СПЕЦИФІКА ЖАНРІВ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРАХ. РОЗМАЇТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ МИТЦІВ - ВСТУП

СПЕЦИФІКА ЖАНРІВ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРАХ. РОЗМАЇТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ МИТЦІВ - ВСТУП

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про літературні жанри та стилі, специфіку жанрів різних національних літератур, загальне та національне в жанрах і стилях, перехідні явища в літературі; розуміння індивідуального стилю письменника; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу сповідувати високі естетичні й гуманні цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; комунікативні: навички спілкування в колективі, ведення дискусії, толерантного та виваженого аргументування думок; інформаційні: вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: стиль, жанр, національна специфіка.

Міжпредметні зв'язки: українська література, історія, етика.

Обладнання: підручник; роздавальний матеріал за темою уроку; скриня із зображеннями предметів, що символізують конкретний літературний твір; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Оскільки будь-який текст належить до певного жанру, то він характеризується сукупністю специфічних для цього жанру ознак. літературознавець Е. Д. Хірш порівнює жанр із правилами поведінки: він вважає, що, визначаючи жанр, автор повідомляє нам ці правила, причому не тільки ті, за якими він пише, а й ті, за якими ми маємо читати. Отже, для читача жанр є сигналом, який орієнтує, спрямовує його читацьке сподівання ще до знайомства з твором.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

ü Поясніть поняття літературні жанри та стилі, наведіть приклади.

ü Презентуйте анонс улюбленої книги, завдяки якому нею зацікавляться ваші однолітки.

ü Прочитайте складену пам'ятку «як обрати книжку, щоб полюбити читання».

2. Інтерактивний прийом «Чарівна скринька»

(Учитель дістає зі скрині зображення предметів, які символізують певний твір, учні мають назвати цей твір, його автора та жанр.)

■ Стріла. («Робін Гуд», народна балада.)

■ Рукавичка. («Рукавичка», Ф. Шиллер, літературна балада.)

■ Лицарський щит із зображенням на ньому перевернутого дуба. («Айвенго», В. Скотт, історичний роман.)

■ Літак. («Останній дюйм» Дж. Олдрідж, оповідання.)

■ Царськосільський ліцей. («19 жовтня 1825 року», О. С. Пушкіна, вірш.)

■ Корабель із червоними вітрилами. («Пурпурові вітрила», Олександр Грін, повість.)

■ Жук золотавого кольору. («Золотий жук», Е. По, детективна повість.)

■ Гребінець і годинник на ланцюжку. («Дари волхвів», О. Генрі, новела.)

■ Дерев'яний кінь. («Троянський кінь», давньогрецький міф.)

■ Запалений факел. («Прометей закутий», Есхіл, трагедія.)

■ Пам'ятник людині. («До Мельпомени», Горацій, ода.)

■ Хлібина, шовкова тканина. («Пісня про хліб і шовк», Ду Фу, вірш.)

■ Троянда. («Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері, казка-притча.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

ü Твори яких національних культур ви вивчали в попередніх класах? Заповніть другий стовпець таблиці.

Очікувана відповідь

Автор, назва твору

Національна література

А. Азімов «Фах»

Американська

Р. Акутаґава «Павутинка»

Японська

Г. Велс «Чарівна крамниця»

Англійська

Шолом-Алейхем «Пісня над піснями»

Єврейська

Автор, назва твору

Національна література

В. Биков «Альпійська балада»

Білоруська

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Французька

М. де Сервантес «Дон Кіхот...»

Іспанська

Ф. Петрарка. Сонети

Італійська

Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку»

Китайська

Сапфо «До Афродіти»

Давньогрецька

Омар Хайям. Рубаї

Персько-таджицька

2. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

ü Пригадайте особливості згаданих творів. Визначте спільне та відмінне в їхніх тематиці, жанрах і стилях.

Очікувані відповіді

Спільне: тематика, загальнолюдські проблеми й цінності, основні жанри, вічні образи, мандрівні сюжети та ін.

Відмінне: специфічні жанри — хайку, рубаї, билини, думи, газелі, танка та ін.; якщо в західноєвропейській культурі бароко XVII ст. домінували теми смерті та пов'язаних із нею образів (скелетів, черепів, ешафотів тощо), то для українського бароко типовішими виявилися сюжети військової слави, лицарських чеснот, святої пожертви, перемоги життя над смертю; в англійському романтизмі — теми розчарування, самотності героя, що є «громадянином світу» (Чайльд Гарольд Дж. Ґ. Н. Байрона, байронізм); в українському романтизмі — мотиви боротьби (національно- визвольної та проти соціальної несправедливості: П. О. Куліш «Чорна рада», ранній Т. Г. Шевченко «Гайдамаки» тощо).

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Жанр — це різновид літературного (у широкому розумінні цього слова) твору, що має різне призначення й характеризується спрямованістю змісту, своєрідністю форми та будови тексту в композиційно-сюжетному плані, розміром та деякими іншими ознаками.

Жанр — це різновид функціонально-мовленнєвого стилю, що визначається п'ятьма факторами: 1) формою будови; 2) характером наявної інформації; 3) емоційним забарвленням; 4) засобами вираження інформації; 5) її цільовою спрямованістю.

Жанр — це ще й стандартизоване поєднання лінгвістичних факторів і мовних засобів в одному тексті, що залежить від: обрання окремих явищ дійсності та послідовності їхнього подання в тексті; структури тексту, що формується за допомогою словесно оформленого послідовного подання фактів, явищ і зв'язків між ними; різновидів функціонування мовних засобів у тексті (співвідношення елементів різних стилів, їхнього взаємопристосування в тексті, форми організації тексту).

4. Слово вчителя

— Деякі літературознавці (І. О. Кашкін) вбачають у стилі, з одного боку, будову мови автора та відображення в ній норми загальнолітературної мови, а з іншого — індивідуальний художній стиль як систему вираження світогляду автора. Інші (О. В. Федоров) відзначають, що індивідуальна своєрідність твору охоплює такі поняття, як національний колорит, стилістичні ресурси, синтаксис, емоційна забарвленість, мовні характеристики (лексика), ритм. Усе це дуже важливо для перекладання іншомовних художніх текстів. Це означає, що під час обробляння тексту перекладач має зважати як на індивідуально-авторські особливості, так і на приналежність тексту до певного жанру.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

1. Евристична бесіда

ü До яких моральних висновків спонукає знання про подібність і відмінності літератур народів світу? (Людські цінності однакові, а те, що відмінне, заслуговує на толерантне ставлення.)

ü Назвіть знання та вміння, опановані в попередніх класах, які стали вам у пригоді сьогодні.

ü Які теми та проблеми ви хотіли б розглянути докладніше на наступних уроках зарубіжної літератури?

2. Інтерактивний прийом «ситуація»

ü Уявіть, що ви познайомилися в соціальних мережах з однолітком, який цікавиться світовою культурою. Ваш знайомий (ваша знайома) просить розповісти про українську літературу, її досягнення, особливості, про те, чим можна пишатися. Що ви відповісте? Ви, у свою чергу, цікавитеся літературою, музикою, живописом, архітектурою країни, у якій мешкає ваш знайомий (ваша знайома). Складіть такі самі запитання до нього (неї).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

ü Продовжте речення: «Я надаю перевагу літературному жанру..., а стилю..., тому що...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати 3-5 уривків із вивчених у попередніх класах творів, на прикладі яких можна показати специфіку жанрів і стилів різних національних літератур.