КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Творчість О.С. Пушкіна»; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя уміння планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Як у літературознавстві називається період життя О.С. Пушкіна, коли молодого поета вислали з Петербурга в Україну за волелюбні вірші?

А Опальний період;

Б провінційний період;

В українське заслання;

Г південне заслання.

Відповідь: Г.

2. До якої тематичної групи лірики належить вірш О.С. Пушкіна «Я вас кохав...»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В пейзажна лірика;

Г філософська лірика.

Відповідь: Б.

3. Тему якого твору розробив О.С. Пушкін у вірші «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Оди Горація;

Б сонета В. Шекспіра;

В сатири Ювенала;

Г вірша Дж. Байрона.

Відповідь: А.

4. Ознаки яких художніх напрямів поєднуються в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»?

А Класицизму та романтизму;

Б романтизму та реалізму;

В класицизму та реалізму;

Г сентименталізму та романтизму.

Відповідь: Б.

5. Скільки глав у романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (без урахування уривків з подорожі Онєгіна)?

А Сім;

Б вісім;

В дев’‎ять;

Г десять.

Відповідь: Б.

6. З чого починається роман «Євгеній Онєгін»?

А 3 портрета Тетяни;

Б з епізоду святкування іменин Тетяни;

В з роздумів Онєгіна про необхідність розважати хворого дядька;

Г з опису подорожі Онєгіна.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній Онєгін» і їхніми іменами.

1. Не міг він, хоч і як ми вчили,

Хорей од ямба відрізнить.

2. Слухняна завжди, непримхлива,

Весела завжди, як весна,

Як сни поетові, правдива,

Як поцілунок, чарівна...

3. Красунь, стрункий, як очерет,

Поклонник Канта і поет.

А Ольга Ларіна

Б Євгеній Онєгін

В Тетяна Ларіна

Г Володимир Ленський

Відповідь: 1 Б. 2А. ЗГ.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній повчає Тетяну та зізнається, що «не створений для раю»

Б Євгеній приїжджає до села і потрапляє на похорон дядька

В Володимир Ленський і Євгеній б’‎ються на дуелі

Г Володимир Ленський везе Євгенія знайомитися з Ларіними

Відповідь: 1Б. 2Г. ЗА. 4В.

9. Запишіть особливості «онєгінської строфи».

Відповідь: 1) загальна кількість рядків у строфі — 14; 2) рядки римуються між собою за схемою абаб (перехресне римування), ввгг (парне римування), deed (кільцева рима), жж (парна рима).

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману «Євгеній Онєгін» і виконайте завдання 10, 11.

Печальна, дика, мовчазлива,

Неначе сарна полохлива,

Вона росла в сім’‎ї своїй,

Немовби зовсім у чужій.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні засоби, які тут використав поет.

Відповідь: в уривку йдеться про Тетяну Ларіну. Автор використав епітети («печальна, дика, мовчазлива», «полохлива» ), порівняння («неначе сарна»), інверсію («сарна полохлива» ).

11. Стисло схарактеризуйте героїню, про яку йдеться в уривку.

Відповідь: Тетяна має піднесено-романтичну душу, здатна на сміливі вчинки (першою зізналася в почуттях до коханого), поводиться з гідністю (реакція на відмову Онєгіна), дотримується своїх принципів та ідеалів незалежно від обставин (лишилася вірною чоловікові попри кохання до Онєгіна; ставши світською панною, не відірвалася від рідних коренів, зберегла своє моральне обличчя).

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Над чим мене змусили замислитися вірші О.С. Пушкіна.

Б Проблеми людських взаємин у романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»: чи актуальні вони сьогодні?

Варіант ІІ

Початковий рівень

1. У якому українському місті О.С. Пушкін прожив тривалий час, перебуваючи на засланні?

А У Полтаві;

Б в Одесі;

В в Харкові;

Г в Чернігові.

Відповідь: Б.

2. Який жанр вірша О.С. Пушкіна «До А. П. Керн» («Я пам'ятаю мить чудову...»)?

А Ода;

Б віршоване послання;

В елегія;

Г сатира.

Відповідь: Б.

3. До якої тематичної групи лірики належить вірш О.С. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г пейзажна лірика.

Відповідь: В.

4. Що поет ставить собі в заслугу у вірші «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»?

А Плекання добрих почуттів, звеличення свободи;

Б утвердження реалізму в російській літературі;

В виховання монарха та вищої знаті за допомогою слова;

Г формування в суспільстві поваги до літературної праці.

Відповідь: А.

5. Яка цитата є епіграфом до роману «Євгеній Онєгін»?

А Із поеми Дж. Байрона «Дон Жуан»;

Б із роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»;

В із байки І. А. Крилова «Лебідь, рак та щука»;

Г із приватного листа.

Відповідь: Г.

6. У чому головний герой роману «Євгеній Онєгін» «був справжній геній»?

А В одурюванні людей;

Б у філософії та літературі;

В у «науці милування»;

Г у стрільбі з пістолета.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній Онєгін» і їхніми іменами.

1. Він серцем був невіглас милий,

Ще марева його манили,

І полонили юний ум

Нові для нього блиск і шум.

2. Спізнала досвідом великим,

Як волю взять над чоловіком

Та самовладне управлять,

І стала жити-поживать...

3. Він по-французьки, як годиться,

Міг розмовляти і писать,

Мазурку легко танцювать,

Умів незмушено вклониться...

А Володимир Ленський

Б Тетяна Ларіна

В Євгеній Онєгін

Г мати Ольги і Тетяни

Відповідь: 1 А. 2Г, З В.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній Онєгін знайомиться з Володимиром Ленським

Б Тетяну везуть на ярмарок наречених до Москви

В Євгеній і Володимир їдуть на іменини Тетяни

Г Тетяна Ларіна пише листа Євгенію

Відповідь: 1А, 2Г, ЗВ. 4Б.

9. Запишіть особливості жанру роману у віршах.

Відповідь: 1) великий обсяг; 2) поєднання ознак роману як епічного жанру (широке, багатопланове зображення життя героїв і суспільства) з віршованою формою; 3) важлива роль образу автора.

Достатній рівень

Прочитайте уривок з роману «Євгеній Онєгін» і виконайте завдання 10, 11.

Вони зійшлися. Тьма і промінь,

Пісні і проза, лід і пломінь

Ховають більше схожих рис...

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні прийоми, які тут використав поет.

Відповідь: в уривку йдеться про Євгенія Онєгіна та Володимира Ленського. Для їхньої характеристики використано порівняння (герої порівнюються з тьмою і променем, піснею і прозою, льодом і пломенем) і протиставлення (антитеза «тьма і промінь, пісні і проза, лід і пломінь»).

11. Стисло запишіть, чому герої, про яких ідеться в уривку, знайшли спільну мову.

Відповідь: хоча Ленський — юний мрійник, а Онєгін — уже зріла людина, розчарована в житті, між ними багато спільного.

Обидва герої в селі мають репутацію вільнодумців; крім того їх об'єднує зневага до світського життя.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Покликання поета і призначення поезії в розумінні О.С. Пушкіна.

Б Мій улюблений персонаж у романі «Євгеній Онєгін».

III. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися виразно читати вірші М. Ю. Лєрмонтова «Сосна», «І нудно, і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...». Вірш «На дорогу йду я в самотині...» вивчити напам’‎ять.

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про М.Ю. Лєрмонтова.

Випереджувальне завдання до уроку №36. Читати повністю роман М.Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.