УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ - ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені й систематизовані знання про прочитані за навчальний рік літературні твори; уміння визначати основні ідеї, художні особливості цих творів, їхній зв'язок із сучасністю; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення й аналітичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність і критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; навички роботи в групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з художнім текстом; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція, романтична поема, типовий образ, повість та її різновиди, оповідання, комедія, психологічна художня деталь, психологізм, інтер'єр, «нова» драма, ібсенізм, класична і масова література, рецензія, художність.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, соціологія, психологія, етика, естетика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портретна галерея письменників, твори яких вивчали впродовж навчального року, видання цих творів та ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Я щиро прагну, щоб світ художньої літератури не обмежився для вас шкільною програмою. Є багато творів, які варто прочитати самостійно. Це сприятиме не лише вашому саморозвитку, а й духовному зростанню, розширенню світогляду, зрештою, професійній орієнтації в майбутньому. Звертайте увагу не лише на книги, а й на матеріали сучасних літературно-художніх часописів — журналів, газет, альманахів, які допоможуть вам зорієнтуватися в безмежному морі художньої літератури. Наприклад, журнал «Тиждень.ua» вважає, що «вітчизняні освітні програми містять аж ніяк не всі цінні з погляду цивілізованого світу літературні джерела. Там дотепер багато зразків письменства, позначених радянським соціальним сентиментом чи нав’‎язливим шароварним патріотизмом. А знакові тексти потрактовано часто неглибоко й нецікаво. Нова рубрика «Тижня» пропонуватиме глибші тлумачення значущих для світової культури творів. Говоритимемо також про кіно, театр, мистецтво та музику. У нашому сьогоденні починати, вочевидь, варто з художніх видань, важливих не лише культурно, а й політично». Із думкою кореспондентів тижневика щодо «зразків письменства, позначених радянським соціальним сентиментом чи нав’‎язливим шароварним патріотизмом», можна, звісно, посперечатися, проте наразі у нас інше завдання: підбити підсумки роботи за навчальний рік.

ІІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Міні-лекція учителя (запис до зошитів)

— Художня література неоднорідна за своєю художньою цінністю. Тому в сучасному світі розрізняють поняття класична література та масова література.

Класична література — досить широке поняття, оскільки до цього різновиду належать твори різних епох і жанрів. Це загальновизнані твори, які вважають зразковими для епох, у які їх було написано.

У широкому сенсі класичним називають будь-який твір, що створив канон, зразок у своєму жанрі. Наприклад, є класика епохи модернізму, епохи романтизму, реалізму та ін. Існує поняття вітчизняної та зарубіжної, а також світової класики.

Зазвичай в історії літератури різних країн і націй є період, у який художня словесність набула найяскравішого вираження, і таке століття називають класичним. Існує думка, що твір знаходить суспільне визнання, коли несе собі вічні цінності, щось актуальне для всіх часів, закликає читача замислитися над загальнолюдськими проблемами. Класика залишається в історії назавжди та протиставляється творам-одноденкам, які з часом забувають.

Масова література — це розважальна й дидактична белетристика, яку друкують великими накладами та яка є складовою так званої індустрії культури. Використовуючи стереотипи масової свідомості й популістську стратегію завойовування публіки, а також примітивізуючи художні відкриття високої літератури, такі твори передбачають спрощене, комфортне читання, їхні типові ознаки — пригодницький або звульгаризований романтичний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку та здебільшого щасливий фінал — хепі-енд. Заради справедливості слід зазначити, що чимало творів масової літератури гідні нашої уваги.

Художність — це складне поєднання творчих і професійних ознак, які визначають кінцевий результат праці творця в мистецтві. Художність пов’‎язана із творчою свободою, оригінальністю, смаком, почуттям міри автора у висвітленні теми. До художніх належать твори, де у співзвучності з ідеальними нормами й вимогами теорії мистецтв реалізовано професійний творчий процес, органічно поєднано форму зі змістом.

2. Аналітично-творча робота (у групах)

ü Об’‎єднайтеся у 4 групи та виконайте завдання.

Завдання для роботи груп

1- ша група

1. На основі прочитаних упродовж навчального року творів наведіть приклади «зайвих людей».

2. Назвіть твори, у яких діють такі персонажі:

а) Дервіль; б) Ляпкін-Тяпкін;

в) Нора; г) Альфред Дулитл.

3. Хто з авторів творів, прочитаних упродовж навчального року, був пов’‎язаний з Україною? Як саме?

4. які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе у прочитаних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.1

2- га група

1. Які моральні уроки містять прочитані вами цього навчального року літературні твори?

2. Назвіть автора, який:

а) належав до представників двох літератур;

б) одружився з українкою;

в) використав у своєму творі античний міф;

г) написав усього один значний твір.

3. У яких із прочитаних упродовж навчального року творів реалізм переплітається з романтизом?

4. Чим різняться соціально-побутовий літературний твір і філософський?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

1 Тут і далі: вчитель пропонує ілюстрації на власний розсуд.

3- тя група

1. Назвіть прочитані цього навального року художні твори, у яких висміяно людські недоліки.

2. Представниками літератур яких країн або народів є Й. К. Ф. Шиллер, Е. В. Сіґал, Г. Гейне, М. Ю. Лермонтов, Н. Г. Лі, Дж. Свіфт, Дж. Ґ. Н. Байрон, Р. Д. Бредбері, Й. В. Ґете, Шолом-Алейхем, Б. Шоу, О. де Бальзак, О. С. Пушкін, М. В. Гоголь?

3. На основі прочитаних упродовж навчального року творів наведіть приклади «маленьких людей».

4. Які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе в прочитаних упродовж навчального року літературних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

4- та група

1. Назвіть прочитані цього навчального року художні твори, у яких засуджено суспільний лад.

2. Назвіть письменників, які у своїх творах широко використовують засоби комічного, наведіть приклади.

3. Чим «нова» драма відрізняється від «старої»?

4. Які нові, цікаві відомості, факти ви відкрили для себе в прочитаних упродовж навчального року літературних творах?

5. Доберіть до 5-7 літературних творів відповідні їм ілюстрації.

Повідомлення про результати роботи в групах

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершальне слово вчителя

— «Гай Монтеґ, головний персонаж роману Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом», живе у світі, де майже зникли емоції. Немає страху, але так само й азарту; немає ревнощів, але так само й кохання. Ідучи назустріч побажанням громадян, влада назавжди убезпечила їх від ризику будь-що переживати. Зробили це просто: знищили всі книжки й залишили тільки телевізійні серіали та шоу. Більшості цього вистачає, адже навіть плазми у світі фантаста куди кращі, ніж у нашому,— кожен може дозволити собі мати кімнату з гігантськими екранами замість стін, із 4D-ефектом цілковитої присутності. Це те, до чого рухаємося також ми. Чи не так?» — це знову цитата з журналу «Тиждень.uа». Різко, еге ж? Але, напевно, справедливо. Тому цінуймо, плекаймо позитивні емоції, не втрачаймо їх у віртуальному спілкуванні. До цього нас закликають герої кращих книг світової літератури.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

ü Продовжте речення: «Найбільше мені запам’‎ятався твір (герой, автор)... тому що...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити визначення літературознавчих термінів, які вивчали або повторювали впродовж цього навчального року; за прочитаними творами дібрати приклади, що унаочнюватимуть вивчені літературознавчі терміни; ознайомитися з переліком літератури, рекомендованої для читання у 10-му класі (див. додаток 2).

Групове (творче): у групах підготувати інсценування фрагментів улюблених літературних творів (об’‎єднання у групи відбувається за читацькими вподобаннями).

Індивідуальне (творче): скласти сенкани, акровірші, асоціативні кущі, вірші про героїв улюблених літературних творів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.