ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ... - РОМАНТИЗМ

ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ... - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттям «байронічний герой», проаналізувати вірш «Хотів би жити знов у горах...», визначити його тему та ідею, риси байронічного героя в образі ліричного героя твору; розвивати навички аналізу ліричного твору, критичне мислення, вміння формулювати та обстоювати власну думку; виховувати здатність вирізняти справжні цінності, прищеплювати високі ідеали.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ліричний твір Дж. Байрона, визначати тему та ідею твору, називати романтичні образи, засоби їх створення; ключові — математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (скадати схему)), спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Пригадайте та назвіть теми вивчених творів видатного німецького романтика Г. Гейне.

2. Які ознаки романтичного світосприйняття, особливості романтизму відобразилися в ліриці Г. Гейне? (Увага до внутрішнього світу, напруженого духовного життя особистості; наслідування зразків народнопісенної творчості, наявність фольклорних образів, мотивів, сюжетів; романтичний ліричний герой — людина розчарована і зневірена в коханні, загальноприйнятих ідеалах.)

Слово вчителя

Ознаки романтизму, які ви відзначили в поезії Гейне, властиві творам багатьох представників цього літературного напряму. Розгляньмо, як ці специфічні ознаки виявилися в ліричній творчості англійського романтика Джорджа Байрона.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтичний герой у літературі.

2. Байронічний герой як різновид героя романтичного.

3. Ключові мотиви лірики Байрона: світова скорбота і втеча від світу.

4. Утілення цих мотивів у вірші Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...»(1807).

Під час виступу вчителя учні записують визначення поняття «байронічний І герой».

Байронічний герой — це різновид романтичного літературного героя, що склався під впливом творчості Байрона. Зазвичай це самотня розчарована людина, яка пережила крах своїх ідеалів, із гордою зневагою ставиться до суспільства і метиться йому за неприйняття.

Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.

Виразне читання твору

Два-три учні ланцюжком виразно читають вірш Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...».

Бесіда

1. Які почуття і настрій необхідно передати під час виразного читання цього вірша? Чи змінюється настрій від початку до фіналу твору? Чи вдалося читцям показати ці зміни?

2. Чи знайомі вам емоції, які переживає ліричний герой?

3. Згадайте, що таке антитеза.

4. Що протиставлено у творі?

5. Які образи твору належать світові мрії, які — світові реальності? Назвіть художні засоби, що використав перекладач для створення цих образів.

6. Заповніть схему «Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Байрона».

Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Байрона

Мрія

Дійсність

Художні образи та засоби

Художні образи та засоби

7. Чому, на вашу думку, природа у творі Байрона грізна, непривітна, безлюдна?

8. Порівняйте дві групи образів, що протиставляються у вірші. Які висновки ви можете зробити з цього порівняння?

9. До кого ліричний герой звертається у вірші? З якою метою?

10. Що розвінчує, викриває автор твору? (Автор послідовно й рішуче розвінчує жадані для багатьох людей життєві блага: високе становище в суспільстві, багатство, кохання, спілкування в колі друзів. Він вважає, що ці блага дають лише ілюзію щастя, але забирають те, що має справжню цінність, — свободу, волю.)

11. Чому ліричний герой хоче втекти, сховатися від світу?

12. Яким постає ліричний герой твору за характером, який його життєвий ідеал? Чи можна його віднести до типу байронічного героя? Аргументуйте свою відповідь. Запишіть головні якості ліричного героя.

13. Як ви розумієте вираз «світова скорбота»? Чому дослідники творчості Байрона говорять про тему світової скорботи у вірші?

14. Визначте й запишіть тему та ідею вірша. (Тема твору — романтична втеча від дійсності, ідея — протест проти загальноприйнятих норм життя та моралі, протиставлення їх світові природи, ідеалу волі.)

15. Які ознаки романтизму виявились у творі?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемне питання

У проаналізованому творі Байрон викриває фальшиві цінності «світу лжі»: титули, маєтність, сан. Чи згодні ви з поетом, що вони фальшиві? Які цінності є істинними для вас?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Зробити підрядковий переклад з англійського оригіналу першої строфи твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...». (Текст для перекладу подано в електронному додатку.)

Індивідуальне завдання. Підготувати стисле повідомлення про царя Саула, виразне читання Першої книги Самуїла Старого Заповіту (розділ 16, вірші 15—23).

Випереджувальне завдання до уроку №23 (завдання до І варіанта уроку’‎).

Читати першу пісню поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда».

* У програмі запропоновано до вивчення одну з поем Дж. Байрона на вибір — «Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа». Ми наводимо плани-конспекти уроків для вивчення обох поем: І варіант — поеми «Паломництво Чайльд Гарольда», II варіант — поеми «Мазепа».