ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ. ЗАГАЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ

ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ. ЗАГАЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із поняттям «стиль», складниками стилю, повідомити про різницю між стилями загальними й індивідуальними; розвивати аналітичне мислення, літературознавчу компетентність, уміння узагальнювати, працювати в парі; прищеплювати інтерес до літератури.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння давати визначення поняттю «стиль», розрізняти стилі загальні (епох, напрямів, течій, жанрів) та індивідуальні (стилі письменників), називати складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова); ключові — основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння тлумачити поняття, висловлювати думки), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання, зокрема ознайомлювальне, навчальне).

Обладнання: підручник, літературознавчі словники, картки з сонетом Дж. Донна «0 хвилювання й сумніви в борні...» (одна на парту).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують повідомлення про історію виникнення то розвитку жанрів. Клас обговорює повідомлення за питаннями вчителя.

1. Що нового ви дізналися про відомі вам жанри?

2. Яка інформація здалася вам особливо цікавою? Чому?

3. Чий виступ вам сподобався найбільше? Чому?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Як ви розумієте значення слова стиль? Коли використовують це слово?

2. Імовірно, ви чули вирази «стиль письменника», «стиль епохи», «художній стиль». Що, на ваш погляд, мають на увазі, коли вживають слово стиль у таких поєднаннях?

Слово вчителя

Якщо проаналізувати твори одного автора, можна помітити притаманний їм єдиний стиль. Але особливий стиль мають не тільки письменники, а й літературні напрями та навіть епохи.

То що ж таке стиль у розумінні літературознавців? Які його складники? Чим різняться стилі митців, жанрів, напрямів, епох? На ці питання дамо відповіді під час уроку.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

ПЛАН

1. Історія виникнення поняття «стиль», його вживання в різних сферах.

2. Визначення стилю в літературознавстві.

3. Складники літературного стилю.

4. Зразки аналізу стилю літературного напряму, індивідуального стилю письменника.

Учні складають тези розповіді вчителя, записують визначення поняття «стиль». (Тексти для виступу вчителя подано в електронному додатку.)

Стиль — це сукупність ознак, які характеризують літературу певного часу та напряму (течії) або індивідуальну манеру письменника.

Робота з підручником

Опрацювання матеріалу підручника за темою уроку (за бажанням учителя).

Бесіда

1. Що називають стилем у літературознавстві? У чому відмінності між розумінням цього поняття в літературознавстві і мовознавстві?

2. Чому, на вашу думку, вчені виокремлюють стилі літературних напрямів і течій та індивідуальні стилі авторів?

3. Які складники стилю виділяють у літературознавстві?

4. Які особливості стилю вивчених творів доби Античності, Середньовіччя, Відродження ви можете назвати?

5. Назвіть одну-дві ознаки індивідуального стилю вашого улюбленого автора.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання (робота в парах)

1. Складіть кластер «Складники стилю».

2. За результатами бесіди складіть перелік ознак стилю літератури доби Античності, Середньовіччя або Відродження (на вибір).

3. Спробуйте схарактеризувати індивідуальний стиль представника англійського бароко Джона Донна на прикладі його сонету «О хвилювання й сумніви в борні...».

(Текст сонету подано в електронному додатку.)

Пари учнів представляють результати роботи. Клас доповнює їхні відповіді.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати стислу доповідь (презентацію, буктрейлер) про один із прочитаних улітку (або улюблений) твір для засідання клубу книголюбів. У повідомленні обов’‎язково назвати жанрові ознаки твору, схарактеризувати стиль автора.