу виграну велику битву;

в)двобій із польським магнатом;

г) падіння з коня на кінних змаганнях.

Достатній рівень (3 бали)

7. Виконайте цілісний аналіз поезії Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...».

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) складіть порівняльну характеристику героя й автора поеми «Паломництво Чайльд Гарольда», знайдіть подібність і відмінність;

б) складіть лист-послання від імені поета-романтика Г. Гейне прийдешнім поколінням про себе та свій час.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів)

1. В епоху романтизму вперше з'являється образ:

а) «зайвої людини»;

б) «сильної людини»;

в) «маленької людини»;

г) «природної людини».

2. Мотиви та форма «Книги пісень» Г. Гейне співзвучні збірці творів:

а) Й. В. Ґете;

б) Ф. Шиллера;

в) Ф. Петрарки;

г) Данте.

3. У рядках Г. Гейне

Той сум, оті тяжкі зітхання

Прийшли до нас згодом самі,—

зображено почуття, що прийшло до ліричних героїв вірша через:

а) пересуди та плітки оточуючих;

б) розставання;

в) нерозділене кохання;

г) зраду.

4. У рядках вірша Дж. Ґ. Н. Байрона

Веди мене на хмурі скелі,

Де стогне грізний океан,—

ужито художні засоби:

а) метафору, епітети;

б) гіперболу, анафору;

в) порівняння, епітети;

г) інверсію, гіперболу.

5. У творі «Паломництво Чайльд Гарольда» відображено:

а) екзотичну природу азійських країн;

б) фантастичні мандри героя;

в) історію та культуру Європи;

г) наукові спостереження вченого історика та географа.

6. Мазепа виявив козацький дух, навички воєначальника в епізоді нічної зупинки під час утечі з королем Карлом:

а) подбавши про коня та сторожу;

б) ознайомивши короля зі стратегічним планом;

в) організувавши міцну оборону;

г) зробивши схованку для зброї та їжі.

Достатній рівень (3 бали)

7. Виконайте цілісний аналіз поезії Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...»

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) дослідіть романтичний пейзаж як засіб увиразнення образів у творчості Дж. Ґ. Н. Байрона;

б) складіть діалог за любовною лірикою Г. Гейне про місце високого почуття кохання в сучасному світі.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Що сьогодні було найцікавішим?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Що здалося неактуальним?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обдумування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: пригадати вивчені в попередніх класах твори О. С. Пушкіна.

Індивідуальне: підготувати віртуальну екскурсію пушкінськими місцями.