УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені й систематизовані знання про прочитані за навчальний рік літературні твори; уміння визначати основні ідеї, художні особливості цих творів, їхній зв'язок із сучасністю; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення й аналітичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність і критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; навички роботи в групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з художнім текстом; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція, романтична поема, типовий образ, повість та її різновиди, оповідання, комедія, психологічна художня деталь, психологізм, інтер'єр, «нова» драма, ібсенізм, класична і масова література, рецензія, художність.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, соціологія, психологія, етика, естетика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портретна галерея письменників, твори яких вивчали впродовж навчального року, видання цих творів та ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Я щиро прагну, щоб світ художньої літератури не обмежився для вас шкільною програмою. Є багато творів, які варто прочитати самостійно. Це сприятиме не лише вашому саморозвитку, а й духовному зростанню, розширенню світогляду, зрештою, професійній орієнтації в майбутньому. Звертайте увагу не лише на книги, а й на матеріали сучасних літературно-художніх часописів — журналів, газет, альманахів, які допоможуть вам зорієнтуватися в безмежному морі художньої літератури. Наприклад, журнал «Тиждень.ua» вважає, що «вітчизняні освітні програми містять аж ніяк не всі цінні з погляду цивілізованого світу літературні джерела. Там дотепер багато зразків письменства, позначених радянським соціальним сентиментом чи нав’‎язливим шароварним патріотизмом. А знакові тексти потрактовано часто неглибоко й нецікаво. Нова рубрика «Тижня» пропонуватиме глибші тлумачення значущих для світової культури творів. Говоритимемо також про кіно, театр, мистецтво та музику. У нашому сьогоденні починати, вочевидь, варто з художніх видань, важливих не лише культурно, а й політично». Із думкою кореспондентів тижневика щодо «зразків письменства, позначених радянським соціальним сентиментом чи нав’‎язливим шароварним патріотизмом», можна, звісно, посперечатися, проте наразі у нас інше завдання: підбити підсумки роботи за навчальний рік.

ІІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Міні-лекція учителя (запис до зошитів)

— Художня література неоднорідна за своєю художньою цінністю. Тому в сучасному світі розрізняють поняття класична література та масова література.

Класична література — досить широке поняття, оскільки до цього різновиду належать твори різних епох і жанрів. Це загальновизнані твори, які вважають зразковими для епох, у які їх було написано.

У широкому сенсі класичним називають будь-який твір, що створив канон, зразок у своєму жанрі. Наприклад, є класика епохи модернізму, епохи романтизму, реалізму та ін. Існує поняття вітчизняної та зарубіжної, а також світової класики.

Зазвичай в історії літератури різних країн і націй є період, у який художня словесність набула найяскравішого вираження, і таке століття називають класичним. Існує думка, що твір знаходить суспільне визнання, коли несе собі вічні цінності, щось актуальне для всіх часів, закликає читача замислитися над загальнолюдськими проблемами. Класика залишається в історії назавжди та протиставляється творам-одноденкам, які з часом забувають.

Масова література — це розважальна й дидактична белетристика, яку друкують великими накладами та яка є складовою так званої індустрії культури. Використовуючи стереотипи масової свідомості й популістську стратегію завойовування публіки, а також примітивізуючи художні відкриття високої літератури, такі твори передбачають спрощене, комфортне читання, їхні типові ознаки — пригодницький або звульгаризований романтичний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку та здебільшого щасливий фінал — хепі-енд. Заради справедливості слід зазначити, що чимало творів масової літератури гідні нашої уваги.

Художність — це складне поєднання творчих і професійних ознак, які визначають кінцевий результат праці творця в мистецтві. Художність пов’‎язана із творчою свободою, оригінальністю, смаком, почуттям міри автора у висвітленні теми. До художніх належать твори, де у співзвучності з ідеальними нормами й вимогами теорії мистецтв реалізовано професійний творчий процес, органічно поєднано форму зі змістом.

2. Аналітично-творча робота (у групах)

ü Об’‎єднайтеся у 4 групи та виконайте завдання.

Завдання для роботи груп

1- ша група

1. На основі прочитаних упродовж навчального року творів наведіть приклади «зайвих людей».

2. Назвіть твори, у яких діють такі персонажі:

а) Дервіль; б) Ляпкін-Тяпкін;

в) Нора; г) Альфред Дулитл.

3. Хто з авторів творів, прочитаних упродовж навчального року, був пов’‎язаний з Україною? Як саме?

4. які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе у прочитаних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.1

2- га група

1. Які моральні уроки містять прочитані вами цього навчального року літературні твори?

2. Назвіть автора, який:

а) належав до представників двох літератур;

б) одружився з українкою;

в) використав у своєму творі античний міф;

г) написав усього один значний твір.

3. У яких із прочитаних упродовж навчального року творів реалізм переплітається з романтизом?

4. Чим різняться соціально-побутовий літературний твір і філософський?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

1 Тут і далі: вчитель пропонує ілюстрації на власний розсуд.

3- тя група

1. Назвіть прочитані цього навального року художні твори, у яких висміяно людські недоліки.

2. Представниками літератур яких країн або народів є Й. К. Ф. Шиллер, Е. В. Сіґал, Г. Гейне, М. Ю. Лермонтов, Н. Г. Лі, Дж. Свіфт, Дж. Ґ. Н. Байрон, Р. Д. Бредбері, Й. В. Ґете, Шолом-Алейхем, Б. Шоу, О. де Бальзак, О. С. Пушкін, М. В. Гоголь?

3. На основі прочитаних упродовж навчального року творів наведіть приклади «маленьких людей».

4. Які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе в прочитаних упродовж навчального року літературних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

4- та група

1. Назвіть прочитані цього навчального року художні твори, у яких засуджено суспільний лад.

2. Назвіть письменників, які у своїх творах широко використовують засоби комічного, наведіть приклади.

3. Чим «нова» драма відрізняється від «старої»?

4. Які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе в прочитаних упродовж навчального року літературних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

Повідомлення про результати роботи в групах

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершальне слово вчителя

— «Гай Монтеґ, головний персонаж роману Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом», живе у світі, де майже зникли емоції. Немає страху, але так само й азарту; немає ревнощів, але так само й кохання. Ідучи назустріч побажанням громадян, влада назавжди убезпечила їх від ризику будь-що переживати. Зробили це просто: знищили всі книжки й залишили тільки телевізійні серіали та шоу. Більшості цього вистачає, адже навіть плазми у світі фантаста куди кращі, ніж у нашому,— кожен може дозволити собі мати кімнату з гігантськими екранами замість стін, із 4D-ефектом цілковитої присутності. Це те, до чого рухаємося також ми. Чи не так?» — це знову цитата з журналу «Тиждень.uа». Різко, еге ж? Але, напевно, справедливо. Тому цінуймо, плекаймо позитивні емоції, не втрачаймо їх у віртуальному спілкуванні. До цього нас закликають герої кращих книг світової літератури.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

ü Продовжте речення: «Найбільше мені запам’‎ятався твір (герой, автор)... тому що...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити визначення літературознавчих термінів, які вивчали або повторювали впродовж цього навчального року; за прочитаними творами дібрати приклади, що унаочнюватимуть вивчені літературознавчі терміни; ознайомитися з переліком літератури, рекомендованої для читання у 10-му класі (див. додаток 2).

Групове (творче): у групах підготувати інсценування фрагментів улюблених літературних творів (об’‎єднання у групи відбувається за читацькими вподобаннями).

Індивідуальне (творче): скласти сенкани, акровірші, асоціативні кущі, вірші про героїв улюблених літературних творів.